JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Minun kirkkoni: Luonnon lukutaitoa voi harjoitella

Jani Mahkonen

20.2.2024
Eira Rosberg-Airaksinen

Jos asi­at ovat tie­tyl­lä ta­val­la nyt, ei se tar­koi­ta, et­tä niin pi­täi­si ol­la tu­le­vai­suu­des­sa­kin. Se, et­tä tä­män­het­ki­nen elä­män­ta­pam­me on yli­ku­lut­ta­va, ei tar­koi­ta, et­tä sen pi­täi­si ol­la sa­man­lai­nen kym­me­nen vuo­den pääs­tä.

Ai­ka­mat­kus­tu­se­lo­ku­vis­sa pie­ni men­nei­syy­den muut­ta­mi­nen voi ai­heut­taa yl­lät­tä­vät ja suu­ret muu­tok­set ny­kyi­syy­des­sä. Voim­me siis ku­vi­tel­la pie­nen muu­tok­sen ny­ky­het­kes­sä ai­heut­ta­van iso­ja muu­tok­sia tu­le­vai­suu­des­sa. Kes­tä­vä elä­män­ta­pa vaa­tii täl­lä het­kel­lä tie­toi­sia va­lin­to­ja, vaik­ka näin ei pi­täi­si ol­la. Ei pi­täi­si ol­la kes­tä­vää ener­gi­aa, pi­täi­si ol­la vain ener­gi­aa. Ei pi­täi­si ol­la kes­tä­vää liik­ku­mis­ta, vain liik­ku­mis­ta.

Las­ten ja ai­kuis­ten luon­to­suh­de ja luon­non lu­ku­tai­to tar­vit­se­vat har­joi­tus­ta. Sitä saa luon­nos­sa liik­ku­mal­la ja luon­toa opis­ke­le­mal­la. Ym­pä­ris­tö- ja luon­to­kas­va­tus aut­ta­vat ym­mär­ryk­sen ja tun­tei­den kas­vus­sa. Kun kun­ni­oi­tam­me jo­tain, em­me ha­lua tu­ho­ta sitä. Ih­mi­nen ja ih­mis­ten yh­tei­söt ovat osa luon­toa ja täy­sin riip­pu­vai­sia luon­non pro­ses­seis­ta. Luon­nos­sa op­pi­mi­nen li­sää myös muun op­pi­mi­sen te­hoa ja vai­kut­taa ter­vey­teen.

Kaik­ki ih­mi­set ei­vät voi ei­vät­kä ha­lua ol­la ns. ym­pä­ris­töih­mi­siä. Ei pidä ol­la­kaan. Se ei kui­ten­kaan saa es­tää mei­tä ta­voit­te­le­mas­ta luon­to­si­vis­tys­tä ja -kun­ni­oi­tus­ta, iäs­tä riip­pu­mat­ta. Sa­mal­la saam­me eh­kä ai­kaa sys­tee­min muut­ta­mi­sel­le koh­ti kes­tä­vää ke­hi­tys­tä. Il­mas­ton­muu­tok­sen hil­lin­näs­sä olem­me va­li­tet­ta­vas­ti myö­häs­sä, mut­ta se ei saa es­tää mei­tä te­ke­mäs­tä nii­tä pie­niä te­ko­ja ny­ky­het­kes­sä, jot­ka ai­heut­ta­vat yl­lät­tä­vän suu­ria muu­tok­sia tu­le­vai­suu­des­sa.

Sys­tee­mim­me pi­tää muut­taa sel­lai­sek­si, et­tä ihan ta­val­lis­ta elä­mää elä­mäl­lä em­me tu­hoa ym­pä­ris­tö­äm­me, jos­ta olem­me riip­pu­vai­sia. Et­tä voim­me tyy­dyt­tää omat tar­peem­me, mut­ta em­me vie mah­dol­li­suut­ta seu­raa­vil­ta su­ku­pol­vil­ta. Kir­kon ym­pä­ris­tö­sa­no­maan kuu­luu vah­vas­ti koh­tuul­li­suus. Ra­ho­ja­ko kuo­lin­vuo­teel­la mit­tail­laan, vai oli­si­vat­ko aja­tuk­set kui­ten­kin eh­kä lä­hei­sis­sä, lap­sis­sa tai eh­kä edel­tä men­neis­sä eläi­nys­tä­vis­sä? Oli­sin­pa ol­lut enem­män töis­sä, vai oli­sin­pa käy­nyt luon­to­ret­kel­lä, vie­lä kun pys­tyin?

Luon­to­suh­de ja kun­ni­oit­ta­va suh­tau­tu­mi­nen eläi­miin ja luon­no­nil­mi­öi­hin ra­ken­ne­taan lap­suu­des­sa, mut­ta sitä voi ke­hit­tää myö­hem­min­kin. Tee­ma­vii­kot, per­he­ker­ho­jen luon­to­ret­ket, vih­re­ät ri­pa­rit ja muut ym­pä­ris­tö­ta­pah­tu­mat, joi­ta seu­ra­kun­tien toi­min­nas­sa teh­dään, ovat erit­täin tär­kei­tä. Toi­von näi­den ryh­mien ve­tä­jil­le sin­nik­kyyt­tä tois­taa asi­oi­ta vii­kos­ta ja vuo­des­ta toi­seen. Teet­te tär­ke­ää työ­tä. Nuo­ri­so-oh­jaa­ja voi ol­la ym­pä­ris­tö­kas­vat­ta­ja. Di­a­ko­ni voi ol­la ym­pä­ris­tö­kas­vat­ta­ja. Pap­pi voi ol­la ym­pä­ris­tö­kas­vat­ta­ja. Ym­pä­ris­tö­kas­vat­ta­jan ei tar­vit­se ol­la tut­kin­non suo­rit­ta­nut, mut­ta sit­keys, sin­nik­kyys ja po­si­tii­vi­suus aut­ta­vat.

Kir­joit­ta­ja on Hei­no­lan kirk­ko­val­tuu­tet­tu, nel­jän lap­sen äi­ti ja alu­e­tie­tei­li­jä

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover