JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Sana sinulle: Jeesus on kaiken pää

9.4.2021
Erkki Suhonen

Kris­til­li­nen us­ko pe­rus­tuu Raa­ma­tun ope­tuk­seen Ju­ma­las­ta, ih­mi­ses­tä ja luo­ma­kun­nas­ta. Raa­ma­tun kes­kus­hen­ki­lö on Jee­sus, mut­ta jää­kö hän ope­tuk­ses­sam­me usein taus­tal­le?

Piis­pa Sep­po Häk­ki­nen sa­noi tuo­rees­sa Uu­si tie-leh­den ko­lum­nis­saan kai­paa­van­sa li­sää yk­sin­ker­tais­ta ju­lis­tus­ta Jee­suk­ses­ta.

Raa­ma­tun an­ta­ma kuva ih­mi­sis­tä ei ole imar­te­le­va. Sen ku­vaa­mat en­sim­mäi­set ih­mi­set oli­vat jul­mia toi­si­aan koh­taan. Ih­mi­sen it­se­käs pe­ru­so­le­mus on läpi his­to­ri­an ol­lut sa­man­lai­nen ja löy­tyy myös­kin omas­ta sy­dä­mes­täm­me.

Ju­ma­la on täyn­nä rak­kaut­ta. Jo val­ta­van kau­niis­sa luo­ma­kun­nas­sa tämä tu­lee nä­ky­vil­le.

Ju­ma­la teki ih­mi­sen omak­si ku­vak­seen, ja hä­nen an­ta­man­sa kyky ra­kas­taa on ra­jal­li­se­na edel­leen­kin meis­sä ole­mas­sa.

Ih­mis­kun­nan ka­pi­na­kaan ei sam­mut­ta­nut Ju­ma­lan rak­kaut­ta, vaan hän ha­lu­si teh­dä kaik­ken­sa asi­an­ti­lan kor­jaa­mi­sek­si. Sik­si Jee­sus syn­tyi maa­il­maan en­sim­mäi­se­nä jou­lu­na ja eli elä­män, jol­lai­seen ih­mi­nen oli luo­mi­ses­sa tar­koi­tet­tu. Hän eli yh­tey­des­sä Isään­sä ja hän kär­si ja kuo­li mei­dän puo­les­tam­me. Isä he­rät­ti Poi­kan­sa kuol­leis­ta ja mah­dol­lis­ti lap­sen ase­mam­me ja ys­tä­vyy­tem­me kol­miyh­tei­seen Ju­ma­laan.

Vie­lä yk­si suu­ri rak­kau­de­no­soi­tus mei­tä koh­taan on lu­paus uu­des­ta ajas­ta elä­mäm­me jäl­keen. Ju­ma­la ha­lu­aa kut­sua oman­sa uu­teen ja täy­del­li­seen elä­mään, jon­ka hän on meil­le val­mis­ta­nut.

Olen ky­sy­nyt rip­pi­kou­lun alus­sa nuo­ril­ta, mikä vaih­to­eh­dois­ta on kris­til­li­sen us­kon tär­kein sa­no­ma: a. Ih­mi­sen rak­kaus lä­him­mäi­siin, b. Ih­mi­sen rak­kaus Ju­ma­laan, c. Ju­ma­lan rak­kaus ih­mi­siin. En­sim­mäi­nen vaih­to­eh­to nou­see vas­tauk­sis­sa usein esil­le, mut­ta myös­kin vii­mei­nen.

1. Joh 4:10 vas­taa tä­hän: Sii­nä on rak­kaus – ei sii­nä, et­tä me olem­me ra­kas­ta­neet Ju­ma­laa, vaan sii­nä, et­tä hän on ra­kas­ta­nut mei­tä ja lä­het­tä­nyt Poi­kan­sa mei­dän syn­tiem­me so­vi­tuk­sek­si.

Nuo kak­si muu­ta asi­aa ovat seu­raus­ta, kun Ju­ma­lan rak­kaus muut­taa ih­mis­tä.

Ju­ma­lan an­ta­man us­kon sil­min voim­me näh­dä Ju­ma­lan ja hä­nen rak­kau­ten­sa läs­nä­o­lon elä­mäs­säm­me. Seu­ra­kun­nas­sa us­kom­me kas­vaa ja vah­vis­tuu, sil­lä Jee­sus on siel­lä eri­tyi­sel­lä ta­val­la läs­nä. Hän toi­mii siel­lä kas­tees­sa, eh­tool­li­ses­sa ja sa­nas­saan.

Kir­joit­ta­ja on Jout­jär­ven seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­nen.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover