JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Kriisi avasi kirkolle uusia väyliä, mutta vanhastakin pitäisi uskaltaa luopua

14.8.2020
Markus Luukkonen

Tein ke­sä­lo­mal­la­ni pit­käh­kö­jä pyö­rä­lenk­ke­jä kou­lu­kau­pun­gis­sa­ni Mik­ke­lis­sä. Tar­kem­min ot­ta­en tämä ta­pah­tui en­ti­sen maa­lais­kun­nan puo­lel­la, pa­ri­kym­men­tä ki­lo­met­riä kes­kus­tas­ta poh­joi­seen. Ohi hu­jah­ti kym­me­niä tut­tu­ja pi­ho­ja sekä su­ku­ni­miä pos­ti­laa­ti­kois­sa. Osas­sa ta­lois­ta asuu yhä kou­lu­ka­ve­rei­ta­ni.

Kol­me vuo­si­kym­men­tä muut­taa mai­se­mia kum­mas­ti. Säp­piin pis­tet­ty kou­lu oli myy­ty 100 eu­rol­la ky­läyh­dis­tyk­sel­le, ja en­ti­sen ky­lä­kau­pan piha oli jo pa­hoin met­sit­ty­nyt. Kui­ten­kin jou­kos­sa oli myös ku­kois­ta­van nä­köi­siä ja hy­väs­sä maa­lis­sa ole­via maa­ti­lo­ja sekä uut­ta yri­tys­toi­min­taa.

Suu­rim­pa­na muu­tok­se­na Mik­ke­lin ja Ju­van vä­liä hal­koi uu­si, liki val­mis ohi­tus­tie. Ura­kan suu­ruut­ta voi ver­ra­ta Lah­den ete­läi­seen ke­hä­tie­hen. Vaik­ka uu­den väy­län vai­ku­tuk­set lap­suus­mai­se­mii­ni ovat mu­ser­ta­vat, tien tar­peel­li­suus on päi­vän­sel­vä. Kaup­pa-, har­ras­te- ja ter­vey­sa­si­oin­ti on tu­le­vai­suu­des­sa pal­jon no­pe­am­paa ja tur­val­li­sem­paa.

On sa­not­tu, et­tä krii­sin jäl­keen asi­at ei­vät pa­laa en­nal­leen. Krii­si huuh­te­lee ih­mi­siä ja yh­tei­sö­jä. Pin­taan nou­see tar­ve sel­viy­tyä, ja krii­si val­jas­taa käyn­tiin uut­ta ja vält­tä­mä­tön­tä yh­teis­toi­min­taa.

Ke­vääl­lä ko­ro­na­pan­de­mia ko­et­te­li mei­tä kaik­kia. Kuu­lin mo­nen suus­ta, kuin­ka töi­hin pa­luu tun­tui ke­sä­lo­man jäl­keen ta­val­lis­ta jän­nit­tä­väm­mäl­tä. Mil­lai­nen syk­sys­tä tu­lee, en­tä koko vuo­des­ta? Tu­lee­ko toi­nen aal­to, en­tä ro­ko­te, jat­ku­vat­ko etä­työt ja -opis­ke­lu? Sai­ras­tun­ko minä, en­tä lä­hei­se­ni?

Kos­ka krii­si on vie­lä kes­ken, on mah­do­ton­ta ot­taa sa­man­lais­ta ho­ri­sont­tia van­haan ja uu­teen ai­kaan kuin fil­la­rin se­läs­sä lap­suus­seu­tu­ja ko­lu­tes­sa. Kir­kon kan­nal­ta tär­kein­tä oli var­mas­ti, et­tä liek­ki pi­det­tiin pa­la­mas­sa myös ke­vään vai­keim­pi­na kuu­kau­si­na. Ju­ma­lan­pal­ve­luk­sien muo­dos­ta­ma seu­ra­kun­ta­yh­teys ulot­tui strii­mauk­sien myö­tä ko­ti­soh­vil­le. Koh­taa­mi­set siir­tyi­vät pu­he­lin­lin­joil­le ja verk­koon, ja nii­den mää­rä kas­voi huo­mat­ta­vas­ti ver­rat­tu­na nor­maa­li­o­loi­hin. Kas­va­tuk­sel­li­ses­ti oli tie­tys­ti ar­vo­kas­ta, et­tä rip­pi­kou­lu­ja ja muu­ta lei­ri­toi­min­taa pys­tyt­tiin jär­jes­tä­mään ke­sä­nä ai­ka­na eri­tyis­jär­jes­te­lyin.

Kaik­kea van­haa ei kan­nat­tai­si nyt käyn­nis­tää uu­del­leen, vaan pi­täi­si miet­tiä, mikä on kir­kon teh­tä­vä täs­sä ajas­sa sekä tu­le­vai­suu­des­sa. Sii­hen tar­vi­taan ohi­tus­tei­tä – ky­kyä pääs­tää ir­ti hyö­dyt­tö­mik­si tai te­hot­to­mik­si käy­neis­tä van­hois­ta käy­tän­teis­tä ja in­ves­toi­da roh­ke­as­ti tu­le­vai­suu­teen.

Sel­lais­ta­kin kuu­lin ke­vääl­lä, kuin­ka ikäih­mi­set ja lap­si­per­heet ko­ki­vat hy­väk­si sen, et­tä seu­ra­kun­nas­ta otet­tiin yh­teyt­tä. Ky­sel­tiin kuu­lu­mi­sia sekä sitä, mi­ten voi­tai­siin ol­la avuk­si. Oli­si­ko täs­sä ai­nek­sia py­sy­väk­si toi­min­ta­mal­lik­si?

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover