JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Bussi­a­je­lulla – itse kuskina

Lahden seurakunnat

11.8.2021
Eija Tolonen

Vii­mei­sen ke­sä­ko­lum­ni­ni kun­ni­ak­si pää­tin läh­teä bus­si­a­je­lul­le lah­jak­si saa­mal­la­ni lin­ju­ril­la. Lin­ju­ri, link­ku, dösä ja bus­si – rak­kaal­la lap­sel­la on mon­ta ni­meä. Täs­sä käy­tän vii­mei­sin­tä. Bus­si on suh­teel­li­sen hy­vä­kun­toi­nen lu­kuun ot­ta­mat­ta ku­lu­nei­ta is­kun­vai­men­ti­mia ja moot­to­rin ajoit­tais­ta kö­hi­nää. Bus­sis­sa on vain kak­si pol­jin­ta, kaa­su ja jar­ru. Eri­tyis­tä täs­sä bus­sis­sa on se, et­tei sii­nä ole R-vaih­det­ta. On­nek­si on kui­ten­kin rat­ti, jol­la voin it­se oh­ja­ta ajel­les­sa­ni etee­ni avau­tu­vaa tie­tä.

Bus­si on täyn­nä mat­kus­ta­jia. Osa on tul­lut bus­siin iloi­ses­ti hy­päh­del­len ja osa kom­pu­roi­den bus­sin por­tais­sa. Lä­hes kaik­ki tu­li­jat on saa­tel­tu omal­le is­tu­ma­pai­kal­leen ja opas­tet­tu tur­va­vöi­den käyt­töön, jot­ta ajon ai­ka­na jo­kai­sel­la oli­si tur­val­li­nen olo.

Osa kyy­ti­läi­sis­tä on on­nel­li­sen lap­sen­mie­li­siä ja hy­väl­lä ta­val­la luo­via. Osa on va­ruil­laan, jopa pe­lois­saan. Osaa on ojen­net­tu jo var­hain käyt­täy­ty­mään hil­li­tys­ti. Edes äk­ki­jar­ru­tuk­set ei­vät het­kau­ta nii­tä, sil­lä mitä pa­rem­min pys­tyt ole­maan re­a­goi­mat­ta ul­ko­puo­lel­ta tu­le­viin är­syk­kei­siin, sen ai­kui­sem­mal­ta ja miel­lyt­tä­väm­mäl­tä vai­ku­tat, ne ovat op­pi­neet: "Hymy huu­lil­la, vaik­ka syön mär­kä­nis".

Mat­kaa­mi­nen on vä­lil­lä unet­ta­van rau­hal­lis­ta. Vä­lil­lä mi­nua ilah­dut­taa ta­kaa kuu­lu­va pu­heen so­ri­na, nau­ru ja kiis­te­ly­kin. Vä­lil­lä puhe käy niin ää­nek­kääk­si, et­tä mie­tin, on­ko kaik­ki hy­vin. On­nek­si olen op­pi­nut, et­tä sil­loin pi­tää et­siä P-paik­ka ja sel­vi­tel­lä mis­tä on kyse. Tar­vi­taan­ko tuu­le­tus­ta vai pe­rä­ti kor­jaa­moa?

Bus­sis­sa­ni on ai­na­kin kak­si han­ka­laa tyyp­piä. Ne ovat ai­koi­naan li­vah­ta­neet huo­maa­mat­ta kyy­tiin ja ly­my­ä­vät bus­sin ta­ka­o­sas­sa. Ei­vät piit­taa sään­nöis­tä ja häi­rit­se­vät mui­ta. Pa­hin­ta on, kun ne tu­le­vat häi­rit­se­mään aja­mis­ta­ni. Sil­loin nii­den hen­gi­tyk­sen voi­mas­ta tuu­li­la­si me­nee sa­man tien sa­me­ak­si. Mi­nun on vai­kea näh­dä tie­tä.

En tie­dä, mi­ten nämä ju­ku­ri­päät ke­syt­täi­sin. Ot­tai­sin­ko nii­tä lem­pe­äs­ti kä­des­tä ja is­tui­sin vie­reen? Päät­täi­sin kuun­nel­la nii­tä. Ky­sel­lä, mis­tä on kyse. Ovat­han ne­kin jo pian elä­kei­äs­sä. Nii­den syn­ty­es­sä sota-ajan muis­to oli vie­lä ko­vin lä­hel­lä. Eh­kä sil­loin ke­nel­lä­kään ei ol­lut ai­kaa ei­kä ym­mär­rys­tä ra­kas­ta­vas­ti miet­tiä te­ko­jen seu­rauk­sia ja oh­ja­ta oi­ke­aan. Voi­han tei­tä, Hä­peä ja Syyl­li­syys. Tul­kaa sy­liin!

Kir­joit­ta­ja on per­he­neu­vo­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover