JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Juuri­hoi­dossa Kärkölän seura­kun­nassa – ystävien ennustus oli perusteltu, vaikka ei toteu­tu­nut­kaan

Kuvaustuotanto Jussi Valkeajoki

9.3.2020
Johanna Hurtig

"Et­te te Kär­kö­läs­sä kah­ta vuot­ta kau­em­paa pysy", ys­tä­vät en­nus­ti­vat muu­tet­tu­am­me paik­ka­kun­nal­le.

Tääl­lä sil­ti olem­me 17 vuot­ta myö­hem­min, vaik­ka Kär­kö­lä on en­ti­ses­tään hil­jen­ty­nyt. Ky­lä­kou­lut ja mo­net lii­ke­ti­lat ovat tyh­jen­ty­neet. Yri­tyk­siä ja per­hei­tä var­ten val­mis­tel­lut ton­tit sei­so­vat käyt­tä­mät­tö­mi­nä.

Apa­ti­aa vies­ti­vien sig­naa­lien rin­nal­la on siis ol­lut jo­tain, joka on aut­ta­nut juur­tu­maan.

Vaik­ka Huo­vi­lan puis­toa si­vu­a­van kirk­ko­tien nä­ky­mät sy­käh­dyt­tä­vät yhä, mai­se­mat ei­vät eh­kä sii­hen rii­tä. Ei­vät myös­kään jär­jes­töt, pal­ve­lut tai ta­pah­tu­mat – vaik­ka viih­ty­mis­tä tu­ke­vat­kin. Kun elä­mä uu­des­sa ko­dis­sa ja eli­nym­pä­ris­tös­sä al­kaa su­jua, ih­mi­nen al­kaa juur­tua.

Ko­tiu­tu­mis­ta on aut­ta­nut myös seu­ra­kun­ta. Se ei yh­dis­tä vain toi­siin ih­mi­siin, vaan Ju­ma­laan, kris­til­li­sen us­koon, sen vuo­den kier­toon ja sa­no­maan. Seu­ra­kun­nat kaik­ki­al­la ko­ko­a­vat juu­ret­to­mia ja yk­si­näi­sik­si it­sen­sä tun­te­via. Seu­ra­kun­ta ei ole si­sä­pii­ri­läis­ten ker­ho. Ak­tii­vi­nen osal­lis­tu­mi­nen ei ole kel­paa­mi­sen tai osal­lis­tu­mi­sen eh­to, kau­em­paa­kin kat­so­va on ter­ve­tul­lut.

Seu­ra­kun­nan juu­ri­hoi­toon pää­sy edel­lyt­tää kut­sun vas­taa­not­ta­mis­ta. Sitä seu­ra­kun­nat te­ke­vät ak­tii­vi­ses­ti ja tois­tu­vas­ti – kut­su­vat.

Kan­nat­taa kat­soa, mitä seu­ra­kun­nal­la on tar­jo­ta. Kär­kö­läs­sä se ei ole vä­hän. Ta­pah­tu­mia on pal­jon ja nii­tä voi ide­oi­da työn­te­ki­jöi­den kans­sa li­sää.

Omaa seu­ra­kun­taan juur­tu­mis­ta on tu­ke­nut myös kirk­ko­kuo­ro. Sen kaut­ta löy­tyi in­nos­ta­vaa yh­teis­tä te­ke­mis­tä, ih­mi­siä sekä mes­sun ja sii­hen osal­lis­tu­mi­sen mer­ki­tys. Mes­sus­ta ei kos­kaan tar­vit­se läh­teä pet­ty­nee­nä, ai­na ta­pah­tuu jo­tain hy­vää.

Seu­ra­kun­tam­me työn­te­ki­jät te­ke­vät työ­tään in­nos­tu­nees­ti. Pa­pit tar­jo­a­vat pyhä py­hän jäl­keen tuo­rei­ta ja pu­hut­te­le­via saar­no­ja, hoi­ta­via ru­kouk­sia ja yh­teis­tä hil­jen­ty­mis­tä. Kant­to­rin ide­oi­ma ja or­ga­ni­soi­ma mu­siik­kie­lä­mä on ta­so­kas­ta ja vaih­te­le­vaa ja tar­jol­la kai­kil­le.

Ys­tä­vien en­nus­tus oli pe­rus­tel­tu, vaik­ka ei to­teu­tu­nut­kaan.

Juur­tu­mis­ta aut­taa, kun voi tun­tea ole­van­sa ter­ve­tul­lut. Muu­ton jäl­kei­si­nä päi­vi­nä naa­pu­rim­me tu­li­vat ter­veh­ti­mään hä­mä­läis­ten ruo­ka­tu­li­ais­ten kans­sa. Käyn­nin tuot­ta­ma syvä ilo ei pe­rus­tu­nut tu­li­ai­siin, vaik­ka mais­tu­via oli­vat­kin.

Seu­ra­kun­nan­kin eväis­sä mais­tuu ter­ve­tu­loa toi­vot­ta­va vä­lit­tä­mi­nen ja juu­re­vuus. Ne ker­to­vat myös sii­tä, et­tä tär­keim­mät juu­ret ei­vät kas­va paik­ka­kun­taan. Ne py­sy­vät, vaik­ka tääl­tä jos­kus muut­tai­sin­kin pois.

Kir­joit­ta­ja on Kirk­ko­hal­li­tuk­sen asi­an­tun­ti­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover