JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Aluksi intoa oli enemmän kuin osaamista, mutta strii­maukset ovat tulleet jäädäkseen

1.6.2022
Markus Luukkonen

Pa­la­taan vie­lä het­kek­si pan­de­mi­an al­ku­ai­kaan.

Tu­rut ja to­rit tyh­je­ni­vät aa­ve­mai­sik­si. Ko­ro­na­vi­ruk­sen pe­lot­te­le­mat ih­mi­set sul­keu­tui­vat kuu­li­ai­ses­ti ko­ti­o­loi­hin­sa – ne jot­ka sii­hen töil­tään ky­ke­ni­vät. Yh­teis­kun­nan ovet me­ni­vät säp­piin, Uu­si­maa sul­jet­tiin asi­at­to­mal­ta lii­ken­teel­tä.

Kirk­ko, joka on ai­na elä­nyt ih­mis­ten vä­li­sis­tä kon­tak­teis­ta ja yh­tei­söl­li­syy­des­tä, oli ko­ko­naan uu­den haas­teen edes­sä. Kuin­ka ih­mi­set ta­voi­te­taan?

Seu­ra­kun­nis­sa al­koi en­nen nä­ke­mä­tön suo­rien lä­he­tys­ten aal­to. In­toa oli enem­män kuin osaa­mis­ta, ke­vyim­mil­lään nap­sau­tel­tiin äly­pu­he­li­mes­ta Fa­ce­book- tai Ins­tag­ram-live käyn­tiin. Isois­sa ti­lai­suuk­sis­sa sen­tään kään­nyt­tiin alan tuo­tan­to­yh­ti­öi­den puo­leen.

Pa­ris­sa vuo­des­sa on ta­pah­tu­nut pal­jon, ja voi­nee jo to­de­ta, et­tä strii­mauk­set ovat tul­leet seu­ra­kun­ta­e­lä­mään jää­däk­seen. Lah­den seu­ra­kun­tien Yo­u­Tu­be-ka­na­va ke­rää vuo­si­ta­sol­la 90 000–100 000 kat­se­lua, ja kat­se­luun käy­tet­ty ko­ko­nai­sai­ka nou­see yli 15 000 tun­tiin.

Hie­noim­pia het­kiä on ko­et­tu vuo­ro­vai­kut­tei­sis­sa live stream -kon­ser­teis­sa, jois­sa kat­so­jat ovat lä­het­tä­neet ter­vei­siä chat-alus­taa hyö­dyn­tä­en. Va­lo­ku­vi­a­kin on ajet­tu suo­raan lä­he­tyk­seen. Esi­mer­kik­si syk­syn vuo­tui­ses­sa Pi­me­äs­tä va­loon -kon­ser­tis­sa sekä pää­si­äi­sa­jan kon­ser­teis­sa yh­tei­söl­li­syys on tun­tu­nut lä­hes kä­sin kos­ke­tel­ta­val­ta.

Toi­sin kuin voi­si ku­vi­tel­la, kat­so­ja­mää­rät ei­vät ole las­ke­neet sen jäl­keen, kun ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set maa­lis­kuun alus­sa pois­tet­tiin.

Nyt ol­laan kui­ten­kin myös uu­del­lee­nar­vi­oin­nin edes­sä. Mikä on strii­mauk­sien roo­li sul­ku­jen jäl­keen?

Lah­den seu­ra­kun­nil­la on oma ka­lus­to ja osaa­mis­ta verk­ko­lä­he­tyk­siä var­ten. Tuot­ta­ja on pal­kat­tu myös Hol­lo­lan seu­ra­kun­taan. Hei­no­las­sa lä­he­tyk­set on os­tet­tu pai­kal­li­sel­ta me­dia-alan yrit­tä­jäl­tä. Mo­nis­sa pie­nis­sä seu­ra­kun­nis­sa strii­mauk­sia hoi­ta­vat sun­ti­ot. Myös va­paa­eh­tois­voi­mia käy­te­tään hy­vin ylei­ses­ti.

Strii­maus­pal­ve­luis­ta kuu­lee pal­jon kii­tok­sia. Ne ovat li­sän­neet saa­vu­tet­ta­vuut­ta. Kaik­ki ei­vät eh­di tai jak­sa pai­kan pääl­le. Jot­kut ha­lu­a­vat seu­ra­ta lä­he­tyk­siä tu­tus­ta kir­kos­ta en­ti­sel­tä ko­ti­paik­ka­kun­nal­taan. Pal­ve­lua hyö­dyn­ne­tään myös pal­ve­lu­ta­lois­sa, jois­sa ruu­dun ta­ka­na voi to­del­li­suu­des­sa ol­la jouk­ko kau­pun­ki­lai­sia. Lä­he­tyk­siä voi kat­sel­la myös omal­la ajal­la tal­len­tee­na.

It­se us­kon verk­ko­lä­he­tyk­sien ja vi­de­o­tal­len­tei­den tuo­maan li­sä­ar­voon. Niis­tä on muo­dos­tu­nut seu­ra­kun­nil­le uu­si ja ver­ra­ten hy­vin ta­voit­ta­va toi­min­ta­muo­to. Sik­si toi­min­taa ja sii­hen käy­tet­tä­viä alus­to­ja kan­nat­taa ke­hit­tää pit­kä­jän­tei­ses­ti.

Lah­des­sa kirk­ko­val­tuus­ton ko­kouk­sien strii­maa­mi­nen jäi pari vuot­ta sit­ten hyl­lyl­le, mut­ta ar­ve­len, et­tä tä­hän ky­sy­myk­seen pa­la­taan vie­lä uu­del­leen.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover