JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Kristityn koti-ikävä – taivaan ilo kestää ikuisesti

Markku Lehtinen

5.5.2022
Virpi Vikman

Jo­kai­nen meis­tä on jos­kus tun­te­nut koti-ikä­vää. Joku on ol­lut pit­käl­lä mat­kal­la. Toi­nen on läh­te­nyt et­si­mään elä­män edel­ly­tyk­siä tai työ­tä muu­al­ta. Joku on jou­tu­nut pa­ke­ne­maan so­taa, tai koti on jos­tain muus­ta syys­tä tu­hou­tu­nut, ja niin edel­leen. Jos­sain vai­hees­sa on tul­lut kai­paus rak­kai­ta ih­mi­siä, paik­ko­ja tai lap­suu­den mai­se­mia koh­taan.

Rak­kaas­ta ih­mi­ses­tä eros­sa elä­mi­nen tun­tuu ras­kaal­ta. Hä­nen ää­nen­sä kuu­le­mi­nen pu­he­li­mes­sa tai hä­nel­tä saa­tu vies­ti vä­hän hel­pot­ta­vat. Mi­kään ei kui­ten­kaan vedä ver­to­ja sil­le, kun odo­tus lo­pul­ta täyt­tyy. Rak­kaan ih­mi­sen voi sul­kea sy­lei­lyyn­sä.

Jee­sus ker­too ope­tus­lap­sil­le kuo­le­mas­taan (Joh. 16:16–23). Sen jäl­keen Jee­suk­seen us­ko­vat ei­vät nä­ki­si hän­tä, mut­ta lo­pul­ta he taas koh­tai­si­vat. Kuo­le­man kaut­ta kris­tit­ty jät­tää tä­män maan. Hän muut­taa tai­vaan ko­tiin, jos­sa hän saa koh­da­ta Jee­suk­sen kas­vo­tus­ten.

Jee­sus ver­taa tuo­ta eros­sa ole­mi­sen ai­kaa syn­nyt­tä­vän nai­sen tus­kaan. Hän ei lu­paa seu­raa­jil­leen help­poa tie­tä. Tääl­lä ajas­sa elä­es­sään kris­tit­ty voi ko­kea mo­nen­lais­ta ruu­miil­lis­ta, hen­kis­tä ja hen­gel­lis­tä tus­kaa: sai­raut­ta, yk­si­näi­syyt­tä, ta­lou­del­li­sia on­gel­mia ja jopa pilk­kaa us­kon täh­den. Hän jou­tuu eri­lais­ten va­lin­to­jen eteen.

Ylei­sen mie­li­pi­teen mu­kaan ei voi ai­na toi­mia. Jos­kus on erot­tau­dut­ta­va po­ru­kas­ta, jot­ta rau­ha säi­lyy sy­dä­mes­sä. On kuun­nel­ta­va sy­dä­men ään­tä. Ajal­li­set ah­dis­tuk­set syn­nyt­tä­vät kai­pauk­sen tai­vaan ko­tiin. 

Mitä sy­vem­mäl­le olet pääs­syt Kris­tuk­sen tun­te­mi­ses­sa, sitä enem­män ra­kas­tat Jee­sus­ta ja kai­paat hän­tä. Us­ko on si­nul­le to­del­li­nen voi­ma ar­jen kes­kel­lä. Jos us­ko otet­tai­siin si­nul­ta pois, elä­mäs­tä pu­to­ai­si poh­ja.

Suu­ri us­ko te­kee mei­dät riip­pu­vai­sek­si Jee­suk­ses­ta. Kai­paam­me ja tar­vit­sem­me hän­tä joka päi­vä. Rak­kaus Jee­suk­seen syn­nyt­tää kai­pauk­sen tai­vaan ko­tiin.

 

Kun lap­si on syn­ty­nyt, ei äi­ti enää muis­te­le syn­ny­tys­tus­ki­aan. Ilo uu­den elä­män al­ka­mi­ses­ta peit­tää al­leen men­neen tus­kan. Tai­vaan ko­din ilo kes­tää ikui­ses­ti.

Kir­joit­ta­ja on Nas­to­lan seu­ra­kun­nan pas­to­ri.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover