JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Lokakuisia aamu­a­ja­tuksia: Toivo kasvaa kuin sina­pin­siemen

20.10.2023
Kati Saukkonen

Mök­ki­pai­kan ran­ta­mai­se­ma lo­ka­kuun aa­mu­au­rin­gos­sa miel­lyt­ti: jär­ven pin­ta läi­käh­te­li, ha­vu­puut hu­mi­si­vat ran­noil­la, lä­hi­mail­la­kaan ei ol­lut mui­ta ih­mi­siä. Rau­ha rik­koon­tui ra­di­ouu­ti­siin. Ne ker­toi­vat la­jien mo­ni­nai­suu­den hä­vi­ä­mi­ses­tä ja il­mas­ton läm­pe­ne­mi­sen kiih­ty­mi­ses­tä.

Huo­li nou­si: mi­ten lap­sem­me pär­jää­vät, kun ai­kui­set tu­ho­a­vat elä­män edel­ly­tyk­siä maa­pal­lol­la? Aloin poh­tia, mis­tä voi­si saa­da vas­ta­voi­maa pes­si­mis­ti­seen tu­le­vai­suu­den­ku­vaan.

Aloin tut­kia tie­to­kir­jai­li­ja Pasi No­ke­lai­sen te­os­ta Maa­il­man­lop­pu pe­rut­tu (Gum­me­rus 2023). Hä­nen mie­les­tään elä­mä voi­si jat­kua pit­käl­le tu­le­vai­suu­teen vä­he­ne­vien re­surs­sien maa­il­mas­sa, jos siir­ryt­täi­siin uu­den­lai­seen kier­to­ta­lou­teen, joka oli­si enem­män kuin kier­rä­tys­ta­lous.

Esi­mer­kik­si teks­tii­li­te­ol­li­suu­den ai­heut­ta­mat pääs­töt ovat muut­tu­neet pi­ka­muo­ti­kult­tuu­rin ta­kia val­ta­vik­si. Nämä pääs­töt las­ki­si­vat glo­baa­lis­ti 44 pro­sent­tia, jos vaat­tei­ta käy­tet­täi­siin kak­si ker­taa pi­tem­pään kuin ny­kyi­sin.

Mi­nul­le oli uut­ta se­kin, et­tä Lego-pa­li­koi­ta on val­mis­tet­tu kas­vi­poh­jai­ses­ta muo­vis­ta ja vaat­tei­ta he­del­mien kuo­ris­ta tai veh­nän ol­jis­ta. Tie­to­kir­jai­li­jal­la oli en­nak­ko­luu­lot­to­mia esi­merk­ke­jä uu­den­lai­sis­ta tuo­tan­nois­ta ja pal­ve­luis­ta. Te­ok­seen tu­tus­tut­tu­a­ni pää­tin jät­tää tal­vi­ta­kin os­ta­mat­ta ja vie­dä pi­tä­mät­tö­miä syys­vaat­tei­ta­ni kirp­pu­to­ril­le.

Mö­kin kir­ja­hyl­lyn Raa­ma­tus­ta läh­din se­lai­le­maan oh­jei­ta ja toi­voa ym­pä­ris­tö­a­si­oi­hin. Uu­des­sa tes­ta­men­tis­sa ei tie­tys­ti­kään ole sel­viä luon­to­käs­ky­jä. Sil­ti evan­ke­liu­mien va­los­sa on läh­te­mä­tön to­si­a­sia, et­tä Jee­sus eli ja opet­ti kun­ni­oit­ta­vas­sa yh­tey­des­sä luon­toon. Tämä vies­ti on tar­peel­li­nen meil­le: ny­kyih­mi­sen on tär­ke­ää pyr­kiä koh­tuul­li­seen ku­lut­ta­mi­seen ja luon­non suo­je­le­mi­seen.

Kun ih­mi­nen voi ko­kea voi­van­sa vai­kut­taa asi­oi­hin, toi­vo el­pyy ja ta­pah­tuu voi­maan­tu­mis­ta. Kun teen jo­tain konk­reet­tis­ta – esi­mer­kik­si vien vaat­tei­ta­ni kier­rä­tyk­seen ja han­kin siel­tä it­sel­le­ni tar­peel­lis­ta – voin ol­la sääs­tä­mäs­sä maa­pal­lon re­surs­se­ja. Kris­ti­tyl­le toi­vo on­kin kes­kei­nen voi­ma­va­ra.

Oli­si­ko niin, et­tä ian­kaik­ki­sen elä­män toi­von ja maan­pääl­li­sen aut­ta­mis­työn yh­dis­ty­mi­nen on mie­le­käs­tä vas­ta­voi­maa pes­si­mis­mil­le? Toi­vo kas­vaa kuin si­na­pin­sie­men, ja pie­nis­tä te­ois­ta tu­lee Ju­ma­lan siu­nauk­ses­sa suu­ria ja vai­kut­ta­via.

Kir­joit­ta­ja on Lau­neen seu­ra­kun­nan seu­ra­kun­ta­pas­to­ri.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover