JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Päätoi­mit­ta­jalta: Avoin, uudistuva, lämmin ja turvallinen – kukapa ei haluaisi kuulua sellaiseen yhteisöön

4.2.2021
Markus Luukkonen

Syk­syl­lä 2020 jul­kais­tu kir­kon ne­li­vuo­tis­ker­to­mus ko­haut­ti seu­ra­kun­tien si­sä­pii­riä, ja nuor­ten ai­kuis­ten us­kon­nol­li­suu­des­ta kes­kus­tel­tiin lop­pu­vuo­den ai­ka­na vilk­kaas­ti.

Luu ei ole lop­puun ka­lut­tu, päin­vas­toin, työ on vas­ta edes­sä. Niin­pä poh­dim­me ai­he­pii­riä ke­vään mit­taan myös Kir­kon­seu­dus­sa useis­ta eri nä­kö­kul­mis­ta.

On­gel­ma on siis se, et­tä nuo­ret ai­kui­set iden­ti­fi­oi­tu­vat pal­jon hei­kom­min kris­ti­tyik­si kuin hei­tä van­hem­mat ikä­pol­vet. Suo­ma­lais­ten us­kon­nol­li­suu­des­sa on suu­ria ero­ja ikä­luok­kien vä­lil­lä, ja ero on kas­va­maan päin.

Ti­lan­ne on vie­lä sie­det­tä­vä, mut­ta aja­tel­laan­pa toi­min­ta­ym­pä­ris­töä esi­mer­kik­si 30 vuo­den ku­lut­tua, jol­loin ydin­seu­ra­kun­ta­vä­es­tä huo­mat­ta­va osa on siir­ty­nyt ajas­ta ikui­suu­teen.

Sa­man­kal­tai­set on­gel­mat ko­et­te­le­vat tie­tys­ti mui­ta­kin pe­rin­tei­siä ins­ti­tuu­ti­oi­ta. Po­liit­ti­set puo­lu­eet, nuo­ri­so­seu­rat, tal­koo­toi­min­ta, pai­ne­tut leh­det, mä­ki­hyp­py ja tal­viur­hei­lu­ta­pah­tu­mat... On help­poa lu­e­tel­la jouk­ko eri­lai­sia elä­mä­na­lo­ja, jot­ka ovat me­net­tä­neet suo­si­o­taan. Mis­sä nuo­ret ai­kui­set sit­ten ovat – mitä he ku­lut­ta­vat ja mitä he har­ras­ta­vat, jol­lei­vät mi­tään edel­lä mai­ni­tuis­ta?

Kiin­nos­taa­ko mil­le­ni­aa­lia enää mi­kään, jota ei voi pyyh­käis­tä nä­ky­viin ja nä­ky­mät­tö­miin äly­pu­he­li­men ruu­dul­ta?

Kir­kon si­säl­tä voi saa­da eri­lai­sia vas­tauk­sia ja rat­kai­su­ja. Lah­den seu­ra­kun­tien nuo­ret te­o­lo­git pai­not­ta­vat ai­to­ja koh­taa­mi­sia ja laa­du­kas­ta vies­tin­tää. Tul­kaa kaik­ki -lii­ke pa­tis­te­lee näyt­töi­hin tasa-ar­von puo­les­ta. Kir­kon si­säl­lä vai­kut­ta­vat he­rä­tys­liik­keet puo­les­taan ovat huo­lis­saan, et­tä lap­si me­nee pe­su­ve­den mu­ka­na ja et­tä kir­kon pi­täi­si pi­kem­min­kin tu­keu­tua pe­rin­tei­seen ju­lis­tuk­seen.

On­gel­maa kan­nat­taa myös pa­las­tel­la, ei­hän nor­su­a­kaan syö­dä yh­del­lä pu­rai­sul­la. 18-vuo­ti­aan tar­peet ja tapa kat­soa maa­il­maa voi­vat ol­la ai­ka eri­lai­sia kuin kol­mi­kymp­pi­sen. Kun nuo­ri ai­kui­nen pe­rus­taa per­heen, seu­ra­kun­ta voi tul­la uu­del­la ta­val­la lä­hel­le mo­ni­puo­li­sel­la var­hais­kas­va­tus- sekä ker­ho-, lei­ri- ja ret­ki­toi­min­nal­laan.

Var­maa on se, et­tä muu­tos ete­nee. Nor­sun­luu­tor­nit saa­vat teh­dä ti­laa eri­lai­sia koh­de­ryh­miä huo­mi­oi­val­le vuo­ro­pu­he­lul­le.

Ky­syim­me syk­syl­lä vi­su­aa­li­sen il­meen uu­dis­ta­mi­sen yh­tey­des­sä to­teu­te­tus­sa ky­se­lys­sä, min­kä­lai­nen ha­lu­ai­sit Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män ole­van tu­le­vai­suu­des­sa. 18–29-vuo­ti­ai­den vas­tauk­sis­sa tois­tui­vat useim­mi­ten sa­nat avoin, nuo­re­kas ja ra­kas­ta­va. 30–49-vuo­ti­ail­la eni­ten mai­nin­to­ja sai­vat ad­jek­tii­vit avoin, uu­dis­tu­va, läm­min ja tur­val­li­nen.

Ku­ka­pa ei ha­lu­ai­si kuu­lua sel­lai­seen yh­tei­söön.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover