JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Älä jää yksin – suoma­laisten myötätunto testataan pimeimpään vuode­nai­kaan

4.11.2020
Markus Luukkonen

Ele­tään vuo­den pi­mein­tä ai­kaa. Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen mu­kaan joka vii­des suo­ma­lai­nen ko­kee run­saas­ti kaa­mo­soi­rei­ta.

Vuo­den pi­meim­pä­nä ai­ka­na au­rin­gon va­loa saa­puu Suo­men le­vey­sas­teil­le vain 1/18 ke­sän hui­puis­ta. Vaik­ka pi­me­än ajan vai­ku­tuk­sis­ta pu­hu­taan­kin ohi me­ne­vä­nä oi­rei­lu­na, re­ak­ti­ot muis­tut­ta­vat ma­sen­nu­soi­rei­ta. On su­rul­li­suut­ta, alen­tu­nut­ta mie­li­a­laa, ah­dis­tu­nei­suut­ta, är­ty­nei­syyt­tä, mie­li­hy­vän ja mie­len­kiin­non me­net­tä­mi­sen ko­ke­muk­sia sekä syyl­li­syy­den ja toi­vot­to­muu­den tun­tei­ta.

Käy­tän­nös­sä ti­lan­teet ovat usein sel­lai­sia, et­tei kaa­mos­ma­sen­nus­ta pys­ty erot­ta­maan oman elä­män akuu­teis­ta on­gel­mis­ta. Ja on­han meil­lä kai­ken li­säk­si ko­ro­nak­rii­si­kin.

Näis­sä olo­suh­teis­sa tun­tuu eri­tyi­sen kur­jal­ta, et­tä ri­kol­li­set ovat mur­tau­tu­neet psy­ko­te­ra­pi­a­kes­kus Vas­taa­mon tie­to­kan­toi­hin ja anas­ta­neet hen­ki­lö­tie­to­ja ja po­ti­las­ker­to­muk­sia. Tör­keä tie­to­mur­to kos­ket­taa suo­raan tai vä­lil­li­ses­ti val­ta­vaa jouk­koa suo­ma­lai­sis­ta.

Ih­mi­nen on psy­ko­fyy­sis­so­si­aa­li­nen ko­ko­nai­suus, ei­kä mie­len­ter­vey­den hoi­ta­mi­ses­sa to­del­la­kaan ole mi­tään hä­vet­tä­vää. Ver­kos­sa pii­lee mo­ni­nai­sia tie­to­tur­va­ris­ke­jä, ja ky­ber­tur­val­li­suu­den vah­vis­ta­mi­nen kuu­luu mei­dän kaik­kien yh­tei­siin teh­tä­viin. Suo­ma­lai­sis­sa on jo he­rän­nyt ihail­ta­va mää­rä myö­tä­tun­toa.

Seu­ra­kun­nis­sa on syk­syn pi­mei­nä het­ki­nä­kin mo­nen­lais­ta oh­jel­maa. Yk­si toi­min­ta­lin­ja suun­tau­tuu ul­ko­sal­le. Esi­mer­kik­si Hol­lo­lan seu­ra­kun­nas­sa hou­ku­tel­laan Ve­si­kan­san puo­lel­la ih­mi­siä kimp­pa­kä­ve­lyil­le. Kä­ve­lyt lä­hei­sel­le kun­to­ra­dal­le läh­te­vät maa­nan­tai­sin Ve­si­kan­san seu­ra­kun­ta­ko­dil­ta. En­sim­mäi­sen ker­ran ko­koon­nu­taan jo maa­nan­tai­na 9. mar­ras­kuu­ta. Lau­neen kir­kol­la puo­les­taan jär­jes­te­tään tiis­tai­na 10. mar­ras­kuu­ta Mar­tin­päi­vän lyh­ty­kul­kue. Kul­ku­een yh­tey­des­sä kuul­laan ta­ri­na 300-lu­vun Mar­tis­ta sekä pais­te­taan nuo­ti­ol­la mak­ka­raa ja vaah­to­kark­ke­ja.

Toi­nen toi­min­ta­lin­ja ovat ver­kos­sa jär­jes­tet­tä­vät ta­pah­tu­mat. Yh­teis­työs­sä päi­jät­hä­mä­läis­ten mie­len­ter­veys­jär­jes­tö­jen kans­sa jär­jes­tet­tä­vä Pi­me­äs­tä va­loon -ta­pah­tu­ma lä­he­te­tään 15. mar­ras­kuu­ta Lah­den seu­ra­kun­tien Yo­u­Tu­be-ka­na­val­la. Kap­pa­le­toi­vei­ta voi jät­tää en­nen kon­sert­tia ja vie­lä sen ai­ka­na, ja it­se­mur­han teh­nei­den muis­tok­si ai­o­taan sy­tyt­tää vir­tu­aa­li­kynt­ti­lät.

Myös oma­toi­mis­ta lii­kun­taa kan­nat­taa pi­tää yl­lä. Va­lais­tut lii­kun­ta­rei­tit ovat il­lan hä­mä­räs­sä erit­täin tun­nel­mal­li­sia.

Li­säk­si on hyvä pu­hua on­gel­mis­ta toi­sil­le ih­mi­sil­le, lä­hei­sil­le tai am­mat­ti­aut­ta­jil­le. Seu­ra­kun­tien ma­ta­lan kyn­nyk­sen kes­kus­te­lu­a­vus­ta on mai­nit­ta­va ai­na­kin Kir­kon kes­kus­te­lu­a­pu il­tai­sin kel­lo 18–24 nu­me­ros­sa 0400 221 180 sekä seu­ra­kun­tien päi­vys­tä­vät pa­pit. Pa­pin kans­sa käy­dyt kes­kus­te­lut ovat luot­ta­muk­sel­li­sia, ei­kä niis­tä teh­dä kir­jauk­sia mi­hin­kään re­kis­te­riin.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover