JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Kohti muutosta – vertaus sulavasta jäävuoresta sopii hyvin evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­seen kirkkoon

2.12.2022
Markus Luukkonen

Olet­ko kuul­lut ta­ri­nan su­la­vas­ta jää­vuo­res­ta?

Ta­ri­na si­joit­tuu Ete­lä­man­te­reel­le, jon­ka erääl­lä jää­vuo­rel­la elää sit­keä ping­vii­niyh­dys­kun­ta. Elä­mä on jat­ku­nut sa­man­lai­se­na vuo­si­kau­sia – niin kau­an kuin ping­vii­ni­muis­tia riit­tää. Jää­vuor­ta ym­pä­röi meri, jos­ta riit­tää ra­vin­toa kai­kil­le. Vuo­rel­la on pak­su­ja lu­mi­nie­tok­sia, jot­ka an­ta­vat suo­jaa myrs­ky­jä vas­taan.

Ping­vii­nit ovat kui­ten­kin ha­vah­tu­neet on­gel­maan. Me­ri­ve­si on en­tis­tä läm­pi­mäm­pää ja ku­lut­ta­nut me­ren pin­nan al­la huo­mat­ta­via osia hei­dän vuo­res­taan. Jää­vuo­res­ta myös hil­jat­tain loh­ke­si iso loh­ka­re va­jo­ten me­reen su­la­maan. Ping­vii­nit tie­tä­vät, et­tä on teh­tä­vä jo­tain.

Ta­ri­na on John Kot­te­rin ja Hol­ger Rath­ge­be­rin kir­joit­ta­mas­ta kir­jas­ta Jää­vuo­rem­me su­laa. Lii­ke-elä­mäs­sä pal­jon si­tee­ra­tus­sa te­ok­ses­sa ku­vail­laan muu­tos­ta ja sen joh­ta­mis­ta ti­lan­tees­sa, jos­sa pit­kään ta­sai­se­na jat­ku­nut­ta toi­mi­a­laa ra­vis­te­lee vää­jää­mät­tö­mäs­ti ete­ne­vä muu­tos. Kir­jas­sa an­ne­taan eväi­tä muu­tok­sen koh­taa­mi­seen.

Lah­den seu­ra­kun­tien työn­te­ki­jät osal­lis­tui­vat lo­ka­kuus­sa niin kut­sut­tuun Yh­tei­sel­lä tie­dol­la joh­ta­mi­sen pro­ses­siin vas­taa­mal­la laa­jaan hen­ki­lös­tö­ky­se­lyyn.

Ky­se­lyl­lä kar­toi­tet­tiin seu­ra­kun­tien toi­min­ta­ky­kyä ti­lan­tees­sa, jos­sa kir­kon jä­se­nyys pe­rus­tuu yhä use­am­min tie­toi­seen har­kin­taan, osa kiin­teis­töis­tä on myyn­nis­sä ja ta­lou­del­li­set raa­mit ovat muu­ten­kin ki­ris­ty­neet. Vas­tausp­ro­sen­tik­si muo­dos­tui 74, mikä on hen­ki­lös­tö­ky­se­lyl­le mel­ko kor­kea luku.

Vas­tauk­sis­ta il­me­nee, et­tä työn­te­ki­jät ha­vain­noi­vat muu­tok­sia var­sin te­rä­väs­ti. Suu­rim­pi­na si­säi­si­nä haas­tei­na näh­dään muu­tok­sen­koh­taa­mis­ky­ky ja ta­lou­del­li­set re­surs­sit.

Kun ky­syt­tiin edel­leen, mikä pa­ran­tai­si toi­min­ta­ky­kyä mer­kit­tä­vim­min, esiin nou­si­vat muu­tok­set asen­teis­sa, muu­tok­sen­koh­taa­mis­ky­ky sekä ke­hit­tä­mis­tä tu­ke­va il­ma­pii­ri.

Seu­ra­kun­tien toi­min­ta on pit­käl­ti kiin­ni pe­rin­teis­sä. Pe­rin­tei­tä ra­kas­te­taan ja niis­tä ol­laan yl­pei­tä. Suu­rin osa kau­pun­ki­lai­sis­ta kui­ten­kin ko­kee tar­vit­se­van­sa nii­tä lä­hin­nä kas­te­juh­lis­sa, kon­fir­maa­ti­ois­sa, vih­ki­mi­sis­sä ja hau­taan siu­naa­mi­sis­sa. Myös Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut sekä jou­lu­kir­kot kiin­nos­ta­vat yhä.

Vuo­si­kel­lo tuo eteen sa­mat toi­min­ta­muo­dot ja ta­pah­tu­mat kuin ai­na en­nen­kin. Tar­vit­tai­siin li­sää roh­keut­ta luo­da uut­ta ja pääs­tää ir­ti sel­lai­ses­ta, jol­le ei ole enää ky­syn­tää tai tar­vet­ta. Kor­jat­ta­vaa lie­nee myös ra­ken­teis­sa, jot­ka suo­si­vat seu­ra­kun­tien ja työ­muo­to­jen toi­mi­mis­ta muis­ta eril­lään, omis­sa sii­lois­saan.

Ver­taus su­la­vas­ta jää­vuo­res­ta so­pii hy­vin evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­seen kirk­koon. Roh­kai­se­vaa on se, et­tä ky­se­lyn pe­rus­teel­la hen­ki­lös­töä ei tar­vit­se erik­seen he­rä­tel­lä. Muu­tok­sen vält­tä­mät­tö­myy­den kir­kon työn­te­ki­jät ovat jo huo­man­neet.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover