JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Minun kirkkoni: Miksi seurakunnan luot­ta­mus­hen­ki­lö­jär­jes­telmä hämmentää?

Jani Mahkonen

22.2.2023
Kimmo Malin

Uu­den kirk­ko­val­tuus­to­kau­den al­ka­es­sa on hyvä het­ki py­säh­tyä miet­ti­mään seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­hen­ki­lö­jär­jes­tel­män ide­aa. It­se olen ol­lut luot­ta­mus­hen­ki­lö­nä yli kym­me­nen vuot­ta en­kä vie­lä­kään koe ym­mär­tä­vä­ni jär­jes­tel­män sy­vin­tä ole­mus­ta – ai­na­kaan eri­tyi­sen joh­don­mu­kai­se­na. Jär­jes­tel­mä näyt­täy­tyy mi­nul­le usein häm­men­tä­vä­nä. Mik­si näin?

En­sin­nä­kin sik­si, et­tä luot­ta­mus­hen­ki­löi­den kes­kuu­des­sa on pal­jon vaih­te­lua it­se kun­kin roo­li-it­seym­mär­ryk­ses­sä. Tämä vai­kut­taa sii­hen, mis­tä kes­kus­tel­laan ja mi­ten. Toi­set ko­ke­vat ole­van­sa luot­ta­mus­hen­ki­löi­den­ti­tee­til­tään en­nen kaik­kea seu­ra­kun­ta­lais­ten toi­vei­den esiin­tuo­jia, toi­set va­paa­eh­tois­työn ai­rui­ta, toi­set ta­lou­del­li­sia pää­tök­sen­te­ki­jöi­tä, toi­set Ju­ma­lan tah­don vä­lit­tä­jiä. Roo­li-it­seym­mär­rys­tä ei lie­ne tar­peen ar­vot­taa, mut­ta on tar­peen tun­nis­taa näi­den eri­lais­ten roo­liym­mär­rys­ten vai­ku­tus pää­tök­sen­te­ko- ja kes­kus­te­lu­kult­tuu­riin.

Toi­sek­si häm­men­nys­tä ai­heut­taa se, et­tä jär­jes­tel­män si­säi­nen vies­ti luot­ta­mus­hen­ki­löil­le sii­tä, mikä hei­dän roo­lin­sa on, ei ole ai­na ol­lut sel­vin mah­dol­li­nen. Eri luot­ta­mus­hen­ki­lö­kou­lu­tuk­sis­sa vuo­sien var­rel­la olen tör­män­nyt stra­te­gi­sen ja ope­ra­tii­vi­sen toi­min­nan ja­ot­te­luun. Näis­tä edel­li­nen kuu­luu luot­ta­mus­hen­ki­löil­le ja jäl­kim­mäi­nen työn­te­ki­jöil­le. Seu­raa­vas­sa virk­kees­sä on saa­tet­tu ko­ros­taa luot­ta­mus­hen­ki­lön roo­lia tie­don vä­lit­tä­jä­nä esi­mer­kik­si kiin­teis­tön­hoi­don puut­teis­ta tai sitä, et­tä luot­ta­mus­hen­ki­lön kan­nat­taa ol­la läs­nä siel­lä, mis­sä on seu­ra­kun­ta­lai­sia, esi­mer­kik­si va­paa­eh­tois­työs­sä.

Ylei­se­nä toi­min­ta­pe­ri­aat­tee­na pa­pe­ril­la stra­te­gi­sen ja ope­ra­tii­vi­sen toi­min­nan erot­ta­mi­nen lie­nee jär­ke­vää, mut­ta elä­vän elä­män pää­tök­sen­te­ko­ti­lan­teis­sa eroa saat­taa ol­la vai­kea teh­dä. Pu­hui­sin mie­luum­min eri­lai­ses­ta ylei­syys­ta­sos­ta ja yk­sit­täis­ta­paus­ten kaut­ta avau­tu­vas­ta ylei­sem­mäs­tä pe­ri­aa­te­kes­kus­te­lus­ta. Ei kes­kus­te­lua yk­sit­täis­ten por­tai­den har­jaa­mi­ses­ta vaan ylei­sis­tä lin­jauk­sis­ta, joi­den no­jal­la por­tai­ta har­ja­taan.

Täs­sä kak­si kes­keis­tä syy­tä sil­le, mik­si seu­ra­kun­nan pää­tök­sen­te­ko- ja luot­ta­mus­hen­ki­lö­jär­jes­tel­mä it­se­ä­ni häm­men­tää. Eh­kä­pä täy­sin joh­don­mu­kai­sen ko­ko­nai­suu­den ide­aa­lia on mah­do­ton saa­vut­taa, mut­ta pyr­ki­myk­se­nä sen pi­täi­si ol­la.

Kir­joit­ta­ja on kirk­ko­val­tuu­tet­tu Kuh­moi­sis­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover