JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Arto O. Salonen: Hyvyyksien huipentuma on rakkaus

Juha Tormala

30.4.2024
Arto O. Salonen

Hyvä asia ei ole uu­ti­nen, mut­ta huo­no on. Huo­mi­o­ta­lou­des­sa elet­tä­es­sä hy­väs­tä vai­e­taan ja pa­huu­teen pa­nos­te­taan. Hy­vän asi­an uu­ti­soin­ti ei ke­rää klik­kauk­sia toi­sin kuin pa­han. Ne klik­kauk­set tar­vi­taan, jot­ta mark­ki­nat ve­tä­vät, kun uu­ti­sen kyl­keen myy­dään mai­nos.

Epä­koh­tien ha­vait­se­mi­nen on edis­ty­mi­sen ja eteen­päin me­ne­mi­sen edel­ly­tys. On­gel­mien pa­ris­sa pieh­ta­roin­ti ei kui­ten­kaan tu­le­vai­suut­ta pa­rem­mak­si muu­ta. On­gel­mat edus­ta­vat pa­huut­ta ja rat­kai­sut hy­vyyt­tä. Rat­kai­sui­hin kes­kit­ty­mi­nen kan­nat­te­lee elä­mää.

Tu­le­vai­suu­den toi­vo li­sään­tyy, kun on­gel­mia rat­kais­taan päät­tä­väi­ses­ti. Rat­kai­su­ja tar­vi­taan ny­ky­ai­ka­na eh­kä enem­män kuin kos­kaan. Rat­kai­suk­si aset­tu­va elä­mä on si­vis­tyk­sen ydin­tä, sil­lä si­vis­ty­mi­ses­sä on poh­jim­mil­taan kyse rat­kai­su­jen löy­tä­mi­ses­tä ai­kam­me on­gel­miin.

Yk­si ai­kam­me on­gel­ma on sii­nä, et­tä joku elää yl­tä­kyl­läi­syy­des­sä ja toi­nen miet­tii, kuin­ka tu­li­si toi­meen tä­män päi­vän. Rat­kai­su tä­hän on­gel­maan on ta­saa­mi­nen – var­mis­te­taan kai­kil­le riit­tä­vät hy­vän elä­män ai­nek­set – ei lii­an vä­hän ei­kä lii­kaa.

Ta­saa­maan pyr­ki­vä elä­mä on elä­mää, jota ele­tään mui­ta var­ten. Mui­ta var­ten elä­mi­nen an­taa enem­män kuin it­se­käs olo­ti­la. Sil­loin si­nun ja mi­nun vä­lil­lä on yh­teys, joka vah­vis­taa mei­tä mo­lem­pia ja te­kee elä­mäs­täm­me en­tis­tä ar­vok­kaam­man tun­tuis­ta. Minä olen, kos­ka sinä olet.

Ih­mi­sen hyvä ei ole ir­ti muun luon­non hy­väs­tä. Suo­ma­lais­ten osuus tä­män vuo­den luon­non­va­rois­ta ku­lui lop­puun jo huh­ti­kuus­sa. Yli­ku­lu­tuk­sen ja vauh­din kiih­dyt­tä­mi­sen seu­rauk­set il­me­ne­vät vi­ha­mie­li­sek­si äi­ty­vä­nä il­mas­to­na ja elä­mä­ne­del­ly­tys­ten ka­ven­tu­mi­se­na kun pö­ly­tys­pal­ve­lut tak­ku­a­vat vuo­si vuo­del­ta enem­män.

Elä­män syi­tä ja tar­koi­tuk­sia me ny­kyih­mi­set tar­vit­sem­me li­sää. Tar­vit­sem­me ko­ke­muk­sen sii­tä, et­tä olem­me ole­mas­sa toi­si­am­me var­ten – ja et­tä maa­il­ma tar­vit­see mei­tä. Elä­män syi­tä ja tar­koi­tuk­sia tuot­ta­vaa hy­vää edus­taa aut­ta­van kä­den ojen­ta­mi­nen. Se voit­taa vä­ki­val­lan. Sik­si aut­ta­van kä­den ojen­ta­mi­nen on vä­ke­vä osoi­tus hy­vän puo­lel­le aset­tu­mi­ses­ta.

Mut­ta hy­vyyk­sien hui­pen­tu­ma on rak­kaus. Rak­kau­den li­sään­ty­mi­nen saa ai­kaan kaik­kea sitä, mitä hy­vyy­dek­si voi­daan tun­nis­taa. Rak­kaus voit­taa vi­han, vä­ki­val­lan, epä­ta­sa-ar­von, pa­huu­den ja vää­ryy­den.

Mitä jos päät­tä­väi­ses­ti li­sääm­me pu­het­ta hy­vyy­des­tä ja jä­täm­me pa­huu­den vä­hem­mäl­le huo­mi­ol­le. Kun kes­ki­tym­me rat­kai­se­maan on­gel­mia, hyvä li­sään­tyy ja paha vä­he­nee. Vä­häi­nen­kin hy­vän li­sää­mi­nen aut­taa. Suur­ta kun ei ole ole­mas­sa il­man pien­tä. Pu­roa ei muo­dos­tu il­man tai­vaal­ta sa­ta­via yk­sit­täi­siä pi­sa­roi­ta.

Rak­kaus yl­lä­pi­tää ja vaa­lii elä­mää. Rak­kau­den lä­vis­tä­mäs­sä yh­teis­kun­nas­sa kie­tou­du­taan hy­vään. Jo pelk­kä rak­kau­des­ta pu­hu­mi­nen on rat­kai­suk­si aset­tu­mis­ta, sil­lä ih­mi­syh­tei­söis­sä se li­sään­tyy, mis­tä pu­hu­taan. Rak­kau­des­ta pu­hu­mi­nen on pu­hu­mi­sen ar­vois­ta juu­ri nyt.

Kir­joit­ta­ja työs­ken­te­lee pro­fes­so­ri­na Itä-Suo­men yli­o­pis­ton yh­teis­kun­ta­tie­tei­den ja kaup­pa­tie­tei­den tie­de­kun­nas­sa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover