JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Iso laiva kääntyikin nopeasti: korona muutti kirkkoa kerta­ry­säyk­sellä

21.4.2020
Markus Luukkonen

Krii­seil­lä ja la­ma­vuo­sil­la on ta­pa­na kiih­dyt­tää yh­teis­kun­nas­sa val­lal­la ole­via me­gat­ren­de­jä. 1990-lu­vun la­mas­sa sa­vu­piip­pu­te­ol­li­suus hii­pui pal­ve­lu­yh­teis­kun­nan tiel­tä. 2008 al­ka­nut fi­nans­sik­rii­si vauh­dit­ti muun mu­as­sa pank­kien sään­te­lyä sekä di­gi­taa­li­sen me­di­an mur­ros­ta.

Ke­hi­tysp­ro­ses­sit ovat usein pit­kiä. Sik­si olen seu­ran­nut mel­kein­pä epä­us­kon val­las­sa, kuin­ka no­pe­as­ti seu­ra­kun­tien toi­min­taa on kään­net­ty uu­teen asen­toon. Ta­val­li­nen viik­ko­toi­min­ta ja eri­lais­ten ta­pah­tu­mien ja koh­taa­mis­ten ru­tii­nit ovat vaih­tu­neet Fa­ce­book-li­veik­si, pu­he­lin­päi­vys­tyk­sik­si ja Te­ams-ko­kouk­sik­si.

Lie­kö kirk­ko muut­tu­nut kos­kaan näin ker­ta­ry­säyk­sel­lä?

Yk­si muu­tos on di­a­ko­ni­sen toi­min­nan vah­vis­tu­mi­nen. Lah­des­sa soi­tel­laan nyt sys­te­maat­ti­ses­ti ikäih­mi­sil­le ja ky­sel­lään kuu­lu­mi­sia ja avun tar­vet­ta. Sa­moin ote­taan yh­teyt­tä lap­si­per­hei­siin, joi­den tie­de­tään ole­van lu­jil­la.

Pu­he­lin­päi­vys­tys on vi­ri­tet­ty laa­jak­si ver­kok­si, jot­ta voi­daan pal­vel­la eri­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa ole­via lah­te­lai­sia. Yh­teis­työ­tä teh­dään esi­mer­kik­si Lah­den kau­pun­gin, Di­a­ko­ni­a­lai­tok­sen ja Yri­tys­kum­mien kans­sa.

Ruo­ka-avus­sa ket­te­rim­piä ovat ol­leet pie­net seu­ra­kun­nat. Har­to­las­sa luo­tiin no­pe­as­ti ky­lä­kaup­pi­aan kans­sa uu­si pal­ve­lu­kon­sep­ti, jos­sa lou­nas­pus­sin voi nou­taa yh­del­lä eu­rol­la.

Sa­man tar­mok­kuu­den voi pan­na mer­kil­le mui­den vi­ra­no­mais­ten, ku­ten Lah­den kau­pun­gin ja Päi­jät-Hä­meen hy­vin­voin­tiyh­ty­män toi­min­nas­sa. Myös tie­do­tus­vä­li­neet ovat vah­vis­ta­neet roo­li­aan yh­tei­sön lii­ma­na.

Seu­ra­kun­nis­sa on huo­mat­tu, et­tä di­gi­taa­li­ses­sa toi­min­nas­sa on pal­jon po­ten­ti­aa­lia. Kun so­mes­sa vä­li­tet­ty ti­lai­suus ke­rää vaik­ka­pa 500 kat­se­lu­ker­taa, mel­ko yk­sin­ker­tai­sel­la las­kuo­pil­la voi las­kea, kuin­ka mon­ta sun­nun­tai­ta tar­vit­tai­siin, jot­ta sama jouk­ko as­tui­si kir­kon ovis­ta si­sään.

Verk­ko on val­loit­ta­van tasa-ar­voi­nen: oman läp­to­pin ää­res­sä is­tu­val­ta ei ky­sel­lä ikää, sää­tyä tai us­kon­nol­lis­ta har­jaan­tu­nei­suut­ta. Vir­tu­aa­li­leh­te­reil­lä ei myös­kään ole mer­ki­tys­tä, on­ko par­ta ajel­tu ja ja­las­sa muo­din­mu­kai­set verk­ka­rit.

Vaik­ka eri­lai­sia ai­hi­oi­ta on jo rop­pa­kau­pal­la, it­se­tyy­ty­väi­syy­teen ei kui­ten­kaan ole ai­het­ta. Tör­määm­me seu­ra­kun­nis­sa yhä tak­ku­a­vaan säh­köi­seen asi­oin­tiin, mo­ni­mut­kai­siin pal­ve­lu­pol­kui­hin ja kat­kei­le­viin strii­mei­hin.

Seu­ra­kun­nil­la on hyvä ti­lai­suus hioa sa­no­maan­sa ja pal­ve­lui­taan 2020-lu­vun edel­lyt­tä­mään kun­toon. Ki­ris­ty­vä ta­lous­kin sii­hen pa­tis­taa. Oli­si­han haus­kaa, jos ko­ro­na­ku­ri­mus muis­tet­tai­siin tu­le­vai­suu­des­sa sii­tä, et­tä etä­työ ja verk­ko­kaup­pa kas­voi­vat, uu­siu­tu­vat ener­gi­a­läh­teet yleis­tyi­vät ja kirk­ko uu­dis­tui.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover