JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Sana sinulle: Kohti adventtia, kohti pelastusta

10.11.2023
Ari Pelkonen

Kirk­ko­vuo­den vii­mei­set vii­kot ja nii­den jäl­keen al­ka­va ad­vent­ti­ai­ka pu­hu­vat vii­meis­ten ai­ko­jen ta­pah­tu­mis­ta ja Kris­tuk­sen tu­le­mi­ses­ta Pe­las­ta­ja­na. Joi­den­kin mie­les­tä to­sin ih­mi­set ei­vät tar­vit­se pe­las­tus­ta, vaan ym­pä­röi­vä yh­teis­kun­ta. Pe­las­tus ha­lu­taan näh­dä vain tä­män­puo­lei­se­na asi­a­na. Toki tä­män elä­män epä­koh­tia on syy­tä pyr­kiä pois­ta­maan.

Raa­ma­tun mu­kaan Kris­tuk­sen tois­ta tu­le­mis­ta edel­tä­vät vii­mei­set ajat, joi­ta sä­vyt­tä­vät muun mu­as­sa sa­no­mat so­dis­ta, nä­län­hä­däs­tä ja maan­jä­ris­tyk­sis­tä, juu­ta­lai­siin koh­dis­tu­va vai­no, vää­rät pro­fee­tat ja ek­sy­tyk­set (Matt. 24). Ai­ko­jen merk­ke­jä voim­me tark­kail­la, mut­ta on hyvä muis­taa, et­tä Ju­ma­lan ajan­las­ku on toi­nen, mitä me ih­mi­si­nä ajat­te­lem­me. Tu­hat vuot­ta voi ol­la Hä­nel­le kuin yk­si päi­vä ja päin­vas­toin.

Jee­sus saa­pui ai­ka­naan nöy­rä­nä Je­ru­sa­le­miin aa­sil­la rat­sas­ta­en. Rat­su­na ei ol­lut so­ti­lai­den ja hal­lit­si­joi­den käyt­tä­mä he­vo­nen. Vir­si­ru­noi­li­ja tul­kit­see: ”Nöy­ryys ja hil­jai­suus on val­ta­si sa­lai­suus” (Vir­si 15). Ju­ma­lan Poi­ka­na Jee­suk­sel­la oli ja on edel­leen kaik­ki val­ta tai­vaas­sa ja maan pääl­lä. Hän ei käyt­tä­nyt ei­kä näyt­tä­nyt val­taan­sa si­ten kuin me ih­mi­set saa­tam­me ereh­tyä te­ke­mään omaa ase­maam­me ko­ros­ta­en mui­den edes­sä. Yl­peys ei ol­lut Jee­suk­sen omi­nai­suus. Mitä voi­sim­me op­pia hä­nen nöy­ryy­des­tään?

Jee­sus oli ja on kui­ten­kin Kun­ni­an Ku­nin­gas. Ih­mis­ten saa­ma kun­nia on pien­tä Ju­ma­lan kun­ni­an rin­nal­la. Ai­ko­jen lo­pus­sa Ju­ma­lan val­ta, voi­ma ja kun­nia tu­le­vat eri­tyi­sen nä­ky­väk­si, kun Kris­tus tu­lee tuo­mit­se­maan elä­vät ja kuol­leet. Kun Ju­ma­lan ti­li­kir­jat ava­taan, jo­kai­nen tuo­mi­taan te­ko­jen eli us­kon tai epä­us­kon he­del­mien mu­kaan. Pe­las­tu­mi­nen ian­kaik­ki­seen elä­mään ta­pah­tuu täs­sä ajas­sa, kun syn­nit saa an­teek­si. Pe­las­tus tai sii­tä osat­to­mak­si jää­mi­nen to­de­taan vii­mei­sel­lä tuo­mi­ol­la. Sik­si kirk­ko­vuo­den vii­mei­set py­hä­päi­vät muis­tut­ta­vat val­vo­mi­sen tär­key­des­tä ja sik­si ad­vent­ti­a­jan sa­no­maan kuu­luu myös ke­ho­tus oma­koh­tai­seen pa­ran­nuk­seen eli kään­ty­myk­seen. Ar­mo­val­ta­kun­nan ovet ovat avoi­me­na. Syn­tin­sä tun­te­val­le kuu­luu Ju­ma­lan ar­mo ja an­teek­si­an­ta­mus.

Kir­joit­ta­ja on Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­nen.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover