JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Piis­pa­eh­dok­kaat puntariin: yksi toivoo rohkeaa uudistajaa, toinen petäjää, joka ei huoju pienissä tuulissa

2.2.2023
Markus Luukkonen

Mik­ke­lin hiip­pa­kun­taan et­si­tään uut­ta piis­paa Sep­po Häk­ki­sen jää­des­sä eläk­keel­le 1. syys­kuu­ta al­ka­en. Eh­do­ka­sa­set­te­lu on käyn­nis­sä maa­lis­kuun al­kuun as­ti. Piis­pan­vaa­li toi­mi­te­taan 25. tou­ko­kuu­ta, ja mah­dol­li­nen toi­nen kier­ros ke­sä­kuus­sa.

Haun ym­pä­ril­lä on käy­ty vil­kas­ta kes­kus­te­lua syys­kuus­ta läh­tien, jol­loin Häk­ki­nen il­moit­ti jää­vän­sä eläk­keel­le. Hiip­pa­kun­nan pa­pit ja leh­to­rit oli­vat muu­ta­maa päi­vää myö­hem­min kool­la sy­no­daa­li­ko­kouk­ses­sa, jos­sa en­sim­mäi­set eh­dok­kaat ja hei­dän tu­ki­jouk­kon­sa al­koi­vat hah­mot­tua.

Eh­dok­kaak­si oli tam­mi­kuun lop­puun men­nes­sä ase­tet­tu lah­te­lai­nen Puo­lus­tus­voi­mien kent­tä­piis­pa Pek­ka Sär­kiö ja Sa­von­lin­nan kirk­ko­her­ra Sam­me­li Jun­tu­nen. Eh­dok­kuu­des­taan ovat alus­ta­vas­ti ker­to­neet myös Imat­ran kirk­ko­her­ra Mari Park­ki­nen sekä vii­mek­si Kirk­ko­hal­li­tuk­sen kans­li­a­pääl­lik­kö Pek­ka Huo­ku­na.

Jout­jär­ven kirk­ko­her­ra Han­nes Wal­lin il­moit­ti ja sit­ten luo­pui eh­dok­kuu­des­taan. Wal­lin ta­voit­te­lee niin ikään avoi­me­na ol­lut­ta kent­tä­piis­pan vir­kaa.

Mik­ke­lin uu­den piis­pan va­lit­se­vat hiip­pa­kun­nan pa­pit ja leh­to­rit sekä vas­taa­va mää­rä maal­lik­ko­va­lit­si­joi­ta. Ää­ni­oi­keu­tet­tu­ja pap­pe­ja ja leh­to­rei­ta on 556, jo­ten va­lit­si­joi­den mää­rä nou­see yli tu­han­teen.

Kun kirk­koon va­li­taan uu­sia hen­gel­li­siä joh­ta­jia, huo­mio kiin­nit­tyy an­si­oi­den li­säk­si ha­ki­joi­den omi­nai­suuk­siin ja ar­voi­hin. Hiip­pa­kun­tan­sa kait­sen­nan li­säk­si piis­pal­la on yhä mie­li­pi­de­joh­ta­jan roo­li, ja hä­nel­lä on hy­viä mah­dol­li­suuk­sia osal­lis­tua yh­teis­kun­nal­li­seen kes­kus­te­luun.

Kirk­ko­jär­jes­tyk­ses­sä teh­tä­vis­tä sa­no­taan ai­van en­sim­mäi­sek­si, et­tä piis­pan teh­tä­vä­nä on vaa­lia kir­kon yk­seyt­tä. Va­lit­si­jat jou­tu­vat pun­ta­roi­maan, min­kä­lai­sin tee­sein eh­do­kas pyr­ki­si yh­dis­tä­mään kir­kon eri­seu­rai­sia vai­kut­ta­ja­ryh­miä.

Eh­dok­kai­den kan­nat sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien vih­ki­mi­siin ovat myös kiin­nos­ta­via. Kir­kon pe­rin­tei­sen avi­o­liit­to­kä­si­tyk­sen no­jal­la tuo­mi­o­ka­pi­tu­li voi an­taa pa­pil­le esi­mer­kik­si va­roi­tuk­sen, jos tämä vih­kii sa­maa su­ku­puol­ta ole­van pa­rin. Nä­ke­myk­set ero­a­vat pal­jon­kin toi­sis­taan, ja jois­sa­kin hiip­pa­kun­nis­sa ku­rin­pi­to­toi­mis­ta on luo­vut­tu.

Piis­pat ovat yh­tei­sis­sä ko­kouk­sis­saan hah­mo­tel­leet rat­kai­su­mal­le­ja, jois­sa käy­tän­tö­jä voi­tai­siin eri puo­lil­la Suo­mea yh­te­näis­tää.

Vaik­ka kaik­ki kir­kon jä­se­net ei­vät pää­se­kään osal­lis­tu­maan piis­pan va­lin­taan, yh­tei­nen de­bat­ti kuu­luu kai­kil­le. Ke­vääl­le on suun­nit­teil­la ylei­söl­le avoi­mia kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sia.

Va­li­taan­pa kuka ta­han­sa, uu­si piis­pa on joka ta­pauk­ses­sa iso­jen haas­tei­den edes­sä. Yk­si kun toi­voo uu­del­ta piis­pal­ta roh­ke­as­ti uu­dis­ta­vaa otet­ta, toi­nen sitä, et­tä hän oli­si kuin sy­vään juur­tu­nut pe­tä­jä, joka ei huo­ju pie­nis­sä tuu­lis­sa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover