JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Minun kirkkoni: ”Tee se itse”-jumala

Lahden seurakunnat

1.2.2022
Ohto Oksanen

Mui­noin kirk­ko vei kan­saa kuin päs­siä na­rus­sa. Kum­pi lie­nee lie­an pääs­sä ny­ky­ään. Py­hät stra­te­git vi­si­oi­vat, mil­lais­ta suf­fe­lia kan­sal­le ja­e­taan, jot­ta he py­sy­vät jä­se­ni­nä, vaan ei­pä ole help­poa. Nyky-sa­piens kun on niin op­pi­nut, et­tä mi­hin se enää Ju­ma­laa tar­vit­see, tai ai­na­kaan mi­tään li­pe­ri­kau­lais­ta her­man­nia sii­tä Ju­ma­las­ta ker­to­maan.

Raa­ma­tun mu­kaan Ju­ma­la loi ih­mi­sen omak­si ku­vak­seen, mut­ta nyt on toi­sin: ih­mi­set luo­vat ju­ma­lan omak­si ku­vak­seen. Mik­si us­koa ju­ma­laan, joka ei al­le­kir­joi­ta omia ar­vo­ja. Sem­moi­si­a­kin kult­tuu­rei­ta maal­li­sel­la pal­lol­la on, jois­sa ih­mi­set va­lit­se­vat, min­kä sa­viuk­ke­lin vi­rit­tä­vät ta­kan reu­nal­le ko­ti­aan suo­je­le­maan. Silk­kaa tai­kaus­koa useim­mis­ta, mut­ta ero­aa­ko tämä län­ti­nen ”tee se it­se” -ju­ma­luus sii­tä jo­ten­kin?

Ny­kyih­mi­nen on yk­si­lö, jol­la on oi­keus päät­tää, mikä on it­sel­le oi­kein. Omal­le­tun­nol­le on an­net­tu kaik­ki val­ta tai­vaas­sa ja maan pääl­lä, se ker­too kyl­lä, mikä on so­pi­vaa ja mikä ei. En­nen oman­tun­non teh­tä­vä oli kol­kut­taa, kun toi­mi vas­toin Raa­ma­tus­ta il­me­ne­vää Ju­ma­lan tah­toa. Mut­ta sii­tä on kau­an. Se oli sil­loin, kun poik­ki­tie­teel­li­set tut­ki­muk­set ei­vät ol­leet vie­lä osoit­ta­neet, et­tä ”Älä” it­se asi­as­sa tar­koit­taa­kin ”Tee niin” ja ”Men­kää ja teh­kää”, et­tä ”Äl­kää nyt her­ra­nen ai­ka sen­tään men­kö ja teh­kö”.

Ih­mi­set­hän Raa­ma­tun­kin ovat kir­joit­ta­neet ja vie­lä kai­ken maa­il­man ka­las­ta­jat ja tul­li­mie­het, jot­ka luu­le­vat voi­van­sa neu­voa mei­tä Pisa-tes­tin ve­te­raa­ne­ja, vaik­kei­vät tien­neet mui­ta si­vis­tys­sa­no­ja kuin spi­taa­li ja pub­li­kaa­ni. Sil­ti, jos mi­nun pi­tää va­li­ta oman oman­tun­non ja Paa­va­lin oman­tun­non vä­lil­lä, va­lit­sen jäl­kim­mäi­sen. Kun Paa­va­li nääs rat­sas­ti Je­ru­sa­le­mis­ta Da­mas­kok­seen, Jee­suk­sen il­mes­tys so­kai­si hä­net, mut­ta jos minä lai­tan stet­so­nin pää­hän ja ne­lis­tän sa­maa baa­naa suo­men­he­vo­sel­la, niin ei­pä vä­läh­dä edes Syy­ri­an pol­la­rin no­peus­val­von­ta­ka­me­ra.

En ha­lua moit­tia ke­tään. On­han ym­mär­ret­tä­vää, et­tä län­ki­sää­ri­sen ja kouk­ku­nok­kai­sen tel­tan­te­ki­jän 2 000 vuot­ta van­ha ope­tus ei oi­kein mil­le­ni­aa­liin up­poa. So­mes­ta löy­tyy pal­jon luo­tet­ta­vam­paa tie­toa. Sitä pait­si, jos nyt twiit­taa Paa­va­lin ope­tuk­sia, niin lyn­kat­ta­vak­si­han sii­nä jou­tuu. To­sin pöl­kyl­le se jou­tui Pau­lus­kin. Kei­sa­ri Ne­ron ja Fa­ce­boo­kin ero on häi­ly­vä.

Olen kalk­kis. Jos ha­lu­an tie­tää, mil­lai­nen Ju­ma­la on, avaan Raa­ma­tun. Sen ka­las­ta­jien kir­jan, joka on myy­nyt enem­män kuin Chris­tien ”Ag­gien” ja Sha­kes­pe­a­ren ”Bil­lyn” kaik­ki kir­jat yh­teen­sä. Tu­le­vai­suu­den best­sel­ler on kui­ten­kin tyh­jä kir­ja ja lyi­jä­ri. Sii­hen voi kir­joit­taa oman bib­li­an sel­lai­ses­ta ”tee se it­se”-ju­ma­las­ta, jo­hon it­se ha­lu­aa us­koa.

Kir­joit­ta­ja on kirk­ko­val­tuu­tet­tu Nas­to­las­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover