JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Pappi tekee työtä kutsu­muk­ses­taan käsin, muttei ole immuuni ikäville sanoille ja asenteille

27.6.2023
Markus Luukkonen

Pap­pei­hin liit­tyy am­mat­ti­kun­ta­na ta­val­lis­ta enem­män en­nak­ko­kä­si­tyk­siä ja odo­tuk­sia. Aja­tel­laan vaik­ka elo­ku­vien pap­pe­ja: he ovat usein pel­koa he­rät­tä­vän tuo­mit­se­via tai in­hi­mil­li­sel­lä ta­val­la ym­mär­tä­viä. Ka­ri­ka­tyy­re­jä kaik­ki tyyn­ni. Kä­si­tyk­sien ja odo­tuk­sien kes­kel­lä kui­ten­kin te­kee työ­tään ih­mi­nen, jol­la sat­tuu ole­maan hen­gel­li­nen kut­su­mus ja joka on vi­hit­ty pa­pik­si.

Pa­pit ovat jo­ka­päi­väi­ses­sä työs­sään mo­nen­lai­sen toi­min­nan ve­tu­rei­ta: he luot­saa­vat rip­pi­kou­lu­ja, mes­su­ja, kas­te­ti­lai­suuk­sia, häi­tä ja hau­ta­jai­sia. Seu­ra­kun­tien pai­me­net eli kirk­ko­her­rat myös joh­ta­vat seu­ra­kun­ta­neu­vos­to­ja ja vas­taa­vat ta­lou­den­pi­dos­ta sekä liki kai­kes­ta muus­ta­kin, mitä seu­ra­kun­nas­sa ta­pah­tuu. Si­ten pap­pi on, ha­lu­si­pa tai ei, huo­mi­on kes­kel­lä ja jat­ku­van ar­vi­oin­nin koh­tee­na.

Hen­ki­nen työ on ku­lut­ta­vaa, ja ei ole ih­me, et­tä myös pa­pit uu­pu­vat. Tuo­reen am­ma­til­li­sen ky­se­lyn mu­kaan ko­ro­na-ai­ka li­sä­si pap­pien ja kant­to­rien ko­ke­maa työn kuor­mit­ta­vuut­ta. Vaik­ka val­ta­o­sa pa­peis­ta ko­kee ole­van­sa työ­hön­sä tyy­ty­väi­siä ja työs­sä on imua, on työ­tyy­ty­väi­syys kui­ten­kin mo­nel­la eri mit­ta­ril­la hei­ken­ty­nyt.

Tuo­rees­sa tut­ki­muk­ses­sa joka kol­mas pap­pi koki vai­keuk­sia työ­mää­rän­sä hoi­ta­mi­ses­sa, kun edel­li­ses­sä tut­ki­muk­ses­sa vain vii­de­so­sa koki näin. Yhä use­am­pi ko­kee ole­van­sa työ­vii­kon jäl­keen tyh­jiin pu­ser­ret­tu. Eni­ten haas­tei­ta työ­mää­räs­sään ja jak­sa­mi­ses­saan ko­ki­vat kirk­ko­her­rat.

Pa­pit ovat työ­a­jat­to­mia. Voi­si aja­tel­la, et­tä työ­a­jat­to­muus on yk­si mer­kit­tä­vä te­ki­jä riit­tä­mät­tö­myy­den tun­teen ke­hit­ty­mi­ses­sä ja pik­ku­hil­jaa ta­pah­tu­vas­sa uu­pu­mi­ses­sa. Sään­nöl­li­nen työ­ai­ka kun ra­jaa sel­vä­piir­tei­ses­ti eron työn ja va­paa-ajan vä­lil­lä.

Jopa noin kol­man­nes kir­kon hen­ki­lös­tös­tä on työ­ai­ka­lain ul­ko­puo­lel­la. Yh­te­nä mah­dol­li­se­na rat­kai­su­na on pi­det­ty siir­ty­mis­tä sel­vem­min sään­nel­tyyn työ­ai­kaan. Nai­set kan­nat­ta­vat sään­nel­tyä työ­ai­kaa mies­kol­le­goi­taan ylei­sem­min. Kan­na­tus on suu­rin­ta ruuh­ka­vuo­sia elä­vien kes­kuu­des­sa.

Vaik­ka työs­sä­jak­sa­mi­nen on en­si­si­jai­ses­ti työn­te­ki­jän ja työ­nan­ta­jan vä­li­nen asia, me muut voim­me teh­dä pal­jon­kin. Pa­pit ovat koh­taa­mi­sen am­mat­ti­lai­sia, tai­ta­via kuun­te­li­joi­ta ja myö­tä­e­lä­jiä. Kui­ten­kin he jou­tu­vat usein tun­ne­pus­ku­reik­si, joi­den pääl­le kaa­de­taan kos­mi­sen suu­ria asi­a­ko­ko­nai­suuk­sia kir­kon jä­sen­ka­dos­ta ih­mis­kun­nan luo­pu­muk­seen.

Oli­si hyvä ha­vai­ta ih­mi­nen pa­pin pan­nan ta­ka­na ja ym­mär­tää, et­tä hän­tä ilah­dut­ta­vat ja sa­tut­ta­vat enim­mäk­seen sa­mat asi­at kuin kaik­kia mui­ta­kin. Pap­pi te­kee työ­tä kut­su­muk­ses­taan kä­sin, mut­tei ole im­muu­ni ikä­vil­le sa­noil­le ja asen­teil­le. Pi­tä­kääm­me siis pa­peis­ta hy­vää huol­ta – tar­vit­sem­me hei­tä enem­män kuin ar­vaam­me­kaan.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover