JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Näkökulma: Ympä­ris­tö­tek­no­logia ja seurakunta sopivat yhteen

Ym­pä­ris­tö­vuo­des­ta jää kä­teen mah­dol­li­suuk­sia seu­ra­kun­tien ja or­ga­ni­saa­ti­oi­den yh­teis­työl­le ja ih­mis­ten osal­lis­tu­mi­sel­le.

Markku Lehtinen

3.12.2021
Teemu Leppänen

”Hu­ma­ni­taa­ri­nen toi­min­ta (ja sii­hen liit­ty­vä lii­ke­toi­min­ta) li­sään­tyy tu­le­vai­suu­des­sa ja vaa­tii mo­nen eri toi­mi­jan yh­teis­työ­tä. Täs­sä hyvä esi­merk­ki sii­tä, mitä kaik­kea se voi ol­la kor­ke­a­kou­lu­jen, kau­pun­kien ja seu­ra­kun­tien nä­kö­kul­mas­ta”, twiit­ta­si hil­jat­tain LUT-yli­o­pis­ton tut­ki­ja­toh­to­ri Tero Ran­ta­la.

Ran­ta­la viit­ta­si Lah­den kam­puk­sen vii­me kes­ki­vii­kon ta­pah­tu­maan, jon­ka Lah­den seu­ra­kun­nat, LUT-yli­o­pis­to ja LAB-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu yh­des­sä jär­jes­ti­vät. Ta­pah­tu­mas­sa kä­si­tel­tiin esi­merk­ke­jä sii­tä, mi­ten pai­kal­li­sil­la in­no­vaa­ti­oil­la ky­e­tään rat­kai­se­maan il­mas­ton­muu­tok­sen ai­heut­ta­mia on­gel­mia glo­baa­leil­la mark­ki­noil­la, mil­lai­sia työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sia tä­hän liit­tyy ja mi­ten il­mas­to­ah­dis­tuk­ses­ta voi siir­tyä koh­ti il­mas­to­toi­mi­juut­ta.

Mitä yh­teis­tä sit­ten on ym­pä­ris­tö­tek­no­lo­gi­sil­la in­no­vaa­ti­oil­la ja seu­ra­kun­nil­la? Nii­tä yh­dis­tää ai­na­kin toi­vo rat­kai­suis­ta il­mas­to­muu­tok­seen ja Lah­den ta­pauk­ses­sa myös toi­mi­joi­den halu teh­dä yh­teis­työ­tä.

Ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­sis­tä tek­no­lo­gi­sis­ta rat­kai­suis­ta on hyö­tyä, sil­lä ne hel­pot­ta­vat elä­mää ja luo­vat osal­taan toi­voa. Kes­ki-Lah­den kirk­ko­her­ra Mii­ka Hä­mä­läi­sen mu­kaan tä­hän sa­maan ”toi­von ho­ri­sont­tiin liit­tyy myös kris­til­li­nen us­ko. Se mo­ti­voi mo­nia toi­mi­maan”.

Lah­den seu­ra­kun­nat on tänä vuon­na osal­lis­tu­nut en­sim­mäi­se­nä kris­til­li­se­nä kirk­ko­na Eu­roo­pas­sa ko­ti­kau­pun­kin­sa ym­pä­ris­tö­pää­kau­pun­ki­vuo­teen. Pan­de­mi­an kes­kel­lä jo­tain jäi te­ke­mät­tä­kin, mut­ta toi­min­ta­ym­pä­ris­töön näh­den tee­ma­vuo­si tar­jo­si myös on­nis­tu­mi­sia. On sa­not­ta­va, et­tä seu­ra­kun­tien tee­ma­vuo­den ta­pah­tu­mat ke­rä­si­vät ylei­sön­sä: yk­sit­täi­set lä­hi­ta­pah­tu­mat kym­me­niä ja yk­sit­täi­set etä­ta­pah­tu­mat sa­to­ja hen­ki­löi­tä.

Tee­ma­vuo­des­ta on tie­ten­kin pääs­tä­vä myös eteen­päin. Lah­den seu­ra­kun­nat to­teut­taa osal­taan kir­kon kan­sal­lis­ta ener­gia- ja il­mas­tost­ra­te­gi­aa ja sen ta­voi­tet­ta ol­la hii­li­neut­raa­li 2030 men­nes­sä. Siel­tä tu­le­vat ta­voit­teet ovat kiin­teis­tö­jen ja toi­min­nan hii­li­di­ok­si­pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­nen, pääs­tö­jen kom­pen­soin­ti sekä vai­kut­ta­mi­nen ak­tii­vi­ses­ti yh­teis­kun­nal­li­se­na toi­mi­ja­na ja kes­kus­te­li­ja­na.

Tänä vuon­na Lah­den seu­ra­kun­nat saa­vut­ti yli 90 pro­sen­tin vä­hen­nyk­sen kiin­teis­tö­jen­sä kau­ko­läm­mön ja säh­kön hii­li­di­ok­si­di­pääs­töi­hin ja Kir­kon­seu­dun pai­na­tuk­ses­ta koi­tu­vat pääs­töt alet­tiin kom­pen­soi­da.

Ym­pä­ris­tö­toi­met ei­vät py­säh­dy kuin sei­nään, kun tee­ma­vuo­den lop­pu­ra­port­ti on kir­joi­tet­tu. Kir­kon ym­pä­ris­tö­dip­lo­mi­jär­jes­tel­män avul­la ym­pä­ris­tö­toi­mia pa­ran­ne­taan. Tee­ma­vuo­den­kin par­hai­ta toi­min­ta­muo­to­ja hyö­dyn­ne­tään jat­kos­sa. Epäi­le­mät­tä niis­tä yk­si on uu­det mah­dol­li­suu­det lah­te­lai­ses­sa yh­teis­työs­sä.

Kir­joit­ta­ja on Kir­kon­seu­dun tuot­ta­ja ja Lah­den seu­ra­kun­tien ym­pä­ris­tö­vies­ti­jä.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover