JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Arjen rutiinit ja työ limittyvät suloiseksi mössöksi, josta on vaikea saada otetta

25.4.2020
Sakari Similä

Pa­pin työt ei­vät nou­da­ta ta­val­li­sen työs­sä­kä­vi­jän ar­jen­ta­jua. Jos­kus työt tu­le­vat ko­tiin ja har­taus­pu­heet, saar­nat, sekä ka­len­te­rin päi­vi­tyk­set jou­tuu usein te­ke­mään sil­loin, kun muu ar­ki sen sal­lii. Tä­män­kin kir­joi­tuk­sen esi­ver­sio on koh­dan­nut syn­nyin­het­kel­lään seu­raa­vaa: En­sin per­heen van­hin tyt­tö tu­lee pyy­tä­mään, et­tä le­ti­tän tu­kan suih­kun jäl­keen, muu­ten se me­nee tak­kuun nuk­ku­es­sa. Noin 10 mi­nuut­tia myö­hem­min kuu­len pien­ten jal­ko­jen tep­su­tus­ta ylä­ker­ras­ta. Per­heen kuo­pus on kai taas kii­ven­nyt pin­na­sän­gys­tään te­pas­te­le­maan ym­pä­riin­sä. Seu­raa pi­kai­nen sän­kyyn pa­lau­tus ja var­tin unil­le si­lit­te­ly. Pa­lat­tu­a­ni ala­ker­taan huo­maan, et­tä tis­ki­ko­ne on päät­tä­nyt työn­sä. Avaan luu­kun, et­tä as­ti­at pää­se­vät kui­vu­maan. Tie­to­ko­neen luok­se pa­la­tes­sa­ni mie­tin, mi­hin aja­tuk­set tuli taas jä­tet­tyä, juu­ri en­nen kuin per­heem­me kes­kim­mäi­nen tu­lee näyt­tä­mään suus­saan hei­lu­vaa ham­mas­ta, ja pyy­tää ko­kei­le­maan, jos­ko se koh­ta ir­to­ai­si. ”Ei ihan vie­lä”, sa­non.

Vaik­ka kaik­ki per­heel­li­set ei­vät ole pap­pe­ja, mo­nes­sa per­hees­sä ele­tään sa­man­lai­sis­sa ris­ti­pai­neis­sa. Var­sin­kin, kun poik­keu­so­lo­ja on elet­ty jo use­am­pi viik­ko. Ar­jen ru­tii­nit ja työ li­mit­ty­vät su­la­vas­ti su­loi­sek­si mös­sök­si, jos­ta on vä­lil­lä vai­kea saa­da otet­ta. Mo­nes­ti ar­jes­ta löy­tää ilon het­kiä ja var­mas­ti use­am­mal­le per­he on enem­män voi­ma­va­ra kuin taak­ka, mut­ta jat­ku­vas­sa vaa­ti­mus­ten me­res­sä saat­taa il­moil­le pääs­tä myös huo­kauk­sen muo­dos­sa sa­na­ton ru­kous omas­ta jak­sa­mi­ses­ta. Tänä vuon­na Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen kam­pan­ja on täh­dän­nyt per­hei­den tu­ke­mi­seen tun­nus­lau­seel­la "Sinä rii­tät hy­vään van­hem­muu­teen". Se on myös tot­ta.

Meis­sä jo­kai­ses­sa on mah­dol­li­suus tar­jo­ta lap­sil­le hei­dän asi­ois­taan oi­ke­as­ti vä­lit­tä­vä ai­kui­nen, tai ai­na­kin tur­val­li­nen syli, jos­sa vii­väh­tää, kun mur­he yl­lät­tää pie­nen ih­mi­sen. Jos­kus omat voi­mat pet­tä­vät, mut­ta sitä var­ten meil­le ovat lä­hei­sem­me, seu­ra­kun­ta ja vii­me kä­des­sä Ju­ma­la. ”Heit­tä­kää kaik­ki mur­heen­ne hä­nen kan­net­ta­vak­seen, sil­lä hän pi­tää teis­tä huo­len”, opas­taa 1. Pie­ta­rin kir­je. Kir­joi­tuk­sen ede­tes­sä juok­see vie­lä per­heen kes­kim­mäi­nen ala­ker­taan an­ta­maan il­ta­ha­lauk­sen. Kyl­lä täs­sä pär­jä­tään.

Kir­joit­ta­ja on Asik­ka­lan seu­ra­kun­ta­pas­to­ri.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover