JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Päätoi­mit­ta­jalta: Korjaus- ja kohtaa­mis­velka paisui, mutta seura­kun­tien taloudet pysyivät plussan puolella

8.4.2021
Markus Luukkonen

Seu­ra­kun­tien ti­lin­pää­tök­set val­mis­tui­vat hil­jat­tain. Niin­pä on so­pi­va het­ki kat­soa, mi­ten kir­kos­sa sel­vit­tiin ko­ro­na­vuo­des­ta ta­lou­del­li­ses­ti.

Lah­den seu­ra­kun­tien ti­lin­pää­tös vuo­del­ta 2020 on jopa kol­me mil­joo­naa eu­roa yli­jää­mäi­nen. Kir­kol­lis­ve­ro­tu­loa ker­tyi yl­lät­tä­en vii­si pro­sent­tia edel­lis­tä vuot­ta enem­män. Ve­ro­ker­ty­män en­na­koi­tiin heik­ke­ne­vän ta­lou­del­li­sen ma­ta­la­suh­dan­teen vuok­si. Näin ei kui­ten­kaan käy­nyt, vaan ker­ty­mäs­tä tuli pa­ras vii­teen vuo­teen.

Apua toi­vat esi­mer­kik­si Val­ti­o­kont­to­rin ja Kir­kon kes­kus­ra­has­ton avus­tuk­set. Toi­min­ta­me­nois­sa sääs­tet­tiin, kos­ka toi­min­taa voi­tiin jär­jes­tää huo­mat­ta­vas­ti ai­em­paa vä­hem­män.

Ras­kaan kiin­teis­tö­mas­san kans­sa kamp­pai­le­vas­sa Hol­lo­las­sa ti­li­kau­den tu­los oli 905 000 eu­roa. Kirk­ko­val­tuus­tol­le esi­te­tään 900 000 eu­ron in­ves­toin­ti­va­rauk­sen muo­dos­ta­mis­ta Kuh­mois­ten Pa­pin­saa­ren siu­naus­kap­pe­lin kun­nos­tuk­seen.

Kir­kon­seu­dun le­vik­ki­a­lu­eel­la teh­tiin muu­ten­kin mui­kei­ta tu­lok­sia: Hei­no­las­sa 599 000 eu­roa ja Asik­ka­las­sa 437 000 eu­roa. Tai­ni­on­vir­ral­la ta­lous jäi pois­to­jen jäl­keen 138 000 eu­roa plus­sal­le.

Vie­lä vuo­si sit­ten ti­lan­ne oli hy­vin eri­lai­nen, kun ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mia py­säyt­ti maa­il­man­ta­lou­den. Vai­ku­tuk­sien en­na­koi­mi­nen oli tuol­loin hy­vin vai­ke­aa. Seu­ra­kun­nis­sa re­a­goi­tiin ku­ten mo­nis­sa muis­sa jul­kis­ta­louk­sis­sa, eli me­nois­sa nou­da­tet­tiin suur­ta va­ro­vai­suut­ta. Va­rau­dut­tiin ir­ti­sa­no­mi­saal­toi­hin, lo­mau­tuk­siin, kon­kurs­sei­hin, kir­kos­ta ero­a­mi­siin ja kir­kol­lis­ve­ro­jen reip­paa­seen pu­do­tuk­seen.

Kävi päin­vas­toin: kir­kon jä­se­ne­nä py­syt­tiin ai­em­paa pa­rem­min, ja vuo­den ai­ka­na saa­dut avus­tuk­set sekä mark­ki­noi­den el­py­mi­nen ke­vään shok­ki­aal­lon jäl­keen ko­hen­si­vat seu­ra­kun­tien ti­lan­net­ta.

Kai­pa kir­kos­sa teh­tiin myös oi­kei­ta asi­oi­ta. Säh­köi­set kon­tak­tit kas­voi­vat reip­paas­ti, kun toi­min­taa siir­ret­tiin no­pe­as­ti ja ta­voit­ta­vas­ti verk­koon. Di­a­ko­ni­a­työn mer­ki­tys on kas­va­nut poik­keu­so­lois­sa, ja sen ar­vo osa­na so­si­aa­li­sia tur­va­verk­ko­ja huo­ma­taan nyt pa­rem­min. Myös kir­kon ja mui­den toi­mi­joi­den an­ta­maa ruo­ka-apua ar­vos­te­taan.

Huo­li­a­kin on. Vuo­den 2020 ai­ka­na kas­tet­tiin ja vi­hit­tiin vä­hem­män ih­mi­siä kuin edel­li­si­nä vuo­si­na, ja esi­mer­kik­si var­hais­nuor­ten osal­lis­tu­mi­set lei­reil­le jäi­vät kau­ak­si to­tu­tus­ta. Ko­ro­na­vuo­si syn­nyt­ti mo­nen­lais­ta koh­taa­mis­vel­kaa.

Sa­mal­la kun kir­kos­sa pik­ku­hil­jaa mie­ti­tään ko­ro­na­e­xi­tiä, on pää­tel­tä­vä, mikä osa työs­tä pa­laa en­nal­leen ja mikä on di­gi­taa­lis­ten koh­taa­mis­ten roo­li tu­le­vai­suu­des­sa.

Kun kat­soo edes­sä ole­via in­ves­toin­te­ja – Lah­des­sa lis­tal­la ovat muun mu­as­sa Ris­tin­kir­kon ja Sii­ka­nie­men kurs­si­kes­kuk­sen pe­rus­kor­jauk­set – myös yli­jää­mä­ti­lil­le ker­ty­neil­le eu­roil­le on help­po kek­siä käyt­töä.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover