JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Puolimatkan krouvissa – edessä siintää jo päätöksiä, jotka eivät tule olemaan helppoja

10.8.2020
Esko Taipale

Tut­tu sa­na­pa­ri ”puo­li­mat­kan krou­vi” ku­vas­taa sitä ti­lan­net­ta, kun on saa­vu­tet­tu jon­kin isom­man asi­an tai pro­jek­tin puo­li­vä­li. Täl­löin on ai­ka kat­soa vä­hän taak­se päin eli mis­tä on tul­tu, ja toi­saal­ta krou­vis­sa pys­tyy tar­kis­ta­maan suun­ni­tel­man lop­pu­mat­kan osal­ta. Eh­kä tär­kein asia kui­ten­kin puo­li­mat­kan krou­vis­sa on se, et­tä kul­ki­ja saa het­ken le­väh­tää ja ke­rä­tä voi­mia.

Seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäs­sä val­tuus­to­kau­si lä­hes­tyy puo­li­mat­kan krou­via tä­män syk­syn päät­teek­si. Nel­jän vuo­den val­tuus­to­kau­des­ta on kak­si vuot­ta ta­ka­na ja sa­man ver­ran edes­sä. Tä­män val­tuus­to­kau­den suu­rin pää­tök­siä vaa­ti­va asia tu­lee ole­maan Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män kiin­teis­töi­hin liit­ty­vät toi­men­pi­teet.

Yh­ty­mä on aset­ta­nut ta­voit­teek­si, et­tä kiin­teis­töi­hin liit­ty­viä ku­lu­ja tu­lee saa­da vä­hen­net­tyä seu­raa­van vii­den vuo­den ai­ka­na 30 pro­sent­tia. Tämä vaa­tii meil­tä päät­tä­jil­tä huo­lel­lis­ta suun­nit­te­lua ja pa­neu­tu­mis­ta seu­ra­kun­nan toi­min­taan, pal­ve­lu­verk­koon ja stra­te­gi­aan. Tätä työ­tä on­kin val­mis­tel­tu seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäs­sä nyt mo­nes­ta eri nä­kö­kul­mas­ta use­am­man työ­ryh­män voi­min eri asi­an­tun­ti­joi­ta hyö­dyn­tä­en.

Vaik­ka val­mis­te­lu­työ vie­lä vä­hän ai­kaa jat­kuu­kin, niin edes­säm­me on jo tänä syk­sy­nä eri­lai­sia pää­tök­siä, jot­ka ei­vät tule ole­maan help­po­ja. Mei­dän on jat­kos­sa­kin pys­tyt­tä­vä pi­tä­mään pe­rus­toi­min­nois­tam­me huol­ta ja taa­ta alu­eel­li­nen ta­sa­puo­li­suus.

Täs­sä yh­tey­des­sä jou­dum­me var­mas­ti miet­ti­mään myös seu­ra­kun­ta­yh­ty­män ra­ken­net­ta ai­na hal­lin­toa myö­ten. Vaik­ka val­tuus­to­mat­kan puo­li­mat­kan krou­vi lä­hes­tyy, niin ai­kaa mi­hin­kään le­po­het­keen ei meil­lä seu­ra­kun­nan päät­tä­jil­lä tule ole­maan. Ko­ro­nan ai­heut­ta­mat, vie­lä osit­tain hä­mä­rän pei­tos­sa ole­vat, ta­lou­del­li­set vai­ku­tuk­set vain li­sää­vät pai­net­ta teh­dä myös no­pei­ta rat­kai­su­ja. Luo­ja suo­koon vii­saut­ta meil­le täs­sä isos­sa asi­as­sa.

Val­tuus­to­kau­si tai vuo­si tai mikä ta­han­sa sel­vä mat­ka on help­po puo­lit­taa ja löy­tää siel­tä se puo­li­mat­kan koh­ta – krou­vi. Ih­mi­se­lä­mäs­sä ei näin kui­ten­kaan on­nek­si ole, kos­ka elä­mäm­me päi­vien pi­tuut­ta em­me etu­kä­teen tie­dä. Sik­si le­po­het­kiä pi­tää pi­tää­kin ai­ka ajoin. Iän myö­tä mi­nul­le on en­tis­tä tär­ke­äm­pää saa­da hui­la­ta ke­säl­lä riit­tä­väs­ti ja saa­da aja­tuk­set pois päi­vä­työs­tä. Sa­moin tär­ke­äk­si on tul­lut myös ihan jo­ka­viik­koi­sen le­po­päi­vän mer­ki­tys ar­jen kii­rees­sä. En­tis­tä tär­ke­äm­pää on pys­tyä pa­lau­tu­maan työn ra­si­tuk­sis­ta.

Pa­ras­ta omas­sa lei­pä­työs­sä­ni on­kin se, et­tä ke­sä­lo­man, yh­den puo­li­mat­kan krou­vin, jäl­keen saa lu­ku­vuo­den aloit­taa uu­sin voi­min puh­taal­ta pöy­däl­tä. En­ti­nen lu­ku­vuo­si on his­to­ri­aa ja uu­si avau­tuu vä­hi­tel­len. Nyt on ai­ka teh­dä ja tar­ken­taa suun­ni­tel­mia, sekä unoh­taa ja heit­tää pois kaik­ki sel­lai­nen mat­kan­te­koa hi­das­ta­va pai­no­las­ti, mitä se iki­nä on­kin. Us­kal­ta­kaam­me ar­jen hek­ti­syy­des­sä vä­lil­lä pi­tää tau­koa, ot­taa rep­pu pois se­läs­tä ja ol­la vaan.

Kir­joit­ta­ja on reh­to­ri ja Lah­den yh­tei­sen kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover