JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Sana sinulle: Petol­li­sesta rauhasta muutokseen

19.8.2021
Anna-Mari Kopo

Ih­mi­sil­lä ei tun­tu­nut ole­van aa­vis­tus­ta­kaan, mitä oli tu­los­sa. Jee­sus soi­ma­si ko­ti­kul­mien­sa paik­ka­kun­tia, jot­ka oli­vat ihan hy­vä­mai­nei­sia kau­pun­ke­ja. Ei­vät ol­len­kaan niin kuin esi­mer­kik­si pa­hek­sut­tu So­do­ma, joka oli tu­hou­tu­nut! Tämä he­rät­ti tie­ten­kin nä­rää.

Mitä hän mah­tai­si sa­noa meil­le? Olem­me­han me sös­si­neet oi­kein kun­nol­la, sil­lä tämä pla­neet­ta on pääs­syt pe­rin pa­haan kun­toon.

Ris­to Iso­mä­ki pu­huu täs­tä kir­jas­saan Ruo­ka, il­mas­to, ter­veys. Hän kir­joit­taa, mi­ten kaik­ki vai­kut­taa kaik­keen. Mut­ta tär­kein­tä on, et­tä meil­lä on mah­dol­li­suuk­sia kor­ja­ta vir­heet. Meil­lä on vie­lä kei­no­ja vai­kut­ta il­mas­toon, luon­non mo­ni­nai­suu­den säi­ly­mi­seen, rau­haan ja oi­keu­den­mu­kai­suu­teen, lä­him­mäi­sen hy­vin­voin­tiin. Mut­ta kii­re on.

Jee­sus häi­rit­si rau­haa, jon­ka va­ras­sa hä­nen ko­ti­kul­mil­laan asu­vien ih­mis­ten tur­val­li­suus ma­ka­si. Rau­ha voi ol­la ra­ken­tu­nut pet­tä­väl­le pe­rus­tal­le.

Jos jat­kam­me ku­lut­ta­mis­ta tä­hän ta­paan, maa­il­ma ei kes­tä. Pe­tol­li­nen rau­ha on ky­see­na­lais­tet­ta­va. To­del­li­nen rau­ha on so­pu­soin­nus­sa luo­ma­kun­nan ja tois­ten ih­mis­ten kans­sa.

Mut­ta jo­tain Jee­suk­sen ym­pä­ril­lä kui­ten­kin al­koi ta­pah­tua, jo­kin muut­tui, kos­ka hä­nen ym­pä­ril­lään al­koi va­el­taa ih­mi­siä, hän­tä seu­ra­si yhä enem­män kir­ja­vaa po­ruk­kaa. He ha­lu­si­vat kuul­la, mikä oli Jee­suk­sen point­ti. Jee­suk­sel­la oli vai­kei­ta ky­sy­myk­siä ja vai­kei­ta vas­tauk­sia, ku­ten: Mene ja an­na omai­suu­te­si pois. Tai ra­kas­ta vi­hol­lis­ta­si. Jee­suk­sen ai­ka­lai­sis­ta ih­mi­set ei­vät näh­neet tai edes aa­vis­ta­neet mur­ros­ta, joka oli hei­dän sil­mien­sä edes­sä.

Nä­em­me­kö me? Nä­em­me­kö, mitä on ta­pah­tu­mas­sa edes­säm­me? Mikä tänä päi­vä­nä joh­taa kes­tä­vään rau­haan luo­ma­kun­nas­sa tai kan­so­jen­kin vä­lil­lä? Mikä joh­taa kes­tä­vään rau­haan ko­ti­paik­ka­kun­nal­la, kir­kos­sa, ta­lo­yh­ti­ös­sä, per­hees­sä? Osaan­ko erot­taa sen pe­tol­li­ses­ta rau­han­tun­tees­ta?

Jee­sus pu­hui muu­tok­ses­ta, mut­ta me ha­lu­ai­sim­me pi­täy­tyä van­has­sa ja pe­rin­tei­ses­sä. Muu­tos on vää­jää­mä­tön. Mi­kään ei ole niin var­maa kuin muu­tos. Muut­tu­mat­to­muus on lo­pul­ta kaik­kein vaa­ral­li­sin­ta. On vaa­ral­lis­ta, jos ih­mi­nen ei suos­tu muu­tok­seen.

Jee­sus ha­lu­si muu­tos­ta.

Kir­joit­ta­ja on Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­nen.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover