JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Lahtelainen kohtaa oman seurakunnan useimmin hautaus­mailla ja lehden sivuilla

2.6.2023
Markus Luukkonen

Seu­ra­kun­tien työ on pit­käl­ti koh­taa­mi­sia.

Koh­taa­mi­sia ker­hois­sa, nuor­te­nil­lois­sa, mes­suis­sa, häis­sä ja hau­ta­jai­sis­sa. Koh­taa­mi­set jät­tä­vät muis­ti­jäl­kiä ja syn­nyt­tä­vät meis­sä mer­ki­tyk­siä.

Mer­ki­tyk­set ovat yk­si­löl­li­siä. Yh­del­le kynt­ti­län sy­tyt­tä­mi­nen kir­kos­sa voi ol­la ti­lai­suus py­hän koh­taa­mi­seen. Yh­tä lail­la pyhä voi ol­la läs­nä sau­nan lau­teil­la.

Olem­me use­an vuo­den ajan pyy­tä­neet päi­jät­hä­mä­läi­siä ker­to­maan Pyhä paik­ka -pals­tal­la, mis­sä he koh­taa­vat py­hän. Vas­tauk­set ovat vaih­del­leet eh­tool­li­sen­vie­tos­ta lau­la­mi­seen, soit­ta­mi­seen, tu­tun lei­ri­kes­kuk­sen ran­ta­kal­li­oon ja mui­hin kos­ke­tuk­siin luon­non kans­sa. Vas­tauk­sia on yh­tä pal­jon kuin ko­ki­joi­ta.

Tut­ki­mus­toi­mis­to Nors­ta­tin te­ke­män ja ke­sä­kuun vaih­tees­sa jul­kais­tun seu­ra­kun­tien tun­net­tuus­ky­se­lyn pe­rus­teel­la suo­ma­lai­set koh­taa­vat seu­ra­kun­tia ylei­sim­min uu­tis­me­di­ois­sa ja hau­taus­mail­la. Se on tär­keä tie­to meil­le seu­ra­kun­ta­leh­den te­ki­jöil­le.

Vaik­ka säh­köi­nen me­di­a­mai­se­ma on ke­hit­ty­nyt 2000-lu­vul­la ko­hi­nal­la, se ei kui­ten­kaan mer­kit­se sitä, et­tei­kö pe­rin­tei­siä pai­no­tuot­tei­ta yhä tar­vit­tai­si.

Kir­kon­seu­tu on yhä en­si­si­jai­nen tie­to­läh­de, kun ha­e­taan tie­toa seu­ra­kun­tien toi­min­nas­ta. Vas­tauk­sis­sa ky­sy­myk­seen, mis­tä et­sit tai saat tie­toa Lah­den seu­ra­kun­nis­ta, leh­ti yl­si sel­väs­ti yk­kö­sek­si. Toi­se­na mai­nit­tiin seu­ra­kun­tien verk­ko­si­vut ja kol­man­te­na muu pai­kal­li­nen me­dia.

Kaik­ki­aan 58 pro­sent­tia lah­te­lai­ses­ta ai­kuis­vä­es­tös­tä ker­toi lu­ke­van­sa Kir­kon­seu­tu-leh­teä. Lu­ki­jois­ta 49 pro­sent­tia il­moit­ti lu­ke­van­sa joka leh­den ja 21 pro­sent­tia joka toi­sen leh­den. Lu­vut ovat kor­kei­ta ot­ta­en huo­mi­oon, et­tä mai­nos­kiel­lot ovat ovil­la pik­ku­hil­jaa li­sään­ty­neet.

Myös lu­ke­mi­nen ver­kos­sa on kas­va­nut: kir­kon­seu­tu.fi ta­voit­taa vuo­si­ta­sol­la noin 40 000 eri käyt­tä­jää. Kui­ten­kin vain 10 pro­sent­tia seu­ra­si verk­ko­leh­teä kuu­kau­sit­tain.

On vie­lä te­ke­mis­tä, et­tä print­ti­leh­te­nä tun­net­tu tuo­te löy­de­tään ver­kos­ta. Myös kus­tan­nus­ten hal­lin­ta ja pal­ve­lu­ta­son yl­lä­pi­tä­mi­nen ovat huo­mi­on koh­tei­na ti­lan­tees­sa, jos­sa me­di­ayh­ti­öi­den pai­no- ja ja­ke­lu­toi­min­toi­hin koh­dis­tuu kova pai­ne.

Toi­von, et­tä Kir­kon­seu­dun lu­ke­mi­nen oli­si yk­si seu­ra­kun­tien mer­ki­tyk­sel­li­sis­tä koh­taa­mi­sis­ta. Kii­ree­tön lu­ku­ko­ke­mus, joka pu­hee­nai­hei­den, hen­ki­lö­jut­tu­jen, ko­lum­nien ja mo­ni­puo­lis­ten me­no­vink­kien avul­la avaa por­tin kir­kon ja seu­ra­kun­tien toi­min­taan.

Toi­vot­ta­vas­ti se oli­si avuk­si myös hen­gel­li­ses­sä et­sin­näs­sä sekä ma­dal­tai­si kyn­nys­tä osal­lis­tua seu­ra­kun­tien jär­jes­tä­miin ta­pah­tu­miin. Kuin­ka me täs­sä on­nis­tum­me – sii­tä otam­me mie­luus­ti pa­lau­tet­ta.

Ja on sitä tul­lut­kin.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover