JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Sana sinulle: Armon lähettiläät

Fotoline

16.11.2022
Johanna Hurtig

”Seis­kää lu­ji­na! Kiin­nit­tä­kää vyök­sen­ne to­tuus, pu­keu­tu­kaa van­hurs­kau­den haar­nis­kaan ja si­to­kaa jal­ki­neik­sen­ne alt­tius ju­lis­taa rau­han evan­ke­liu­mia. Ot­ta­kaa kai­kes­sa suo­jak­sen­ne us­kon kil­pi, jol­la voit­te sam­mut­taa pa­han pa­la­vat nuo­let. Ot­ta­kaa myös pe­las­tuk­sen ky­pä­rä, ot­ta­kaa Hen­gen miek­ka, Ju­ma­lan sana. Teh­kää tämä kaik­ki ru­koil­len ja ano­en.” (Ef. 6:14–18.)

Kirk­ko­vuo­si kään­tyy mar­ras­kuus­sa lop­pu­aan koh­ti. Tuo­mi­o­sun­nun­tain jäl­keen al­kaa uu­si kirk­ko­vuo­si ja ad­vent­ti­ai­ka joh­dat­taa jou­lua koh­ti. En­nen tätä on us­kon­puh­dis­tuk­sen sun­nun­tai.

Us­kon­puh­dis­tuk­sen kä­si­te yh­dis­tyy – eh­kä myös ra­joit­tuu – Mart­ti Lut­he­riin ja sii­hen, mitä hän ha­lu­si muut­taa ka­to­li­sen kir­kon ko­ros­tuk­sis­sa. Us­kon­puh­dis­tuk­sen myö­hem­pi tar­kas­te­lu kie­tou­tuu sil­loin sii­hen, mitä Lut­her löy­si tai, mikä on Lut­he­rin löy­tö­jen mer­ki­tys meil­le tä­nään. 

Us­kon­puh­dis­tuk­sen sun­nun­tain toi­sen lu­ku­kap­pa­leen Raa­ma­tun teks­ti eväs­tää mei­tä sii­hen, mi­ten mei­dän tu­lee val­mis­tau­tua elä­mään us­ko­am­me to­dek­si ar­jes­sa. Us­ko­ne­lä­mäm­me ei ra­jau­du kirk­koi­hin tai seu­ra­kun­nan kiin­teis­töi­hin, vaan mei­tä kut­su­taan toi­mi­maan Ju­ma­lan työ­to­ve­rei­na ar­jen teh­tä­vis­sä: kä­si­nä ja jal­koi­na, ää­ne­nä ja kor­vi­na. Ju­ma­lan luo­mis­työ jat­kuu sii­nä, mi­ten rak­kaus löy­tää ta­po­ja pal­vel­la.

Va­rus­tus ku­vaa to­del­li­suut­ta. Us­ko­va ei voi odot­taa elä­mäl­tä ja kans­saih­mi­sil­tä pel­käs­tään myö­tä­tuul­ta ja läm­min­tä vas­taa­not­toa. Jou­dum­me pe­rus­te­le­maan us­ko­am­me ja koh­taa­maan ky­sy­myk­siä, jois­sa to­te­am­me avut­to­muu­tem­me. Sil­loin on hyvä muis­taa, et­tä kul­je­tam­me rau­han sa­no­maa tur­va­nam­me Ju­ma­lal­ta tu­le­va hurs­kaus ja oi­ke­a­mie­li­syys. Sil­loin em­me val­mis­tau­du vi­hol­li­sen, vaan lä­him­mäi­sen koh­taa­mi­seen. Sil­loin em­me et­si sitä, kuka sa­noo vii­mei­sen tai pai­na­vim­man nä­ke­myk­sen. 

Ar­mon lä­het­ti­läi­nä edus­tam­me hän­tä, joka uu­des­taan ja uu­des­taan yl­lät­tää rak­kau­del­laan. Ar­mo mer­kit­see Ju­ma­lan ta­paa kat­soa mei­tä, avoin­ta, mah­dol­li­suuk­sia nä­ke­vää ja mah­dol­li­suuk­sia tar­jo­a­vaa kat­set­ta. Se kat­se on toi­sen­lai­nen kuin se, mil­lä me kat­som­me toi­si­am­me ja it­se­äm­me.

Us­kon­puh­dis­tus jat­kuu siel­lä, mis­sä ar­mon lem­peä ja läm­min kat­se saa ol­la tot­ta ja vai­kut­taa. Tä­hän mei­tä kut­su­taan toi­mi­maan ru­koil­len ja ano­en.

Kir­joit­ta­ja on Kär­kö­län kap­pe­li­seu­ra­kun­nan vs. kap­pa­lai­nen.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover