JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Erkaantujat tutkimuksen kohteena – herä­tys­liik­keen piirissä kasvaminen aiheuttaa pohdintaa elämän eri vaiheissa

1.2.2022
Markus Luukkonen

Kir­kon tut­ki­mus­toi­min­ta nos­taa esiin mie­len­kiin­toi­sia il­mi­öi­tä. Syk­syl­lä 2020 jul­kais­tu Kir­kon ne­li­vuo­tis­ker­to­mus käyn­nis­ti kes­kus­te­lun nuor­ten us­kon­nol­li­suu­des­ta ja kir­kon haas­teis­ta juu­ri ai­kuis­tu­nei­den ikä­luo­kas­sa.

Uu­ni­tuo­rees­ta Spi­ri­tu­a­li­teet­ti 2000-lu­vun Suo­mes­sa -ar­tik­ke­li­ko­ko­el­mas­ta löy­tyy Ee­tu Ke­jo­sen ta­paus­tut­ki­mus, jos­sa kar­toi­te­taan muu­tok­sia vii­den­nes­tä he­rä­tys­liik­kees­tä er­kaan­tu­nei­den us­kon­nol­li­suu­des­sa. Ky­sees­sä on suu­ri jouk­ko kir­kon pii­ris­sä ja muu­al­la yh­teis­kun­nas­sa vai­kut­ta­via ih­mi­siä, ja on­pa sitä ku­vat­tu myös Suo­men suu­rim­mak­si he­rä­tys­liik­keek­si.

1900-lu­vul­la ke­hit­ty­neen vii­des­läi­syy­den haa­roil­la on eri­lai­sia pai­no­tuk­sia, mut­ta mel­ko yh­tei­siä piir­tei­tä ovat hen­ki­lö­koh­tai­sen us­kon­ko­ke­muk­sen, opin ja evan­ke­li­oi­mi­sen ko­ros­ta­mi­nen. Mo­nien verk­ko­kal­voil­la ovat yhä "Jee­sus tu­lee – olet­ko val­mis"-is­ku­lau­seet, joi­ta mo­nis­tet­tiin 1970- ja 80-lu­vuil­la muun mu­as­sa säh­kö­tolp­piin.

Vii­des­läis­ten liik­kei­den suh­de evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­seen kirk­koon vaih­te­lee – kan­na­no­tois­sa on usein pis­te­li­äi­syyt­tä kirk­koa koh­taan, mut­ta yleen­sä ne ha­lu­a­vat kui­ten­kin vai­kut­taa sen si­säl­lä.

Ke­jo­sen ai­neis­tos­sa er­kaan­tu­mi­sel­le löy­det­tiin sekä opil­li­sia et­tä hen­ki­lö­koh­tai­sia syi­tä. Haas­ta­tel­ta­vat mai­nit­si­vat dog­maat­tis-mo­raa­lis­ten syi­den ja nor­mien epä­so­pi­vuu­den, ja täs­tä nou­se­vien epäi­lys­ten yh­dis­ty­mi­sen omaan elä­män­ti­lan­tee­seen.

Esi­merk­ki­nä mai­nit­tiin usein sek­su­aa­li­kä­si­tyk­set. Toi­sin kuin muu­al­la yh­teis­kun­nas­sa, he­rä­tys­liik­kei­den sek­su­aa­li­suut­ta ja su­ku­puo­li­roo­le­ja kos­ke­vat kan­na­no­tot ei­vät ole vii­me vuo­si­kym­me­ni­nä juu­ri muut­tu­neet. Moni er­kaan­tu­ja miet­ti, voi­ko hän si­tou­tua van­ha­nai­kai­si­na pi­tä­miin­sä kä­si­tyk­siin.

Er­kaan­tu­mi­sen tar­vet­ta näh­tiin myös eh­dot­to­mas­ta raa­ma­tun­tul­kin­nas­ta sekä ih­mis­ten ja­ka­mi­ses­ta us­ko­viin ja ei-us­ko­viin.

Ai­he on kieh­to­va, sil­lä olen ha­vain­nut, et­tä myös Lah­den seu­dul­la moni iden­ti­fi­oi it­se­ään suh­tees­sa he­rä­tys­liik­kei­siin. Esi­mer­kik­si Kir­kon­seu­dun hen­ki­lö­haas­tat­te­luis­sa tee­ma nou­see esiin sään­nöl­li­ses­ti. He­rä­tys­liik­keen pii­ris­sä kas­va­mi­nen jät­tää jäl­jen, joka ai­heut­taa poh­din­taa elä­män eri vai­heis­sa.

Ke­jo­nen ku­vai­lee tätä pro­ses­sik­si, jos­sa var­mas­ta ja yh­tei­sön oh­jaa­mas­ta kris­til­li­syy­des­tä siir­ry­tään yk­si­tyi­sem­pään ja oma­eh­toi­suut­ta sal­li­vaan kat­so­muk­seen, joka "myön­tää to­del­li­suu­den ro­soi­suu­den ja mo­ni­nai­suu­den". Moni oli löy­tä­nyt la­ve­am­man hen­gel­li­syy­den, ku­ten tuo­mas­mes­sut, hil­jai­suu­den liik­keen, he­rän­näi­syy­den tai yleis­kir­kol­li­suu­den.

Ar­tik­ke­lia kan­nat­taa pu­res­kel­la huo­lel­li­ses­ti. Il­miö on to­del­li­nen, ja tä­män jou­kon ym­mär­tä­mi­ses­tä voi löy­tyä suun­tia kir­kon tu­le­vai­suu­del­le.

Spi­ri­tu­a­li­teet­ti 2000-lu­vun Suo­mes­sa -ar­tik­ke­li­ko­ko­el­maan voi tu­tus­tua täs­tä.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover