JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Minun kirkkoni: Uskollisuus yhteisessä tehtävässä

3.1.2024
Saara Westerholm

Kat­se­len en­sim­mäi­sen ad­ven­tin al­la Tu­run tuo­mi­o­kirk­koa lap­set kä­si­puo­les­sa. Kir­kon eteen tuo­tu kuu­si on va­lais­tu kau­niis­ti, ku­ten joka vuo­si. Suo­men kan­sal­lis­py­häk­kö sei­soo ul­jaa­na lu­mi­tuis­kus­sa kut­su­en mei­tä tä­män ajan kul­ki­joi­ta tur­val­li­seen suo­jaan­sa. Mie­len val­taa kii­tol­li­suus men­nei­den su­ku­pol­vien työs­tä kirk­kom­me puo­les­ta. Kii­tol­li­suus sii­tä, et­tä ajan ham­mas ei ole ku­lut­ta­nut pois ai­van kaik­kea.

Sa­mal­la aja­tus kul­kee ai­kaam­me. On­ko mei­dän su­ku­pol­vem­me ky­ke­ne­vä ra­ken­ta­maan py­sy­vää kult­tuu­ri­pe­rin­töä tai ai­na­kin vaa­li­maan sitä, mitä meil­lä jo on? Ky­ke­nem­me­kö us­kol­li­suu­teen evan­ke­liu­min työs­sä, riit­tää­kö yh­teis­tä tah­toa? Vai on­ko yk­si­lö­kes­kei­nen kult­tuu­ri jo joh­ta­nut sii­hen, et­tä jo­kai­nen ko­kee oi­keu­dek­seen ve­tää yh­teis­tä re­keä omaan suun­taan­sa?

Kos­ka ih­mi­nen on pe­rin juu­rin so­si­aa­li­nen olen­to, tois­ten kans­sa yh­tey­teen luo­tu, tar­ve kuu­lua yh­tei­söön ja ko­kea sen tar­jo­a­maa suo­jaa on vah­va. Tar­vit­sem­me tur­vaa ja hy­väk­syn­tää. Re­hel­lis­ten ja us­kol­lis­ten ih­mis­ten kans­sa nämä tar­peet tu­le­vat täy­te­tyk­si to­den­nä­köi­sim­min – voim­me luot­taa sii­hen, et­tä so­vi­tut asi­at to­teu­tu­vat em­me­kä jou­du vil­pin koh­teek­si. Sik­si eh­kä ar­vo­tam­me näi­tä omi­nai­suuk­sia esi­mer­kik­si puo­li­son va­lin­nas­sa.

Us­kon et­tä sa­mo­ja omi­nai­suuk­sia ha­e­taan yh­tei­söis­tä. Omal­le pe­rus­tal­leen us­kol­li­nen, re­hel­li­nen ja ai­to or­ga­ni­saa­tio luo tur­val­li­suu­den ja yh­teen­kuu­lu­vuu­den ko­ke­muk­sen. Ei tar­vit­se pe­lä­tä, mi­hin suun­taan vene seu­raa­vak­si kei­kah­taa.

Kirk­koa koh­taan esi­tet­ty ta­va­no­mai­nen kri­tiik­ki koh­dis­tuu sii­hen, mi­ten se ky­ke­nee muo­tou­tu­maan tä­hän ai­kaan, vai teh­dään­kö myön­ny­tyk­siä jo lii­kaa­kin. Yh­tei­söt koos­tu­vat ai­na yk­si­löis­tä, jo­ten tör­mäys­kurs­sil­le sään­nöl­li­ses­ti jou­du­taan uu­dis­tus­kes­kus­te­lu­jen yh­tey­des­sä. Mo­lem­mil­ta suun­nil­ta oli­si suo­ta­vaa, et­tä ve­neen kei­kut­ta­mi­nen oli­si koh­tuul­lis­ta, vaik­ka ra­ken­ta­va kes­kus­te­lu ai­na pai­kal­laan on­kin. Omal­ta koh­dal­taan on he­del­mäl­lis­tä ky­syä, toi­min­ko ra­ken­ta­vas­ti ja yh­tei­sön ar­vo­poh­jaa, eli Py­hää Raa­mat­tua par­haan ym­mär­ryk­se­ni mu­kaan il­men­tä­en? Osaan­ko kes­kus­tel­la, osaan­ko kuun­nel­la?

No­pe­a­tem­poi­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa kirk­ko edus­taa jo­ta­kin ma­jes­tee­til­li­sen jär­käh­tä­mä­tön­tä. Sel­lai­se­na sen soi­si py­sy­vän. Va­kaas­ti omal­la pe­rus­tal­laan sei­so­va­na, ar­voil­leen us­kol­li­se­na. Kirk­ko on si­tou­tu­nut Raa­ma­tun ope­tuk­siin ja us­kol­li­suus täs­sä teh­tä­väs­sä on sen ole­mas­sa­o­lon pe­rus­ta. Kir­kon ydin­teh­tä­vä on evan­ke­liu­min ju­lis­ta­mi­nen kai­kil­le kan­soil­le. Tai­vaan koti saa­koon ol­la kirk­kaa­na ja sel­ke­ä­nä yh­tei­nen pää­mää­räm­me.

Kir­joit­ta­ja on kuh­mois­lai­nen per­hee­näi­ti, lä­hi­hoi­ta­ja ja väi­tös­kir­ja­tut­ki­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover