JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Sana sinulle: Mitä minun pitäisi tehdä?

Hollolan seurakunta

29.6.2023
Katja-Margit Takatalo

Mitä mi­nun pi­täi­si teh­dä, jot­ta pe­ri­sin ian­kaik­ki­sen elä­män? Tämä ky­sy­mys tai­taa ol­la ai­ka kau­ka­na ny­kyih­mi­sen elä­män­ky­sy­myk­sis­tä. Vai­kut­taa, et­tä täs­sä ajas­sa olem­me kiin­nos­tu­neem­pia tä­män­puo­lei­ses­ta hy­väs­tä elä­mäs­tä kuin tuon­puo­lei­ses­ta.

Mut­ta niin se oli en­nen­kin, ei­vät ih­mi­set ole mik­si­kään muut­tu­neet. Ni­mit­täin Mar­kuk­sen evan­ke­liu­mi (Mark. 10:17–27) ker­too mie­hes­tä, joka oli teh­nyt elä­mäs­sään par­haan­sa ja vie­lä ha­lu­si var­mis­tel­la Jee­suk­sel­ta, mi­ten kuo­le­man jäl­keen sai­si vie­lä hy­vän osan. Mut­ta Jee­suk­sen vas­taus ai­heut­ti hä­nel­le pet­ty­myk­sen: ”Yk­si si­nul­ta puut­tuu. Mene ja myy kaik­ki, mitä si­nul­la on ja an­na ra­hat köy­hil­le, sit­ten si­nul­la on aar­re tai­vaas­sa.” Mies läh­ti su­rul­li­se­na Jee­suk­sen luo­ta pois. Siis to­si­a­si­as­sa hän sit­ten­kin oli kiin­nos­tu­neem­pi omas­ta tä­män­puo­lei­ses­ta hy­vin­voin­nis­taan kuin tuon­puo­lei­ses­ta, saa­ti lä­him­mäis­ten hy­vin­voin­nis­ta täs­sä ajas­sa.

Ta­paus saa ope­tus­lap­set kau­his­te­le­maan, mi­ten ku­kaan voi pe­las­tua kuo­le­man­sa jäl­keen.

Ker­to­mus päät­tyy Jee­suk­sen sa­noi­hin: ”Ih­mi­sel­le se on mah­do­ton­ta, mut­ta Ju­ma­lal­le on kaik­ki mah­dol­lis­ta.” Jee­suk­sen vas­taus­ta on tul­kit­tu, et­tä ih­mi­nen ei voi omil­la hy­vil­lä te­oil­laan pe­las­tua, kos­ka ih­mi­nen ei ole hyvä, vaan vain yk­sin Ju­ma­la on hyvä. Mut­ta Ju­ma­lan avul­la, us­ko­mal­la Jee­suk­sen Kris­tuk­sen so­vit­ta­neen mei­dän syn­tim­me, voim­me pe­las­tua. Oman pa­huu­den tun­nus­ta­mi­nen ja Ju­ma­lan hy­vyy­den vas­taa­not­ta­mi­nen an­ta­vat pe­rin­nön ian­kaik­ki­suu­des­sa.

Kris­tit­ty ei tee hy­vää sik­si, et­tä saam­me pe­rin­nön ian­kaik­ki­suu­des­sa, vaan us­ko Ju­ma­lan hy­vyy­teen mei­tä koh­taan saa mei­dät te­ke­mään hy­viä asi­oi­ta toi­sil­le. Tämä on liit­ty­mis­tä Ju­ma­lan hy­vyy­den kier­to­kul­kuun ja jos mah­dol­lis­ta, Ju­ma­la pe­las­taa vie­lä mei­dät ian­kaik­ki­seen elä­mään. Ker­ran eräs seu­ra­kun­ta­lai­nen sa­noi, et­tä ”pa­rem­pi on pe­la­ta var­man pääl­le: us­koa kuin ol­la us­ko­mat­ta ja ka­tua kuo­le­man jäl­keen, et­tä oli­si sit­ten­kin kan­nat­ta­nut.” Ja on­han täs­sä us­ko­mi­ses­sa se­kin hyvä puo­li, et­tä se tuot­taa pal­jon hy­vää jo tä­män puo­lei­sel­le elä­mäl­le – oi­kein käy­tet­ty­nä.

Kir­joit­ta­ja on lä­he­tyk­sen ja Ve­si­kan­san alu­e­pap­pi Hol­lo­lan seu­ra­kun­nas­sa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover