JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Sana sinulle: Turvassa ja suojassa

Hollolan seurakunta

3.2.2022
Marjo Kortelainen

Kir­kon pen­kis­sä is­tuu muu­ta­ma hen­ki­lö mas­ki naa­mal­laan. Ju­ma­lan­pal­ve­lus me­nee sun­ti­on kä­sis­sä ole­vis­ta lait­teis­ta ulos net­tiin kuin te­le­vi­si­oon. ”Her­ran kan­sa” on ko­deis­saan suo­jas­sa. Hau­taan siu­naa­mi­ses­sa on pai­kal­la vain 10 lä­hei­sin­tä per­heen­jä­sen­tä. Jää­hy­väi­set ovat her­kät ja hen­ki­lö­koh­tai­set. Muis­to­ti­lai­suu­teen ei pap­pi­kaan pää­se. Mie­les­sä ovat use­am­man per­heen ta­paa­mi­set ja aja­tus sii­tä, et­ten vaan va­hin­gos­sa vie co­vi­dia tai pa­hem­paa fluns­saa tois­ten ko­tiin. Sa­non omai­sil­le: ”Kii­tos, kun sain ol­la rin­nal­lan­ne, mut­ta nyt on tur­val­li­sin­ta, et­tä en tule mu­kaan­ne.”

Me olem­me suo­ma­lai­si­na kuin uu­del­la kar­ja­lais­ten ko­ke­mal­la evak­ko­mat­kal­la. Em­me suun­nis­ta jon­ne­kin kau­as. Me suun­nis­tam­me omaan ko­tiim­me. Jääm­me sin­ne tur­vaan, sil­lä muu­ta tur­vaa ei ole. Mut­ta koti ei ai­na tun­nu miel­lyt­tä­väl­tä. Se ei ai­na edes tun­nu tur­val­li­sel­ta. Moni sa­noo, et­tä ”täs­sä tu­lee koh­ta hul­luk­si sa­mo­ja sei­niä tui­jo­tel­les­sa”.

Pyhä per­he­kin läh­ti pa­haa pa­koon. Ma­ri­an ja Joo­se­fin ker­ro­taan kul­ke­neen Egyp­tiin et­si­mään tur­va­paik­kaa. En­ke­li oli oh­jeis­ta­nut hei­tä läh­te­mään pois, sil­lä ku­nin­gas He­ro­des et­si uut­ta, syn­ty­nyt­tä ku­nin­gas­ta, jota Itä­maan tie­tä­jät oli­vat tul­leet ter­veh­ti­mään. Vi­at­to­mien las­ten päi­vä juon­taa juu­ren­sa täs­tä ta­pah­tu­mas­ta. Pie­ni poi­ka oli vie­tä­vä tur­vaan.

Me et­sim­me tur­vaa ja suo­jaa, kai­paam­me le­vol­lis­ta miel­tä ja toi­voi­sim­me ikä­vän ah­dis­tuk­sen ja jat­ku­van va­ruil­laa­no­lon jo lop­pu­van. Toi­voi­sim­me, et­tä joku ot­tai­si mei­dät läm­pi­mäs­ti vas­taa, osoit­tai­si pai­kan, mis­sä is­tua ja sai­sim­me ol­la kes­kel­lä elä­mää ja tut­tua ih­mis­pal­jout­ta. Et­tä joku ky­syi­si, mitä kuu­luu, ja oli­si kiin­nos­tu­nut mi­nus­ta.

Pyhä per­he löy­si tur­va­pai­kan. Hei­dät otet­tiin vas­taan. Vie­lä­kin Kop­ti­kirk­ko Egyp­tis­sä muis­taa hei­dät. Vaik­ka olet ko­to­na­si, Ju­ma­la nä­kee si­nut. Vaik­ka olet yk­si­näi­nen tai vä­li­mat­koi­hin tus­kas­tu­nut, Isä Ju­ma­la on luo­na­si ja kuun­te­lee pu­het­ta­si. Meil­lä on lupa ru­koil­la Psal­min sa­noil­la ”Sinä Her­ra­ni, olet lin­na­ni ja tur­va­paik­ka­ni. Ju­ma­la­ni, si­nuun minä tur­vaan.” (Ps. 91:2.)

Kir­joit­ta­ja on Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan pas­to­ri.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover