JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Palapelit loppuivat ja ilmanlaatu parani – avaimet kestävään elämään ovat kaikkien ulottuvilla

26.3.2020
Markus Luukkonen

Pää­si­äi­nen lä­hes­tyy, mut­ta mil­lai­sis­sa olo­suh­teis­sa? Pii­na­viik­ko on vaih­tu­nut pii­na­ke­vääk­si ja glo­baa­lik­si sel­viy­ty­mis­kamp­pai­luk­si.

On hy­vin to­den­nä­köis­tä, et­tä ih­mis­kun­ta sel­vi­ää täs­tä krii­sis­tä voit­ta­ja­na. Yh­tä to­den­nä­köis­tä on se, et­tä vau­ri­oi­ta tu­lee, ja et­tä jäl­kiä pai­ka­taan vie­lä usei­den vuo­sien ajan.

On ol­lut ihail­ta­vaa seu­ra­ta, kuin­ka käy­tän­nöl­li­siä suo­ma­lai­set ovat ul­koi­sen uhan edes­sä. Pa­kas­ti­met ja kui­va­hyl­lyt on täy­tet­ty, liik­ku­mis­ta vä­hen­net­ty sekä siir­ret­ty asi­oin­tia niin työs­sä kuin va­paa-ajal­la­kin säh­köi­sil­le alus­toil­le. Olem­me mel­ko kuu­li­ai­sia, kun on pak­ko. Te­hok­kai­ta olem­me ol­leet en­nen­kin.

Evo­luu­ti­o­bi­o­lo­gi Au­ra Rau­lo on teh­nyt mie­len­kiin­toi­sen ha­vain­non. Kirk­ko ja kau­pun­ki -leh­teen kir­joit­ta­nut Rau­lo ku­vaa vi­ruk­sia mui­den elä­män­muo­to­jen van­him­mik­si vi­hol­li­sik­si. Kos­ka ko­ro­na­vi­ruk­sen uh­ka on täs­sä pers­pek­tii­vis­sä tut­tu jo esi­his­to­ri­as­ta, ih­mi­set toi­mi­vat nyt vais­ton oh­jaa­mi­na. So­si­aa­li­set kup­lat, joi­hin al­go­rit­mit mei­dät 2010-lu­vul­la pus­ki­vat, pok­sah­te­le­vat, ja yh­täk­kiä nä­em­me toi­sem­me yh­te­nä lau­ma­na. To­si­pai­kan tul­len ih­mis­kun­nas­ta löy­tyy kii­tet­tä­vä mää­rä so­li­daa­ri­suut­ta.

Krii­si tuo pin­taan ah­dis­tus­ta, mut­ta epä­var­muu­den­kin kans­sa on mah­dol­lis­ta pär­jä­tä sääl­li­ses­ti. Mo­nil­la hil­jen­ty­mi­nen ja ren­tou­tu­mis­har­joit­teet lie­vit­tä­vät tus­kaa. Luon­to­ko­ke­muk­set ja rai­tis ul­koil­ma ovat nyt ar­vos­saan. Yh­del­le so­pii luon­to­pol­ku, toi­sel­le pi­ha­työt. It­se tyk­kään ajaa maas­to­pyö­räl­lä. Kris­ti­nus­kon luo­mat toi­von nä­kö­a­lat voi­vat loh­dut­taa mei­tä kaik­kia.

Te­ol­li­sen tuo­tan­non, mat­kus­ta­mi­sen ja ku­lut­ta­mi­sen kat­ko nä­kyy jo hy­väs­sä­kin mie­les­sä. Kii­nan kas­vi­huo­ne­kaa­sun pääs­tö­jen on ar­vi­oi­tu las­ke­neen jopa vii­den­nek­sen. Kun nä­em­me puh­taam­pia suur­kau­pun­ke­ja ja kirk­kaam­pia ve­sis­tö­jä, eh­kä osaam­me krii­sin jäl­keen huo­leh­tia pa­rem­min ym­pä­ris­tös­tä.

Ke­hi­tys­tä voi ta­pah­tua myös lä­hi­pii­reis­sä. Kuu­lu­mi­sien vaih­ta­mi­nen pu­he­li­mit­se on nyt hy­väs­sä huu­dos­sa. Per­hei­den so­si­aa­li­nen yh­teen­kuu­lu­vuus voi par­haas­sa ta­pauk­ses­sa li­sään­tyä – on­han jois­sa­kin ta­va­ra­ta­lois­sa jo huo­mat­tu, et­tä pa­la­pe­lit on myy­ty lop­puun.

Avai­met kes­tä­väm­pään elä­mään ovat kaik­kien ulot­tu­vil­la. Hen­gi­te­tään nyt kui­ten­kin en­sin muu­ta­ma kuu­kau­si sy­vään.

Vuo­den­vaih­tees­sa uu­dis­tim­me pai­ne­tun Kir­kon­seu­tu-leh­den, ja maa­lis­kuus­sa toim­me uu­den raik­kaan il­meen myös verk­koon. Ver­kos­ta löy­tyy pää­o­sin sa­mo­ja ai­neis­to­ja kuin pai­ne­tus­ta leh­des­tä. Di­gi­leh­ti on en­tis­tä kä­te­väm­mäs­sä muo­dos­sa, ja uu­tuu­te­na olem­me tuo­neet verk­ko­si­vuil­le myös vi­de­o­leik­kei­tä. So­si­aa­li­sen me­di­an ja­ko­na­pit löy­ty­vät heti ot­si­koi­den al­ta. Jos pi­dit lu­ke­mas­ta­si, lai­ta toki hyvä kier­tä­mään.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover