JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Rukou­sai­heita padletilla, pyhäkoulu Zoomissa – minkälainen messu­yh­teisö on sinun näköisesi?

7.9.2021
Markus Luukkonen

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ovat taas pin­nal­la. Ki­vi­jal­ka­kirk­koi­hin pää­see ja mah­tuu mel­ko va­paas­ti sa­mal­la, kun verk­ko­lä­he­tyk­siä jat­ke­taan ko­koon­tu­van toi­min­nan kans­sa rin­ta rin­nan. Ti­lan­ne on mie­len­kiin­toi­nen.

Pe­rin­tei­sil­le sun­nun­tai­aa­mun ju­ma­lan­pal­ve­luk­sil­le, niin kut­su­tuil­le "kymp­pi­mes­suil­le", on näi­nä päi­vi­nä run­saas­ti vaih­to­eh­to­ja.

Kir­kos­sa on pu­hut­tu uu­sis­ta ju­ma­lan­pal­ve­lu­syh­tei­söis­tä pal­jon, kos­ka on huo­mat­tu, et­tä pe­rin­tei­nen ja run­saas­ti li­tur­gi­aa si­säl­tä­vä mes­su­kaa­va ei pu­hut­te­le riit­tä­väs­ti nuo­rem­pia su­ku­pol­via. Ai­heen tii­moil­ta val­mis­tui elo­kuus­sa väi­tös­kir­ja­kin.

Lah­des­sa var­tee­no­tet­ta­via vaih­to­eh­to­ja tar­jo­a­vat esi­mer­kik­si Tuo­mas­mes­sut ja Ki­pi­nä­mes­sut. Mo­lem­pia jär­jes­te­tään sun­nun­tai­sin il­ta-ai­kaan.

Ma­ta­lan kyn­nyk­sen mes­su­na tun­net­tu Tuo­mas­mes­su on va­kiin­tu­nut pit­kän ajan ku­lu­es­sa osak­si seu­ra­kun­tien toi­min­taa. Lah­den Ris­tin­kir­kos­sa vie­te­tään 19. syys­kuu­ta mes­sun 30-vuo­tis­juh­laa.

Nimi juon­tuu Jee­suk­sen ope­tus­lap­ses­ta Tuo­mak­ses­ta, joka muis­te­taan ky­se­le­väs­tä tyy­lis­tään. Tuo­mas­mes­su koos­tuu kol­mes­ta osas­ta: ru­kous­jak­sos­ta, sa­na­o­sas­ta ja eh­tool­li­ses­ta. Va­paa­eh­toi­sil­la on mer­kit­tä­vä roo­li mes­sun to­teut­ta­mi­ses­sa, ja Tuo­mas­mes­suil­la on usein jo­kin ajan­koh­tai­nen tee­ma.

Joka toi­nen viik­ko jär­jes­tet­tä­vän Ki­pi­nä­mes­sun ko­ti­paik­ka on Jout­jär­ven kirk­ko. Ki­pi­nä­mes­sua ku­vail­laan ren­non ko­dik­kaak­si eh­tool­lis­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sek­si, joka on te­ki­jöi­den­sä, "työs­sä käy­vien, opis­ke­le­vien, per­heel­lis­ten, sink­ku­jen, nuor­ten ja van­ho­jen, si­nun ja mi­nun", nä­köi­nen. Ki­pi­nä­mes­sun jär­jes­tä­jät tu­le­vat Lah­den eri pai­kal­lis­seu­ra­kun­nis­ta.

Väi­tös­kir­ja­tut­ki­ja Pie­ta­ri Han­ni­kai­nen löy­tää uu­sil­le ju­ma­lan­pal­ve­lu­syh­tei­söil­le yh­tei­siä ni­mit­tä­jiä. Ne ovat usein kat­so­muk­sel­taan ava­ria, niis­sä pu­hu­taan ta­val­lis­ta kiel­tä, mu­siik­ki on ny­ky­ai­kais­ta ja li­tur­gia kar­sit­tu mi­ni­miin.

Uut­ta tek­no­lo­gi­aa on otet­tu su­ju­vas­ti mu­kaan: ru­kou­sai­hei­ta voi­daan kir­ja­ta pad­le­til­le, las­ten py­hä­kou­lu saa­te­taan pi­tää Zoo­mis­sa ja niin edel­leen. Si­ten mes­sut tar­jo­a­vat nuo­ril­le ai­kui­sil­le ja lap­si­per­heil­le kult­tuu­ri­ses­ti hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vän vaih­to­eh­don.

Mes­sui­hin voi tul­la vain vii­väh­tä­mään tai seu­ra­ta nii­tä ko­ti­soh­val­ta strii­mien vä­li­tyk­sel­lä. Toi­saal­ta tar­jol­la on myös jär­jes­te­ly­teh­tä­viä. Suu­rim­mat mah­dol­li­suu­det pii­le­vät juu­ri osal­lis­tu­mi­sen ko­ke­muk­sis­sa. Muun mu­as­sa Koh­taa­mis­paik­ka-yh­tei­sö on Lah­des­sa on­nis­tu­nut va­paa­eh­toi­sia si­tout­ta­van yh­tei­söl­li­syy­den ra­ken­ta­ja­na.

Yh­tei­söl­li­syys on lii­maa, jota tar­vi­taan ko­ro­nan ai­heut­ta­man yk­si­no­lon ja ko­toi­lun jäl­keen. Roh­kai­sen­kin et­si­mään ja löy­tä­mään mes­su­yh­tei­sön, joka on so­pi­vas­ti si­nun nä­köi­se­si.

Li­sä­tie­to­ja Tuo­mas­mes­suis­ta löy­dät tääl­tä.

Ki­pi­nä­mes­suun voit tu­tus­tua tääl­lä.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover