JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Hakka­pe­liit­ta­pat­saan Macarena-riitti

Lahden seurakunnat

28.6.2022
Ohto Oksanen

Suo­mi­lan­di­as­sa on us­kon­non­va­paus, ja se on muu­ten ihan eri asia kuin us­ko­mi­sen va­paus. Jopa Kim Jong-unin ke­sä­hu­vi­lan ves­san­pön­tön­kiil­lot­ta­ja voi us­koa, mi­hin­kä it­se lys­tää. Hen­ki­lö­koh­tais­ta us­koa ei edes Pee-Ko­re­an sty­ran­ki voi ra­joit­taa, mut­ta us­kon­non­va­paus on jo­tain pal­jon enem­män.

Suo­mes­sa us­kon­toa saa va­paas­ti har­joit­taa ja ju­lis­taa. Jos siis us­kon­to­ni vaa­ti­si Ma­ca­re­nan tans­si­mis­ta Hak­ka­pe­liit­ta­pat­saal­la pyö­räi­lyt­ri­kois­sa, mi­nul­la oli­si oi­keus se teh­dä. Sen si­jaan, jos se Ki­min ves­san­pön­tön­kiil­lot­ta­ja vat­kai­si sa­mat ysä­ri­ku­vi­ot Kim Il-sun­gin au­ke­al­la, hän löy­täi­si it­sen­sä suo­ta kuok­ki­mas­ta, vaik­ka Suu­ren Joh­ta­jan pönt­tö kiil­täi­si kuin Enon­sel­kä kuu­ta­mo­yö­nä.

Joi­den­kin ai­vo­kuo­rel­la kramp­paa luu­lo, et­tä on us­kon­non­va­paut­ta, jos voi it­se va­li­ta, mi­hin us­koo. Alas on us­kon­to­ym­mär­rys va­jon­nut. Jopa kris­ti­nus­kon kal­tai­nen su­per­lo­nil­la vuo­rat­tu ar­mous­kon­to edel­lyt­tää ih­mi­sil­tä jo­tain. Toi­si­naan jopa au­di­o­vi­su­aa­li­ses­ti ha­vait­ta­via te­ko­ja, joi­ta paa­tu­neim­man­kin ateis­tin verk­ko- ja tä­ry­kal­vo­jen on sie­det­tä­vä.

Kris­ti­tyil­tä edel­ly­te­tään eri­tyi­ses­ti evan­ke­liu­min ju­lis­ta­mis­ta ja oi­ke­an ja vää­rän opet­ta­mis­ta la­ji­to­ve­reil­leen. Se on lä­he­tys­käs­kyn vaa­ti­mus ja kes­kei­nen osa kris­ti­tyn us­kon­non har­joit­ta­mis­ta. Raa­ma­tun ope­tus ei ai­na edus­ta kan­san enem­mis­tön nä­ke­mys­tä, mut­ta mie­li­pi­teen­va­paus ei mää­ri­tä kan­nat­ta­jien mi­ni­mi­mää­rää, jon­ka täy­tyt­tyä nä­ke­myk­sen saa esit­tää.

Oli­si help­poa ke­hot­taa kaik­kea kan­saa bai­laa­maan Ma­ca­re­naa dis­co-pök­syis­sä, mut­ta sen si­jaan kris­ti­tyt voi­vat jou­tua pi­tä­mään esil­lä myös asi­oi­ta, jot­ka saa­vat joi­den­kin kor­vat sa­vu­a­maan niin, et­tä Pa­rii­sin il­mas­to­so­pi­muk­sen ta­voit­teet vaa­ran­tu­vat. Kris­ti­tyil­lä ei kui­ten­kaan ole oi­keut­ta vai­e­ta to­tuu­des­ta, vaik­ka sen seu­rauk­se­na pil­kat­tai­siin ähä­ku­tik­si ja kök­kö­pääk­si tai sai­si al­kuk­ris­tit­ty­jen ta­paan gra­niit­ti­o­me­nas­ta pää­hän­sä.

Ym­mär­rän, et­tä Bib­li­al­la sau­naa sy­tyt­tä­vää sa­pet­taa, kun joku mus­sut­taa eh­dot­to­ma­na to­tuu­te­na raa­ma­tul­lis­ta jar­go­nia, joka on ris­ti­rii­das­sa oman nä­ke­myk­sen kans­sa. Var­maa on kui­ten­kin, et­tä niin pal­jon ei­vät kris­ti­tyt voi epis­to­laan­sa mes­su­ta, et­tei­vät­kö it­se jou­tui­si kuu­le­maan enem­män sel­lais­ta, joka on omaa va­kau­mus­ta vas­taan.

Jos­kus tun­tuu, et­tä jem­mai­lem­me us­kom­me si­na­pin­sie­men­tä sa­mal­la, kun ateis­tit rois­ki­vat isol­la tuu­bil­la Tu­run vä­ke­vää kan­sa­lais­ten sil­miin. Mi­ten se evan­ke­liu­mi voi­si mah­tua ke­nen­kään kor­vas­ta si­sään, jos se ei mah­du suus­tam­me ulos?

Kir­joit­ta­ja on kirk­ko­val­tuu­tet­tu Nas­to­las­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover