JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Mallia muse­o­kor­tista – minkälaisen kortin voisi rakentaa kirkon jäsenille?

28.9.2023
Markus Luukkonen

Moni kir­kon asi­oi­ta edes etäi­ses­ti seu­raa­va saat­toi hie­rais­ta sil­mi­ään, kun Hel­sin­gin tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­ta päät­ti 20. syys­kuu­ta aset­taa Tuo­mi­o­kirk­koon ja Suo­men­lin­nan kirk­koon pää­sy­mak­sut.

Ke­sä­se­son­gis­ta 2024 läh­tien Tuo­mi­o­kir­kon ovel­la saa kai­vaa kuk­ka­roa kah­dek­san eu­ron edes­tä ja Suo­men­lin­nas­sa­kin vii­to­sen, jol­lei satu ole­maan al­le 18-vuo­ti­as tai seu­ra­kun­nan jä­sen.

Pää­sy­mak­su kos­kee lä­hin­nä tu­ris­te­ja – ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin ja mui­hin seu­ra­kun­nan ti­lai­suuk­siin pää­see jat­kos­sa­kin il­mai­sek­si.

Kirk­koa on to­tut­tu pi­tä­mään ikui­suu­sor­ga­ni­saa­ti­o­na, jon­ka ovet ovat au­ki kai­kil­le kat­so­muk­ses­ta ja mak­su­ky­vys­tä huo­li­mat­ta. Tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­ta pe­rus­te­lee ta­rif­fe­ja ta­lou­del­la.

Hel­sin­gin seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä leik­ka­si mää­rä­ra­ho­ja ja ko­rot­ti ti­lois­ta pe­rit­tä­viä si­säi­siä vuok­ria vuo­den 2023 alus­ta al­ka­en. Tu­ris­teil­ta pe­rit­tä­vil­lä pää­sy­mak­suil­la ai­o­taan huo­leh­tia, et­tä seu­ra­kun­ta ky­ke­nee pi­tä­mään jat­kos­sa­kin huol­ta ar­vok­kais­ta kiin­teis­töis­tään.

Seu­ra­kun­nat ei­vät ole pe­rin­tei­ses­ti ko­vin ha­luk­kai­ta pa­ke­toi­maan pal­ve­lui­taan mak­sul­li­sik­si tuot­teik­si. Ei­kä se nii­den pe­rus­teh­tä­vään kuu­lu­kaan. Kirk­ko ke­rää ra­hoi­tuk­sen­sa pää­o­sin kir­kol­lis­ve­rol­la.

Vaik­ka Ris­tin­kirk­ko on­kin ar­vo­kas Al­var Aal­to -koh­de, ja hil­jat­tain Lah­den ark­ki­teh­tuu­ri­vii­koil­la­kin isos­sa roo­lis­sa, oli­si vai­kea ku­vi­tel­la, et­tä Lah­des­sa läh­det­täi­siin pää­sy­mak­su­jen tiel­le. Tu­ris­te­ja ei rii­tä jat­ku­vik­si vir­roik­si, jo­ten on ar­vok­kaam­paa pi­tää ovet avoi­mi­na kuin sul­kea ne mak­su­muu­rin taak­se.

Lei­reis­tä pe­ri­tään yleen­sä mak­su­ja, mut­ta nii­den­kin koh­dal­la on mah­dol­lis­ta ha­kea mak­su­va­pau­tus­ta, jos per­heen tu­lot ovat pie­net ja osal­lis­tu­mi­nen ei muu­toin oli­si mah­dol­lis­ta.

Hau­taus­mai­ta ei kan­na­ta si­toa tä­hän ky­sy­myk­seen, kos­ka nii­den yl­lä­pi­to kuu­luu kir­kol­le osoi­tet­tui­hin la­ki­sää­tei­siin teh­tä­viin. Hau­ta­si­jaa tar­jo­taan kai­kil­le kat­so­muk­ses­ta riip­pu­mat­ta, ja hau­dan­hoi­to­mak­sut kir­ja­taan ra­has­toon, jota hoi­de­taan ja pi­de­tään eril­lään seu­ra­kun­nan muis­ta ra­ha­va­rois­ta.

Tääl­lä pro­vins­seis­sa on kui­ten­kin sil­loin täl­löin mie­tit­ty, oli­si­ko seu­ra­kun­tien syy­tä teh­dä sel­vem­pi ero kir­kol­lis­ve­roa mak­sa­vien ja mak­sa­mat­to­mien kes­ken. Jä­se­nyy­den tuo­mia hyö­ty­jä oli­si­kin pe­rus­tel­tua nos­taa ny­kyis­tä enem­män esil­le.

Mu­se­o­kort­ti tuo­tiin mark­ki­noil­le vuon­na 2015, ja kor­tin on hank­ki­nut jo 350 000 suo­ma­lais­ta. Omis­tan kor­tin it­se­kin, ja on myön­net­tä­vä, et­tä se on ma­dal­ta­nut kyn­nys­tä kier­tää näyt­te­lyi­tä. Mu­se­ot ovat ikään kuin ka­dun tai olo­huo­neen jat­ke, ai­na saa­ta­vil­la, il­man tar­vet­ta käy­dä lom­pa­kol­la kes­ken kau­den.

Min­kä­lai­sen kor­tin voi­si ra­ken­taa kir­kon jä­se­nil­le? Hei­tän aja­tuk­sen il­maan.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover