JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

"Olet­ta­kaamme, että kaikki käy hyvin" – maailma ei ollutkaan niin epätoi­voinen kuin luulin

14.4.2020
Riku Suokas

Olen lu­es­kel­lut vii­meis­ten viik­ko­jen ai­ka­na pal­jon eri­lai­sia teks­te­jä, ana­ly­soin­te­ja ja ra­port­te­ja. Niin on var­maan moni muu­kin teh­nyt. Tun­teet ovat vaih­del­leet. Vä­lil­lä ah­dis­tus on pu­ris­ta­nut ja vä­lil­lä ovat nous­seet pie­net toi­von ki­pi­nät pin­taan.

Jos pi­tää lait­taa eteen tul­lei­den teks­tien lau­se­a­loi­tuk­set jo­hon­kin jär­jes­tyk­seen ah­dis­tu­sas­tei­koil­la, kor­ke­at ar­vo­sa­nat ovat saa­vat ne lau­seet, jot­ka ovat al­ka­neet ”Mitä jos” -ky­sy­myk­sel­lä. Tuo­ta aloi­tus­ky­sy­mys­tä on mi­nun mie­les­tä­ni ai­na seu­ran­nut jo­kin ne­ga­tii­vi­nen ja synk­kä asia. Sil­mii­ni on osu­nut lau­sei­ta: ”Mitä jos krii­si laa­je­nee vie­lä täs­tä?”, ”Mitä jos ta­lous ro­mah­taa to­taa­li­ses­ti?”, ”Mitä jos sei­nät al­ka­vat kaa­tua pääl­le?”, ”Mitä jos ke­sän kaik­ki mu­ka­vat suun­ni­tel­mat ka­riu­tu­vat?”. Olen väl­tel­lyt mitä jos -lau­sei­ta, ei niis­tä ole mi­tään hy­vää seu­ran­nut.

Vai on­ko?

Olet­te­ko te tör­män­neet päin­vas­tai­sel­la, myön­tei­sel­lä tu­le­vai­suu­den­ku­val­la jat­ku­vaan ”Mitä jos” -lau­see­seen? Sel­lai­seen, joka he­rät­tää hy­vää miel­tä ja toi­veik­kuut­ta. On­han nii­tä ol­ta­va täs­sä­kin his­to­ri­al­li­sen poik­keuk­sel­li­ses­sa ti­lan­tees­sa. Mik­si ne ei­vät pää­se ta­jun­taa­ni?

Oli pak­ko läh­teä uu­del­le se­laus­kier­rok­sel­le. Ava­sin tie­to­ko­nee­ni. Py­säh­dyin, kes­ki­tyn ja et­sin. En­sim­mäi­nen lau­se, joka osui sil­mii­ni: ”Mitä jos kas­sa­koe ei ki­li­se?” Ei. Ohi. Se­laan edel­leen. Tör­mään edes­men­neen pre­si­dent­tim­me voi­ma­lau­see­seen. Lau­se on tut­tu, eh­kä lii­an­kin tut­tu, mut­ta luen sen: ”El­lem­me var­muu­del­la tie­dä, kuin­ka tu­lee käy­mään, olet­ta­kaam­me, et­tä kaik­ki käy hy­vin”. Py­säh­dyn, sii­nä­hän se on, myön­tei­nen ”Mitä jos” -lau­se. Al­ku on eri­lai­nen, mut­ta aja­tus sama. Mitä jos em­me tie­dä, kuin­ka käy, olet­ta­kaam­me, et­tä kaik­ki käy hy­vin.

Jat­koin tut­ki­mis­ta ja löy­sin li­sää myön­tei­syyt­tä, po­si­tii­vi­suut­ta ja toi­veik­kuut­ta. Ei maa­il­ma ol­lut­kaan niin epä­toi­voi­nen kuin luu­lin. Nyt pi­tää tie­toi­ses­ti et­siä, py­säh­tyä ja löy­tää.

Vii­me vii­kot ovat osoit­ta­neet, et­tä tämä poik­keu­sai­ka voi heit­tää mei­dän sil­miem­me eteen sel­lai­set la­sit, jot­ka vää­ris­tä­vät to­del­li­suu­den ja syn­kis­tä­vät sen synk­kää­kin syn­kem­mäk­si. Ei­kö meil­lä kui­ten­kin ai­na ole oi­keus toi­voon kai­kis­sa olo­suh­teis­sa? Ei­kö meil­lä kui­ten­kin ole ai­na oi­keus pu­ser­taa mie­liim­me, et­tä mitä jos… kaik­ki vie­lä sel­vi­ää ja jär­jes­tyy.

Nyt ei pidä an­taa vir­ran vie­dä, vaan on tie­toi­ses­ti tar­tut­ta­va, yk­sin tai yh­des­sä, kaik­kiin myön­tei­siin merk­kei­hin. Us­ko, toi­vo ja rak­kaus ovat edel­leen ne sa­nat, joka ank­ku­roi­vat mei­dät nä­ke­mään pi­mey­des­sä va­loa, tus­kas­sa loh­du­tus­ta, mer­ki­tys­tä mer­ki­tyk­set­tö­myy­den kes­kel­lä.

Kir­joit­ta­ja on di­a­ko­ni­an ja sai­raa­la­sie­lun­hoi­don joh­ta­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover