JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Minun kirkkoni: Kysymyksiä piis­pan­vaa­lista

Jani Mahkonen

2.5.2023
Kimmo Malin

Kirk­kom­me omi­nais­piir­tei­siin kuu­luu mys­ti­set vaa­li­toi­mi­tuk­set. Nyt lä­hes­tyy taas yk­si, sil­lä piis­pan­vaa­li on ovel­la. Mi­nul­la ei ää­ni­val­taa ole, kun luo­vuin omas­ta ää­nes­tä­ni, jot­ta saa­tiin va­lit­si­joi­den va­lin­ta­ko­kous sääl­li­ses­sä ajas­sa pää­tök­seen. Osal­lis­tu­van ha­vain­noit­si­jan si­jaan voin kat­sel­la pro­ses­sia si­vus­ta. Ky­sy­myk­siä on enem­män kuin vas­tauk­sia.

Ää­ni­oi­keu­te­tut piis­pan­vaa­lis­sa ovat kirk­ko­val­tuus­to­jen va­lit­se­mia maal­lik­ko­ja sekä pap­pe­ja ja leh­to­rei­ta, kum­paa­kin ryh­mää yh­tä pal­jon. Mik­si vaa­li ei ole suo­ra si­ten, et­tä kaik­ki seu­ra­kun­ta­lai­set sai­si­vat ää­nes­tää? Pap­pi­sää­nien ja maal­lik­ko­ää­nien suh­de oli­si jär­jes­tet­tä­vis­sä ma­te­ma­tii­kal­la suo­ras­sa­kin vaa­lis­sa. Il­mei­ses­ti vä­lil­li­sen vaa­lin käyt­tö­pe­rus­teet liit­ty­vät ar­vi­oi­tuun ää­nes­ty­sak­tii­vi­suu­teen ja ai­heu­tu­viin kus­tan­nuk­siin.

En­nen va­lin­taa ha­lu­ai­sin kes­kus­te­lua sii­tä, mitä piis­pa te­kee ja mil­lai­sia omi­nai­suuk­sia piis­pan työs­sä tar­vi­taan. Tämä vai­kut­taa sii­hen, mil­lä pe­rus­teel­la ää­nes­tä­mi­nen ta­pah­tuu. Etu­kä­tei­set suun­ta­vii­vat va­lin­ta­pe­rus­teis­ta oli­si­vat tär­kei­tä, jot­ta nu­me­ron­kir­joi­tus ää­nes­tys­lap­puun ei pe­rus­tui­si yleis­fii­lik­seen. Kyse ei ole mää­rä­ai­kai­ses­ta teh­tä­väs­tä ja teh­tä­vä­kent­tä on sel­ke­än ope­ra­tii­vi­nen (vrt. kan­sa­ne­dus­ta­jat).

Ih­me­tys­tä he­rät­tää, mik­si piis­pan kel­poi­suu­seh­dois­ta ei ole sää­det­ty tai pää­tet­ty tar­kem­min. Lain mu­kaan piis­pa joh­taa hiip­pa­kun­tan­sa hal­lin­toa ja toi­min­taa sekä val­voo seu­ra­kun­tia ja pap­pe­ja. Voi­si luul­la, et­tä kel­poi­suu­seh­dois­ta oli­si sää­det­ty lais­sa tai niis­tä oli­si pää­tet­ty jo­ta­kin: näyt­tö­jä or­ga­ni­saa­ti­on me­nes­tyk­sek­kääs­tä joh­ta­mi­ses­ta, sään­nöl­lis­tä joh­ta­mi­sen täy­den­nys­kou­lu­tus­ta jne. Mut­ta ei, riit­tää pap­pi, joka on an­ta­nut kir­jal­li­sen suos­tu­muk­sen­sa eh­dok­kuu­del­leen ja jon­ka ta­ka­na on 30-hen­ki­nen ää­ni­oi­keu­tet­tu­jen va­lit­si­ja­yh­dis­tys.

Sitä voi myös poh­tia, mik­si pa­peil­la on puo­let ää­ni­mää­räs­tä, kun va­li­taan hei­dän val­vo­jaan­sa. Val­vo­tut va­lit­se­mas­sa val­vo­jaan­sa kuu­los­taa hie­man kum­mal­li­sel­ta.

Mi­nul­le piis­pan­vaa­li ja ai­ka mo­net muut­kin kir­kol­li­set vaa­lit näyt­täy­ty­vät eri­koi­se­na kom­bi­naa­ti­o­na seu­ra­kun­ta­lais­ten vä­lil­lis­tä de­mok­ra­ti­aa, his­to­ri­al­li­ses­ti ker­ros­tu­nei­ta käy­tän­tö­jä ja joi­ta­kin op­pi-ide­o­lo­gi­sia pe­rus­tei­ta, joi­den si­säl­tö on hä­mä­rä. Ky­sy­mys­ten vä­hen­tä­mi­sek­si oli­sin ha­lu­kas kään­tä­mään va­lin­tap­ro­ses­sia koh­ti nor­maa­lia jul­kis­ta vi­ran­täyt­töä.

Kir­joit­ta­ja on kirk­ko­val­tuu­tet­tu Kuh­moi­sis­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover