JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

"Lapset kouluun, itse töihin, mummolle saa soittaa" – toivo syntyy tekemisestä

12.3.2022
Markus Luukkonen

On ku­lu­nut päi­väl­leen kak­si vuot­ta sii­tä, kun Maa­il­man ter­veys­jär­jes­tö WHO ju­lis­ti ko­ro­na­pan­de­mi­an al­ka­neek­si.

Al­ku oli yh­tä myl­ler­rys­tä. Val­miut­ta ko­ho­tet­tiin työ­pai­koil­la, sai­raan­hoi­to­pii­reis­sä ja val­ta­kun­nal­li­ses­ti. Kul­ku­tau­ti lait­toi het­kes­sä koko maa­il­man pol­vil­leen.

Nyt use­an epi­de­mia-aal­lon jäl­keen maa­il­mal­la al­kaa ol­la tun­tu­ma, kuin­ka tau­din kans­sa tul­laan toi­meen. Ro­kot­tei­ta on, suo­ja­va­rus­tei­ta on, ja hy­gie­ni­aan­kin kiin­ni­te­tään en­tis­tä tar­mok­kaam­min huo­mi­o­ta. Omak­suim­me myös mat­ti­mei­kä­läis­ten käyt­töön uu­den sa­nan: tur­va­vä­lit.

Vuo­den­vaih­teen jäl­keen olim­me jo ve­tä­mäs­sä sy­vään tal­vi­au­rin­gon kul­taa­maa hap­pea ja ren­tou­tu­mas­sa, kun­nes uu­si krii­si is­ki sil­mil­le.

Ne suo­ma­lai­set jot­ka ovat elä­neet pit­kään, ovat näh­neet tal­vi- ja jat­ko­so­dan, jäl­leen­ra­ken­nuk­sen, Paa­si­ki­ven-Kek­ko­sen lin­jan, 1970-lu­vun ener­gi­ak­rii­sin ja Suo­men no­pe­an vau­ras­tu­mi­sen 2000-lu­vun tait­teen mo­lem­min puo­lin.

1970- tai 1980-lu­vul­la syn­ty­nyt saat­toi jo luul­la, et­tä maa­il­ma oli val­mis­tu­mas­sa. Ai­kuis­tu­es­sa ovet avau­tui­vat, len­not hal­pe­ni­vat, tie­to­ver­kot no­peu­tui­vat ja va­paa län­si­mai­nen elä­män­tyy­li le­vit­täy­tyi en­tis­tä laa­jem­mal­le. Se, et­tä itä­naa­pu­ri aloit­tai­si so­dan te­kais­tuil­la väit­teil­lä ja tu­lit­tai­si si­vii­le­jä ja kau­pun­ki­kes­kuk­sia vain tu­han­nen ki­lo­met­rin pääs­sä, tun­tui täy­sin mah­dot­to­mal­ta aja­tuk­sel­ta.

Ge­o­po­li­tii­kan man­ner­laa­tat ovat kui­ten­kin lii­kah­ta­neet vaa­ral­li­sel­la ja to­den­nä­köi­ses­ti pit­kä­kes­toi­sel­la ta­val­la. Maa­il­man pie­nien kes­ke­ne­räi­syyk­sien kor­jaa­mi­nen jou­taa taas hyl­lyl­le – on kes­ki­tyt­tä­vä tur­poon ja sel­viy­ty­mi­seen.

Jos sota meil­le jo­tain opet­taa, niin ai­na­kin yh­teen­kuu­lu­vuut­ta sekä ha­lua aut­taa kär­si­viä kans­saih­mi­siä. So­li­daa­ri­suus huo­kuu län­nen avu­li­ai­suu­des­ta Uk­rai­naa koh­taan, mut­ta myös pai­kal­li­sis­ta yh­tei­söis­tä, jois­sa on he­rän­nyt voi­ma­kas halu aut­taa ja toi­mit­taa tu­kea sitä tar­vit­se­vil­le.

Kirk­ko on löy­tä­nyt no­pe­as­ti it­sel­leen omi­nai­sen roo­lin. Ole­mas­sa ole­vat avu­nan­non ra­ken­teet on ras­vat­tu ja vi­ri­tet­ty toi­mi­maan. Kau­pun­ki­lai­set ko­koon­tu­vat taas kirk­koi­hin ru­koi­le­maan tai osal­lis­tu­maan hy­vän­te­ke­väi­syyt­tä edis­tä­viin ta­pah­tu­miin. Seu­ra­kun­tien vah­vois­ta ta­seis­ta on voi­tu teh­dä suu­ri­a­kin lah­joi­tuk­sia.

His­to­ri­aa kir­joi­te­taan nyt uu­del­leen. Sa­mal­la van­ho­jen kirk­koi­sien vii­sau­det nou­se­vat jäl­leen ajan­koh­tai­sik­si. Ora et la­bo­ra – ru­koi­le ja tee työ­tä, ke­hot­ti Be­ne­dic­tus Nur­si­a­lai­nen 500-lu­vul­la. Ko­vas­ti pi­din myös puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Ant­ti Kaik­ko­sen (kesk.) oh­jees­ta: lap­set kou­luun, it­se töi­hin, mum­mol­le saa soit­taa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover