JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Päätoi­mit­ta­jalta: Rohke­nem­meko edistää sovintoa – taitavimmat väistävät konfliktin ennen sen kärjis­ty­mistä

2.12.2021
Markus Luukkonen

Yle esit­ti 21. mar­ras­kuu­ta No­ja­tuo­li­kir­kok­si ni­me­tyn har­tau­soh­jel­man Ou­lun­ky­län van­has­ta kir­kos­ta. Oh­jel­mas­sa pu­res­kel­tiin kiin­nos­ta­vas­ti so­vin­non mah­dol­li­suut­ta ja kris­til­li­sen ar­mon kä­si­tet­tä.

Poh­ja­työt oli teh­ty eri­no­mai­ses­ti, sil­lä kes­kus­te­le­mas­sa oli pap­pi Kim­mo Saa­rek­sen li­säk­si kä­rä­jä­oi­keu­den tuo­ma­ri, ri­kos­tuo­mi­on saa­nut hen­ki­lö sekä so­vit­te­lun eri­tyi­sa­si­an­tun­ti­ja.

Hei­tä kaik­kia kuul­tiin: mil­tä tun­tuu an­taa tuo­mio, en­tä jou­tua tuo­mi­tuk­si? Min­kä­lais­ta on so­vit­te­lu ja min­kä­lai­sin edel­ly­tyk­sin uh­ri voi ko­kea ehey­ty­mi­sen?

Maa­il­ma on vää­räl­lään konf­lik­te­ja. On so­tia, luon­non­ka­tast­ro­fe­ja, me­di­a­ko­hu­ja, on­gel­mia ih­mis­suh­teis­sa, suu­ria ja pie­niä rii­to­ja. Ei­vät ne ole vie­rai­ta kir­kon­kaan pii­ris­sä.

Ih­mi­sel­lä on luon­tai­nen tai­pu­mus us­koa ja aja­tel­la, et­tä hä­nen kat­san­to­kan­tan­sa on oi­kea. Sa­moin meil­lä on hou­ku­tus hei­mou­tua, to­dis­tel­la oman ryh­män eh­do­ton­ta oi­ke­as­sa ole­mis­ta ja moit­tia toi­sin ajat­te­le­via.

Val­lan­käyt­tä­jän kä­sis­sä täl­lai­set tai­pu­muk­set voi­vat muut­tua vaa­ral­li­sek­si aseek­si.

Olen käy­nyt men­neel­lä syys­kau­del­la hie­no­ja am­ma­til­li­sia kes­kus­te­lui­ta. Yhä use­am­min niis­sä nou­se­vat esiin työ­yh­tei­sö­tai­dot.

Tun­nem­me kaik­ki hen­ki­löi­tä, joil­la on kyky toi­mia ris­ti­rii­ta­ti­lan­teis­sa so­vit­te­li­joi­na, kat­soa eteen­päin ja ha­kea rat­kai­su­mal­le­ja, joi­den kans­sa kaik­ki voi­vat elää.

Tai­ta­vim­mat väis­tä­vät konf­lik­tin jo kau­an en­nen sen kär­jis­ty­mis­tä. Tämä ta­pah­tuu pie­nin elein, mah­dol­li­ses­ti jous­ta­mal­la hie­man, il­man et­tä ikä­vät asi­at edes nou­se­vat pin­taan. Kaik­ki voit­ta­vat, ei­kä ku­kaan me­ne­tä kas­vo­jaan.

Maal­li­set tuo­mi­ot tuot­ta­vat har­voin voit­ta­jia, sil­lä ne ovat ras­kai­ta, voit­ti­pa tai hä­vi­si ju­tun. Tuo­mi­ot ei­vät edes ole pää­te­pis­tei­tä. Niis­tä voi va­lit­taa, ja syyl­li­sek­si to­det­tu jou­tuu en­nen pit­kää kär­si­mään tuo­mi­on­sa. Kai­ken jäl­keen osa­puo­lia voi yhä kal­vaa epä­oi­keu­den­mu­kai­suu­den ko­ke­mus.

Ku­ten No­ja­tuo­li­kir­kos­sa to­det­tiin, kris­til­li­ses­tä nä­kö­kul­mas­ta an­sait­se­ma­ton ar­mo ylit­tää kaik­ki vir­heet, joi­ta ih­mi­nen on elä­es­sään teh­nyt tai jois­ta hä­net on tuo­mit­tu. Tä­män so­vi­tus­työn juju on niin ra­di­kaa­li, et­tä se aset­taa maal­li­set kä­hi­nät ai­van uu­teen pers­pek­tii­viin.

Vie­raa­na ol­lut Ant­ti Pen­ti­käi­nen tii­vis­ti­kin hie­nos­ti oleel­li­sen: "Tämä yh­teis­kun­ta on to­del­la mo­nien ris­ti­rii­to­jen re­pi­mä. Sik­si jo­kai­sen ih­mi­sen pi­täi­si kat­soa ym­pä­ril­leen ja aja­tel­la, et­tä mis­sä minä voin ol­la so­vit­te­li­ja."

Voi­sim­me­ko siis kään­tää pei­lin tai äly­pu­he­li­men etu­ka­me­ran it­ses­täm­me koh­ti ti­lan­tei­ta, jois­sa eläm­me ja joi­hin voim­me vai­kut­taa? Roh­ke­nem­me­ko tul­la vas­taan ja edis­tää rau­haa ja so­vin­toa?

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover