JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Lapset tuovat yhtei­söl­li­syyttä ja tarvetta lisätilalle

2.4.2020
Sonja Falk

Vii­si vuot­ta sit­ten kä­ve­lin en­sim­mäis­tä ker­taa ny­kyi­sen Ka­ris­ton ko­tim­me ta­ka­pi­hal­le. Kat­soin sekä oi­ke­al­le et­tä va­sem­mal­le avau­tu­vaa nä­ky­mää ta­lois­ta ta­ka­pi­hoi­neen: tram­po­lii­ni, tram­po­lii­ni, tram­po­lii­ni ja tram­po­lii­ni. Niin. Jos muu­al­la Suo­mes­sa kär­si­tään al­hai­ses­ta syn­ty­vyy­des­tä ja lap­si­ka­dos­ta, niin ei tääl­lä.

Lah­den seu­ra­kun­nis­ta lap­si­rik­kai­ta ovat Jout­jär­ven ja Lau­neen seu­ra­kun­nat, jois­sa on kas­tet­tu vii­me vuo­si­na eni­ten lap­sia seu­ra­kun­nan jä­sen­mää­rään suh­teu­tet­tu­na: noin yk­si lap­si sa­taa jä­sen­tä koh­den. Muis­sa Lah­den seu­ra­kun­nis­sa luku jää noin puo­leen täs­tä. Jout­jär­ven seu­ra­kun­nan alu­eel­la Ka­ris­ton li­säk­si run­saas­ti lap­si­vä­es­töä on myös Ah­ti­a­lan Kaar­laak­sos­sa ja Si­pu­ras­sa.

Iloit­sen, et­tä Ka­ris­tos­sa lap­sil­la on ka­ve­rit lä­hem­pä­nä kuin Möy­säs­sä, jos­ta muu­tim­me. Li­säk­si kou­lu ja alu­een päi­vä­ko­dit tuot­ta­vat mo­nen­lais­ta yh­tei­söl­lis­tä toi­min­taa ym­pä­ril­leen. Yh­teis­työ seu­ra­kun­nan kans­sa on luon­te­vaa seu­ra­kun­nan vas­ta­tes­sa muun mu­as­sa il­ta­päi­vä­ker­hos­ta.

Yh­tei­söl­li­syys on vah­vaa, mut­ta yh­tei­söl­lis­ten ti­lo­jen puu­te on vuo­si vuo­del­ta pa­hen­tu­nut. Lap­si­rik­kau­den kään­tö­puo­le­na kou­lun ja päi­vä­ko­tien ti­lat ovat käy­neet ah­taik­si li­sä­ra­ken­nuk­sis­ta huo­li­mat­ta. Mah­dol­li­suus an­taa ti­lo­ja oman toi­min­nan ul­ko­puo­li­seen käyt­töön on vä­hen­ty­nyt.

Seu­ra­kun­nan tila Ka­ris­mas­sa on ol­lut ker­ho­toi­min­nal­le lii­an pie­ni ja asu­tuk­seen näh­den si­jain­nil­taan syr­jäi­nen. Koh­taa­mis­pai­kan per­he­ker­ho ko­koon­tui täs­tä syys­tä en­sin Tou­hu­lan päi­vä­ko­din uu­dis­ra­ken­nuk­ses­sa, mut­ta siir­tyi sit­ten ko­tim­me olo­huo­nee­seen, kun päi­vä­ko­din ti­lat tar­vit­tiin var­hais­kas­va­tuk­sen käyt­töön. Tun­nel­ma olk­ka­ris­sa on ol­lut tii­vis, mut­ta ker­ho on osoit­tau­tu­nut tar­peel­li­sek­si ja näin­kin on pär­jät­ty. Nyt ker­ho on ko­ro­na­e­pi­de­mi­an vuok­si tau­ol­la.

Uu­si tila mo­ni­toi­mi­ta­los­ta on enem­män kuin ter­ve­tul­lut. Per­he­ker­ho­jen li­säk­si ti­laa kai­paa Ka­ris­ton kas­va­va nuo­ri­so, jol­le ei ole mi­tään omaa ti­laa alu­eel­la. Kou­lu­a­kin he käy­vät kes­kus­tas­sa. Us­kon ja toi­von, et­tä seu­ra­kun­ta on uu­den ti­lan ja siel­lä ta­pah­tu­van toi­min­nan kaut­ta vie­lä­kin vah­vem­min mu­ka­na ka­ris­to­lais­ten ar­jes­sa.

Eri­tyi­sen hy­väl­tä tun­tuu odot­taa ai­kaa, kun epi­de­mi­an jäl­keen pää­sem­me ko­koon­tu­maan kir­kol­le ja ker­hoi­hin ta­paa­maan taas toi­si­am­me. Näh­dään!

Kir­joit­ta­ja on lap­si- ja per­he­po­li­tii­kan eri­tyi­sa­si­an­tun­ti­ja ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jä­sen.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover