JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Minun kirkkoni: Tekoälyn tuottamassa saarnassa on poten­ti­aalia

Jani Mahkonen

31.7.2023
Kimmo Malin

Al­ku­vuo­den jul­ki­siin ta­pah­tu­miin ym­pä­ri maan on jo lä­hes kli­sei­ses­ti liit­ty­nyt puhe, jos­sa pu­heen­pi­tä­jä lu­kee ka­tee­de­ril­ta te­ko­ä­lyn, oi­ke­am­min kie­li­mal­lin, tuot­ta­maa teks­tiä juu­ri tuo­hon ta­pah­tu­maan. Kyse voi ol­la ter­veh­dys­pu­hees­ta tai juh­la­pu­hees­ta. En­sin kuun­nel­laan kie­li­mal­lin laa­ti­maa teks­tiä, sit­ten pu­hu­ja ker­too hyö­dyn­tä­neen­sä teks­tin laa­ti­mi­ses­sa te­ko­ä­lyä ja lop­puo­sa pu­hees­ta on­kin sit­ten te­ko­ä­lyn tuot­ta­man teks­tin laa­dun häm­mäs­te­lyä. Vas­taa­vaan il­mi­öön sa­mal­la ra­ken­teel­la on voi­nut tör­mä­tä myös kir­joi­te­tus­sa teks­tis­sä, ko­lum­neis­sa ja muis­sa vas­taa­vis­sa.

Seu­ra­kun­nal­li­sis­sa yh­teyk­sis­sä en ole vie­lä li­ve­ti­lan­teis­sa kie­li­mal­li­pu­hei­ta ta­van­nut. Vas­taa­ni ei ole tul­lut saar­naa, joka oli­si laa­dit­tu Chat gpt:llä tai muul­la vas­taa­val­la kie­li­mal­lil­la, vaik­ka net­ti­se­lai­lun pe­rus­teel­la nii­tä­kin on jo kuul­tu. Jos ei ko­ko­naan, niin ai­na­kin osit­tain.

Kie­li­mal­li­saar­nan aja­tus ei mi­nus­ta tun­nu mi­ten­kään vie­raal­ta, vaan suo­ras­taan po­ten­ti­aa­li­sel­ta. Kie­li­mal­lit­han ovat men­nees­tä muo­tou­tu­van kon­ser­va­tii­vi­sen pu­heen ys­tä­viä, sil­lä mal­lin ko­ko­a­ma teks­ti ra­ken­tuu ai­kai­sem­min sa­no­tun va­raan. Ja sii­tä­hän saar­nois­sa on usein kyse.

Muu­ta­man tes­tauk­sen pe­rus­teel­la vai­kut­taa sil­tä, et­tä kie­li­mal­lit löy­tä­vät evan­ke­liu­mi­teks­teis­tä kes­kei­set poin­tit var­sin hy­vin. Ke­ho­te ”Laa­di saar­na Luuk. 18, 35­–43”, tuot­taa mi­nun maal­lik­ko­nä­kö­kul­mas­ta­ni var­sin toi­mi­van teks­ti­a­na­lyy­siin tu­keu­tu­van run­gon saar­nal­le. Tä­män jäl­keen pu­hu­jan on mi­ni­mis­sään teh­tä­vä teks­tiin vain vä­häi­nen in­hi­mil­li­nen per­so­noin­ti.

Te­ko­ä­ly haas­taa kaik­kien jul­kis­ten pu­hei­den pi­tä­jät, sil­lä pu­heen pi­tä­jän pi­tää kan­nus­taa it­se­ään ajat­te­le­maan: Sano jo­tain sel­lais­ta, mitä te­ko­ä­ly ei osai­si sa­noa. Jos te­ko­ä­ly pys­tyi­si tuot­ta­maan teks­ti­si, niin mikä pu­heen­laa­ti­jan teh­tä­vä sit­ten on­kaan. Tar­vi­taan uu­sia joh­to­pää­tök­siä, uu­sia nä­kö­kul­mia, asi­oi­den yh­dis­tä­mis­tä uu­del­la ta­val­la ja it­sen­sä pe­liin lait­ta­mis­ta.

Pu­hei­den laa­tu to­den­nä­köi­ses­ti pa­ra­nee, mut­ta pu­heen­kir­joit­ta­jan stres­si­ta­so voi nous­ta, jos vaa­ti­mus­ta­son aset­taa lii­an kor­ke­al­le.

Lie­nee sel­vää, et­tä kie­li­mal­lit pa­ran­ta­vat työn tuot­ta­vuut­ta tu­le­vai­suu­des­sa myös seu­ra­kun­nis­sa. Mik­si käyt­tää kym­me­niä mi­nuut­te­ja ai­kaa sel­lai­seen, jon­ka kone te­kee se­kun­neis­sa? Mal­lit tar­jo­a­vat mah­dol­li­suuk­sia, mut­ta lo­pul­li­sen sy­vem­män vies­tin pi­tää läh­teä ih­mi­ses­tä.

Kir­joit­ta­ja on Hol­lo­lan kirk­ko­val­tuu­tet­tu Kuh­moi­sis­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover