JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Minun kirkkoni: Ristinsä kullakin

13.1.2022
Kimmo Malin

Kau­an­ko kir­kol­li­sen tra­di­ti­on syn­ty­mi­seen me­nee? Sel­lai­sen, jos­ta pois siir­ty­mi­nen täyt­tää seu­ra­kun­nan vi­ran­hal­ti­joi­den säh­kö­pos­tit, pai­kal­lis­leh­tien ylei­sö­no­sas­tot ja ai­heut­taa uh­kai­lun kir­kos­ta ero­a­mi­sel­la. Kyse voi ol­la maa­lin vä­ris­tä, vii­nin maus­ta, kel­lo­na­jas­ta tai sa­na­muo­dois­ta.

Ky­sy­mys nou­si mie­lee­ni, kun osuin Kuh­mois­ten kir­kos­sa ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen, jos­sa oli ris­ti­kul­kue. Kon­fir­maa­ti­o­mes­sus­ta mo­nil­le tut­tu toi­min­ta­mal­li, jos­sa edes­sä kan­ne­taan ris­tiä ja ti­lan­tee­seen jo­ten­kin osal­li­set seu­raa­vat pe­räs­sä. Täl­lä ker­taa oli kyse vir­kaan siu­naa­mi­ses­ta.

Kuh­mois­ten kirk­ko on si­sus­tal­taan har­mo­ni­ses­ti vih­re­än eri sä­vyin maa­lat­tu kirk­ko. Kul­ku­eis­sa käy­te­tyn pui­sen ris­tin etu­puo­li on sitä vas­toin kaik­kien pää­vä­rien mah­dol­li­sim­man puh­taal­le käy­töl­le pe­rus­tu­va Dali–Lu­ku­mies–80-lu­vun us­kon­non­kir­ja-kom­bi­naa­ti­o­maa­laus, jos­sa il­mei­ses­ti ku­va­taan Raa­ma­tun ta­pah­tu­mia. Sii­nä esiin­ty­vien hah­mo­jen eri­tyis­piir­tee­nä on loi­va­ne­näi­syys ja se, et­tä kai­kil­la mie­hil­lä Jee­sus­ta lu­kuun ot­ta­mat­ta on pääs­sään stet­son. Ris­tiä käy­te­tään riip­pu­mat­ta sii­tä, tu­lee­ko pe­räs­sä rip­pi­kou­lu­lai­sia, kirk­ko­her­ra tai piis­pa.

Ilok­se­ni tämä ris­ti­tai­teen suun­nan­näyt­tä­jä ase­tel­laan ja­lus­tal­leen mah­dol­li­sim­man nä­ky­väl­le pai­kal­le ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen ajak­si. Ko­ko­nais­val­tai­sen es­teet­ti­sen ah­dis­tuk­sen pe­los­sa yri­tän par­haa­ni mu­kaan kat­sel­la muu­al­le kuin ris­tin suun­taan, mut­ta ai­na kat­see­ni ha­keu­tuu sii­hen: Filé­nin puu­re­lie­fit, ris­ti, Leh­ti­sen maa­lauk­set, ris­ti, teks­tit ka­tos­sa, ris­ti, vir­si­nu­me­rot ruot­sin­kie­li­ses­sä vir­si­kir­jas­sa, ris­ti, mas­ki sil­mil­le, ris­ti. Pää­sen kat­se­le­maan ris­tiä ai­no­as­taan ris­ti­kul­ku­e­py­hi­nä, mut­ta pa­pit ai­na ju­ma­lan­pal­ve­lus­ta toi­mit­ta­es­saan, sil­lä olen ha­vain­nut ris­tin ole­van py­sy­väis­säi­ly­tyk­ses­sä sa­kas­tis­sa.

Vä­ri­lois­to­ris­ti on kuu­lu­nut kir­kon pe­rus­va­rus­tuk­seen noin pa­rin­kym­me­nen vuo­den ajan. Sitä en­nen käy­tet­tiin puis­ta maa­laa­ma­ton­ta ris­tiä, joka edel­leen­kin on si­joi­tet­tu­na alt­ta­rin oi­ke­al­le puo­lel­le, jos­ta se nau­lo­jen va­ras­ta oli­si help­po nos­taa käyt­töön. Tuo­ta ris­tiä kat­se­len usein kai­ho­ten.

On­ko­han tai­de­ris­tis­tä jo muo­dos­tu­nut tra­di­tio? Ai­heut­tai­si­ko sen käy­tös­tä pois­ta­mi­nen en­nen­nä­ke­mät­tö­män pa­lau­te­tul­van? Luu­len, et­tä näil­tä osin mei­tä va­ras­to­hä­vi­kin ym­mär­tä­jiä oli­si ai­ka pal­jon, mut­ta kos­kaan ei voi ol­la täy­sin var­ma.

Kir­joit­ta­ja on kirk­ko­val­tuu­tet­tu Kuh­moi­sis­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover