JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Minun kirkkoni: Piip­pa­lak­kien synnit harteil­lamme

Lahden seurakunnat

24.1.2024
Ohto Oksanen

Taan­noin eräs komp­pa­ni­a­ni va­rus­vei­ja­ri ker­toi, et­tei ha­lua kuu­lua kirk­koon, kos­ka hä­nes­tä se oli teh­nyt his­to­ri­as­saan lii­kaa pa­haa. Sa­noin hä­nel­le, et­tä tu­lit kui­ten­kin ar­mei­jaan, kos­ka ar­mei­jat ei­vät ole kos­kaan teh­neet mi­tään pa­haa vai?

Jos­tain syys­tä kir­kon men­nei­syy­den taak­ka on pai­na­vam­pi kuin mui­den ins­ti­tuu­ti­oi­den. Lap­set ei­vät peri isien­sä vel­ko­ja, mut­ta jo­kai­sel­ta paa­vil­ta ti­va­taan an­teek­si­pyyn­töä ris­ti­ret­kis­tä ja noi­ta­vai­nois­ta. Sii­tä huo­li­mat­ta, et­tä noi­ta­vai­nois­sa tu­luk­sia hink­ka­si yleen­sä ihan ta­val­li­nen rah­vas. On lys­ti­käs­tä, et­tä joi­den­kin mie­les­tä tu­hat vuot­ta sit­ten elä­neen toi­sen piip­pa­la­kin syn­nit ovat Fran­cis­cuk­sen tai koko kris­ti­kun­nan har­teil­la. Ei­pä Mon­go­li­an pre­si­dent­ti­kään pa­hoit­te­le Tšin­gis-kaa­nin jul­muuk­sia ei­kä min­kään ateis­ti­jär­jes­tön yli­pamp­pu ole ri­pit­täy­ty­nyt epä­us­kon­vel­jen­sä Mao Ze­don­gin tou­huis­sa kuol­lei­den kym­me­nien mil­joo­nien ih­mis­ten puo­les­ta.

Löö­peis­sä lu­kee bol­da­tul­la Ari­a­lil­la, jos ri­kol­li­nen kuu­lui he­rä­tys­liik­kee­seen, mut­ta har­vem­min on toi­mit­ta­ja muis­ta­nut mai­ni­ta, jos ka­val­ta­ja tai hy­väk­si­käyt­tä­jä on ol­lut kirk­koon kuu­lu­mat­to­mien klaa­nia. Es­pan­jan ink­vi­siit­to­rei­den jul­muuk­sil­le­kin omis­te­taan au­ke­a­ma­tol­kul­la ti­laa his­to­ri­an opuk­sis­sa, vaik­ka sa­man ajan maal­li­sis­sa oi­keu­den­käyn­neis­sä ki­du­tus ja kuo­le­man­tuo­mi­ot oli­vat huo­mat­ta­vas­ti ylei­sem­piä. Kuva li­pe­rit kau­las­sa ki­ris­tys­penk­kiä vään­tä­väs­tä mun­kis­ta nyt vain on pal­jon raf­laa­vam­pi kuin kuva pap­pe­ja sä­kä­kor­keu­teen ly­hen­tä­väs­tä va­paa-ajat­te­li­jas­ta rans­ka­lai­sen gil­jo­tii­nin kah­val­la.

Kris­ti­tyt ovat eri­tyi­sen suu­ren­nus­la­sin al­la ai­na ja ian­kaik­ki­ses­ti. Pi­täi­si­kö siis uh­riu­tua ja kir­joit­taa leh­teen, et­tä mei­tä sor­re­taan ja ”noku noi­kin teki niin”. Ei pi­täi­si, vaik­ka minä kel­vo­ton niin juu­ri tein­kin. Kris­tit­ty­jen kuu­luu­kin ol­la eri­tyis­tark­kai­lus­sa ja meil­tä pi­tää­kin odot­taa pa­rem­paa kuin muil­ta ih­mi­sil­tä. Jos muut kat­so­vat tou­hu­jam­me suu­ren­nus­la­sil­la, mei­dän it­sem­me pi­tää kat­soa nii­tä mik­ros­koo­pil­la.

Vaik­ka kris­ti­tyn pi­tää ta­voi­tel­la mui­ta nuh­teet­to­mam­paa elä­mää, on muis­tet­ta­va, et­tä se oli kuo­le­maan tuo­mit­tu ri­kol­li­nen, jol­le Jee­sus lu­pa­si yh­tei­sen vii­ni­het­ken pa­ra­tii­sis­sa, kun he kil­lui­vat Gol­ga­tal­la ra­ta­nau­lat ran­teis­sa. Kris­ti­nus­ko on ai­na ol­lut syn­tis­ten us­kon­to ja sel­lai­se­na se tu­lee py­sy­mään.  

Eni­ten Ju­ma­laa ra­kas­ta­vat ne, jot­ka ovat saa­neet eni­ten an­teek­si.

Kir­joit­ta­ja on kirk­ko­val­tuu­tet­tu Nas­to­las­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover