JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Edellistä parempi vuosi – toivo on eräs kris­til­lisen ajattelun kulma­ki­vistä

13.1.2023
Markus Luukkonen

Uu­si vuo­si, uu­det haas­teet. Uu­det mah­dol­li­suu­det?

Täl­lä ker­taa vuo­den­vaih­tee­seen ei vält­tä­mät­tä lii­ty van­han taak­se jät­tä­mis­tä ja lu­pauk­sil­la pön­ki­tet­ty­jä uu­sia pyr­ki­myk­siä. Moni asia on kes­ken, nu­rin ku­rin, sär­ky­nyt.

Uk­rai­nas­sa käy­dään ve­ris­tä so­taa, joka on jat­ku­nut ny­kyi­sel­lään koh­ta vuo­den. Inf­laa­tio on nos­ta­nut elin­kus­tan­nuk­set ta­sol­le, jo­hon em­me ole kos­kaan ai­em­min jou­tu­neet tot­tu­maan. Säh­kön hin­ta on ve­nyt­tä­nyt mo­nen kuk­ka­ron­nyö­rit ää­rim­mil­leen, em­me­kä voi pauk­ku­pak­ka­sil­la ol­la edes var­mo­ja ener­gi­an riit­tä­vyy­des­tä.

Ih­mi­set tar­vit­se­vat uu­sia nä­kö­a­lo­ja, op­ti­mis­mia, vä­hin­tään hen­to­ja kul­ta­reu­nuk­sia synk­kien pil­vien kes­kel­lä. Moni voi nyt ko­kea, et­tä vas­ta­han ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­heut­ta­ma poik­keus­ti­la ja eris­täy­ty­mi­nen ovat ohi. Krii­sis­tä toi­pu­mi­nen on kes­ken, ja jäl­kiä kor­ja­taan var­sin­kin nuor­ten ai­kuis­ten kes­kuu­des­sa.

Lah­den seu­ra­kun­nat on va­lin­nut al­ka­neen vuo­den pai­no­pis­teek­seen "Kirk­ko on enem­män – toi­voa, tur­vaa, te­ko­ja". Pai­no­pis­teel­lä py­ri­tään vas­taa­maan nii­hin haas­tei­siin, joi­ta kau­pun­ki­lai­sil­la on täs­sä ajas­sa.

Toi­vo on eräs kris­til­li­sen ajat­te­lun kul­ma­ki­vis­tä. Ai­na on toi­voa – on­pa se sit­ten toi­voa ter­vey­des­tä, eri­lais­ten um­pi­sol­mu­jen avau­tu­mi­ses­ta tai kes­tä­väs­tä ke­hi­tyk­ses­tä ja eko­ka­tast­ro­fin vält­tä­mi­ses­tä. Li­säk­si kris­tit­ty voi tun­tea toi­voa ikui­ses­ta elä­mäs­tä, maas­ta "il­man vai­vaa, il­man kyy­nel­tä, tais­toa, huol­ta" ja jos­sa "kipu, sai­raus, tus­kaa ei tuo­ta", ku­ten Kari Ta­pio lau­loi.

Kirk­ko tar­jo­aa suo­jaa yh­teis­kun­nan krii­si­ti­lan­teis­sa sekä yk­sit­täis­ten ih­mis­ten ja per­hei­den ar­jes­sa. Tu­kea ja tur­vaa on tar­jol­la vaik­ka­pa nuor­ten ly­hyt­te­ra­pi­an, per­he­neu­von­nan, sai­raa­la­työn ja mo­nen­lai­sia ih­mis­koh­ta­loi­ta nä­ke­vän di­a­ko­ni­a­työn mer­keis­sä.

Lah­den seu­ra­kun­tien di­a­ko­ni­a­työl­lä oli vuon­na 2021 run­saat 10 000 asi­a­kas­kon­tak­tia. Di­a­ko­ni­an raha-apua an­net­tiin 191 000 eu­roa. Sai­raa­la­sie­lun­hoi­ta­jat kä­vi­vät run­saat 2 000 hen­ki­lö- tai ryh­mä­kes­kus­te­lua. Per­he­neu­von­non asi­a­kas­käyn­te­jä oli run­saat 3 000. Vuo­den 2022 ti­las­to­ja ei ole vie­lä käy­tet­tä­vis­sä, mut­ta eh­kä nämä van­hat tie­dot ker­to­vat jo­tain toi­min­nan ja te­ko­jen mit­ta­kaa­vas­ta.

Mi­kään or­ga­ni­saa­tio ei ky­ke­ne pel­käl­lä hy­väl­lä tah­dol­la tai hurs­kail­la pu­heil­la pyyh­ki­mään pois nii­tä haas­tei­ta, joi­ta täs­sä ajas­sa on. Kui­ten­kin voim­me edis­tää toi­voa, tar­jo­ta tur­vaa ja teh­dä te­ko­ja, jot­ka te­ke­vät yh­tei­ses­tä ar­jes­tam­me hiu­kan pa­rem­man.

Näil­lä aja­tuk­sil­la seu­ra­kun­nat eri puo­lil­la Päi­jät-Hä­met­tä kut­su­vat mu­kaan toi­min­taan­sa – osal­lis­tu­maan ja vai­kut­ta­maan. Teh­dään täs­tä vuo­des­ta yh­des­sä edel­lis­tä pa­rem­pi.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover