JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Joulu­ter­vehdys: Lähi­mat­kailua Betlehemin malliin

Asikkalan seurakunta

10.12.2021
Jari Laulainen

Ku­lu­neel­ta vuo­del­ta meil­lä kai­kil­la on ko­ke­muk­sia pet­ty­myk­sis­tä, joi­ta vai­ke­as­ti voi­tet­ta­va pan­de­mia on tois­tu­vas­ti tuo­nut eteem­me. Moni odot­ta­mam­me asia on pe­ruu­tet­tu. Ai­ka moni meis­tä on jou­tu­nut tur­val­li­suus­syis­tä luo­pu­maan al­ku­pe­räi­sis­tä suun­ni­tel­mis­taan mat­kus­taa lä­heis­ten­sä luok­se, pu­hu­mat­ta­kaan nyt kau­em­mak­si suun­tau­tu­vis­ta ul­ko­maan­mat­kois­ta.

Eh­kä­pä mie­les­sä on käy­nyt aja­tus, et­tä jou­dum­me nyt ”tyy­ty­mään” vain lä­hi­mat­kai­luun, ret­kiin lä­his­töl­lä tai kor­kein­taan ko­ti­maas­sa. Moni meis­tä on kui­ten­kin saat­ta­nut häm­mäs­tyä, mi­ten ai­van lä­hel­tä­kin löy­tyy suo­ras­taan upei­ta koh­tei­ta, jot­ka yl­lät­tä­vät mei­dät kau­neu­del­laan.  En lie­ne ai­nut, joka ky­syy it­sel­tään, mi­ten en ole osan­nut näh­dä näi­den koh­tei­den kau­neut­ta ai­kai­sem­min. Olen­ko jo­ten­kin so­kea sil­le hy­väl­le, joka on jat­ku­vas­ti vie­res­sä­ni?

Tut­tu jou­lu­e­van­ke­liu­mi ker­too lam­pai­taan var­ti­oi­vis­ta pai­me­nis­ta. Pai­me­nen tär­kein teh­tä­vä oli löy­tää so­pi­va lai­dun lau­mal­le – ei vält­tä­mät­tä ko­vin help­po teh­tä­vä kui­val­la ylän­kö­seu­dul­la Bet­le­he­mis­sä! To­den­nä­köi­ses­ti kaik­ki lä­hi­seu­dun lai­tu­met oli­vat pai­me­nil­le jo en­nes­tään tut­tu­ja. Nyt heil­le yl­lät­tä­en ker­rot­tiin, et­tä Ju­ma­la on teh­nyt ih­mei­den ih­meen ja ai­van hei­dän ko­ti­nur­kil­laan! Pi­täi­si­kö tuo­ta us­koa?

Mut­ta mat­kaan nuo pai­me­net läh­ti­vät – ja löy­si­vät sen, mis­tä heil­le oli ker­rot­tu. Lä­hi­mat­kai­lu siis kan­nat­ti! Jou­lu­mie­li löy­tyi­kin yl­lät­tä­en ai­van ko­ti­nur­kil­ta, tu­tuil­ta pai­koil­ta! Pai­men­ten sil­mät avau­tui­vat nä­ke­mään ”sen, mitä oli ta­pah­tu­nut, sen, min­kä Her­ra meil­le il­moit­ti”. Ju­ma­lan lu­paus ei ol­lut pet­tä­nyt. Sitä seu­ra­si ilo. Evan­ke­liu­mi ker­too, et­tä ”pai­me­net pa­la­si­vat kiit­tä­en ja ylis­tä­en Ju­ma­laa sii­tä, mitä oli­vat kuul­leet ja näh­neet.” (Luuk 2:20.)

Val­mis­tau­dum­me tu­le­vaan jou­luun jäl­leen mo­nis­ta asi­ois­ta epä­tie­toi­si­na, em­me­kä vie­lä tie­dä ko­ro­na­ti­lan­teen ai­heut­ta­mis­ta, mah­dol­li­sis­ta tu­le­vis­ta ra­joi­tuk­sis­ta. Alu­eem­me seu­ra­kun­nis­sa val­mis­tel­laan kui­ten­kin par­hail­laan huo­lel­li­ses­ti kym­me­niä, el­lei sa­to­ja ti­lai­suuk­sia jou­lun ajal­le. Kut­sum­me si­nut yh­des­sä lä­heis­te­si kans­sa lä­hi­mat­kai­luun, ko­ti­kirk­koo­si eli ”omaan Bet­le­he­mii­si”. Ys­tä­vien kans­sa lau­let­ta­vien tut­tu­jen jou­lu­lau­lu­jen, jou­lun jäl­jit­te­le­mät­tö­män tun­nel­man ja it­se jou­lu­e­van­ke­liu­min ää­rel­lä pää­sem­me ko­ke­maan sa­maa iloa, jota pai­me­net sai­vat tun­tea. He te­ki­vät vain pie­nen lä­hi­mat­kan, mut­ta löy­si­vät Ju­ma­lan lu­paa­man Va­pah­ta­jan, joka oli teh­nyt pit­kän mat­kan syn­ty­äk­seen ih­mi­sek­si ja löy­tääk­seen tien mei­dän sy­dä­miim­me.

Pe­rin­tei­nen jou­lu­ter­veh­dys on kir­joi­tet­tu yh­teis­työs­sä Kir­kon­seu­dun le­vik­ki­a­lu­een kirk­ko­her­ro­jen kans­sa. Jari Lau­lai­nen on Asik­ka­lan kirk­ko­her­ra.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover