JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Merki­tyk­sel­li­syys kantaa mielihyvää pidemmälle, ja tässä on myös seura­kun­tien mahdol­li­suus

26.2.2022
Markus Luukkonen

Ai­na­han se on mie­les­sä – hiih­to ni­mit­täin. Olym­pi­a­lais­ten mi­ta­lit te­ki­vät hy­vää, ja poh­jois­mais­ten hiih­to­la­jien ys­tä­vien kat­seet koh­dis­tu­vat Sal­paus­se­län ki­so­jen ai­ka­na Lah­teen.

Lah­den seu­tu tar­jo­aa myös kun­toi­li­jan kan­nal­ta eri­no­mai­set puit­teet. Mikä sen mu­ka­vam­paa kuin heit­tää kii­ree­tön lenk­ki Sal­paus­se­län baa­noil­la ja naut­tia suih­kun jäl­kei­ses­tä en­dor­fii­ni­pii­kis­tä.

Hy­vin hoi­det­tu la­tu­verk­ko ja ete­lä­suo­ma­lai­sit­tain jyl­hät mai­se­mat te­ke­vät seu­dus­ta hou­kut­te­le­van hy­vin­voin­ti­mat­kai­lu­koh­teen koko ruuh­ka-Suo­mes­sa. Kun­pa se kyl­py­lä­ho­tel­li vie­lä saa­tai­siin Ran­ta-Kar­ta­noon.

Hy­vin­voin­tit­ren­di on ol­lut ko­hol­la jo vuo­sia. Län­si­mai­den vä­es­tö ikään­tyy, ja meil­lä on kas­va­va jouk­ko hy­vä­voi­mai­sia elä­kei­kään siir­ty­viä ih­mi­siä. Hy­vin­voin­ti kiin­nos­taa myös nuo­rem­pia, jos ei ur­hei­lun, niin ai­na­kin ke­hon ja mie­len hal­lin­nan kaut­ta.

Ko­ro­na­pan­de­mia on muut­ta­nut hy­vin­voin­tiin liit­ty­viä ar­vo­a­se­tel­mia. Ka­na­ri­an­saar­ten si­jaan kei­tai­ta et­si­tään nyt omas­ta lä­hiym­pä­ris­tös­tä. Sel­lai­sia löy­tyy­kin ko­sol­ti Päi­jät-Hä­meen upe­as­ta luon­nos­ta, niin Päi­jän­teel­tä kuin sen mo­lem­mil­ta puo­lil­ta.

Ka­len­te­rit tyh­je­ni­vät mo­nis­sa per­heis­sä. Sa­mal­la syn­tyi ai­kaa aja­tel­la: mitä oi­ke­as­taan odo­tan ih­mis­suh­teil­ta­ni, har­ras­tuk­sil­ta­ni ja työl­tä­ni? Kroo­ni­ses­ti kii­rei­sen elä­män mal­li ei enää vält­tä­mät­tä tun­nu­kaan hoh­dok­kaal­ta ja ta­voit­te­le­mi­sen ar­voi­sel­ta.

Ar­to O. Sa­lo­sen mu­kaan on kah­den­lais­ta hy­vin­voin­tia, jot­ka ih­mi­se­lä­mäs­sä kie­tou­tu­vat toi­siin­sa. Toi­nen pe­rus­tuu mie­li­hy­vään, toi­nen mer­ki­tyk­sel­li­syy­teen.

Mie­li­hy­vää puk­kaa kaik­ki­al­ta: te­le­vi­si­on re­a­li­ty­sar­jois­ta, so­me­fii­deis­tä, net­ti­kaup­po­jen ja ta­va­ra­ta­lo­jen muo­ti- ja herk­kuo­sas­toil­ta, ra­vin­to­lois­ta ja kah­vi­lois­ta. Jo­kai­nen tar­vit­see mie­li­hy­vää ai­na­kin tiet­tyyn pis­tee­seen saak­ka. Kui­ten­kin mer­ki­tyk­sel­li­syy­den ko­ke­mus on se, joka kan­taa pi­dem­mäl­le, ja täs­sä pii­lee myös seu­ra­kun­tien kul­ma.

Mes­sui­hin tai seu­ra­kun­tien har­ras­te­toi­min­taan osal­lis­tu­vat ko­ke­vat yh­teen ko­koon­tu­es­saan usein sy­vää mer­ki­tyk­sel­li­syyt­tä. Kir­kon agen­dal­la on myös yh­teis­kun­nal­li­ses­ti mer­kit­tä­viä ai­hei­ta hei­koim­pien aut­ta­mi­ses­ta kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen edis­tä­mi­seen.

Mer­ki­tyk­sel­li­syys voi syn­tyä myös kil­voit­te­lus­ta it­sen­sä kans­sa. Sii­hen al­ka­va paas­to­nai­ka­kin mei­tä oh­jaa. Jos hiih­to ei ole oma jut­tu, hy­viä ul­koi­lu­mah­dol­li­suuk­sia löy­tyy kä­ve­lys­tä pyö­räi­lyyn, luis­te­luun tai vaik­ka avan­tou­in­tiin.

Kun hy­vin­voin­tia ja­kaa, se li­sään­tyy. Kan­nus­tan­kin osal­lis­tu­maan Lah­den ja Hol­lo­lan seu­ra­kun­tien käyn­nis­tä­mään Yh­teis­vas­tuu­hiih­to-kam­pan­jaan.

Sii­hen voi osal­lis­tua yk­sin­ker­tai­ses­ti ul­koi­le­mal­la ha­lu­a­man­sa mat­kan ja lah­joit­ta­mal­la sen jäl­keen sum­man Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­seen.

Li­sää Yh­teis­vas­tuu­hiih­dos­ta täs­sä tie­dot­tees­sa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover