JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Ajattelen ääneen: Tunteilla on aina meille jokin tärkeä viesti

Janne Raevuori

6.9.2023
Tarja Ferrand

Kä­vin ke­säl­lä en­ti­sen ko­ti­kau­pun­ki­ni tuo­mi­o­kir­kos­sa. Ky­sei­sen kir­kon tai­de­te­os­ten ää­rel­lä hil­jen­ty­mi­nen on mi­nul­le ai­na tun­tei­kas het­ki. Ja kir­kon si­säl­tä löy­tyy tai­de­maa­laus, jo­hon mo­nel­la suo­ma­lai­sel­la liit­tyy pal­jon tun­tei­ta – on­han se va­lit­tu suo­ma­lais­ten rak­kaim­mak­si tai­de­te­ok­sek­si. Ar­vaat­ko mis­tä kir­kos­ta on kyse? Tam­pe­reen tuo­mi­o­kir­kos­ta.

Tuol­la käyn­nil­lä Hugo Sim­ber­gin Haa­voit­tu­nut en­ke­li -tau­lun li­säk­si huo­mi­o­ni kiin­nit­tyi kir­kon leh­te­rin reu­nus­ta kier­tä­vään Elä­män­köyn­nös-te­ok­seen, jos­sa kak­si­tois­ta poi­kaa kan­taa elä­män­köyn­nös­tä. Poi­kien eri­lais­ten il­mei­den ja asen­to­jen kaut­ta tai­tei­li­ja ha­lu­si ku­va­ta sitä, kuin­ka me kaik­ki ih­mi­set re­a­goim­me eri ta­val­la, eri­lai­sil­la tun­teil­la, elä­mäm­me ta­pah­tu­miin. Jo­kai­nen kan­taa elä­män taak­kaa omal­la ta­val­laan. Jol­le­kin elä­mä on ras­kas taak­ka, toi­sel­le ke­vyt kan­ta­mus.

Me kaik­ki re­a­goim­me eri ta­val­la, eri­lai­sil­la tun­teil­la elä­mäm­me ta­pah­tu­miin.

Ja nii­tä tun­tei­ta on lu­ke­ma­ton mää­rä. Jo­kai­nen tun­ne voi aut­taa mei­tä omas­sa it­seym­mä­ryk­ses­säm­me, jos vain mal­tam­me py­säh­tyä tuon tun­teen ää­rel­le. Yk­si­löl­li­set erom­me tun­tei­den ko­ke­mi­ses­sa te­ke­vät meis­tä jo­kai­ses­ta ai­nut­laa­tui­sen. Tun­teil­la on ai­na meil­le jo­kin tär­keä vies­ti ja kai­kil­la tun­teil­la on paik­kan­sa täs­sä maa­il­mas­sa – ei ole oi­kei­ta ei­kä vää­riä tun­tei­ta, vaik­ka joi­den­kin tun­tei­den koh­taa­mi­nen voi­kin meis­tä tun­tua epä­miel­lyt­tä­väl­tä.

Ny­ky­a­jan lap­set ovat sii­tä on­nek­kaas­sa ase­mas­sa, et­tä heil­le ope­te­taan kou­lus­sa tun­ne­tai­to­ja. Vaik­ka kou­lut oli­si jo käy­ty, on elä­mä meil­le kai­kil­le ikuis­ta op­pi­mis­ta. Elä­män­kou­lus­sa voim­me joka päi­vä op­pia pa­rem­min tun­nis­ta­maan omia tun­tei­tam­me ja sää­te­le­mään sitä, mi­ten toi­mim­me eri tun­tei­den val­las­sa. Jo pelk­kä tun­teen ni­me­ä­mi­nen aut­taa mei­tä tun­tei­den­hal­lin­nas­sa. Tu­lem­me tie­toi­sek­si tun­teis­tam­me, em­me­kä ole nii­den vie­tä­vis­sä.

Tun­teil­la on kai­kis­sa ih­mis­suh­teis­sa tär­keä roo­li. Pa­ri­suh­teen ar­jes­sa ovat mo­nen­lai­set tun­teet läs­nä eri­tyi­sen voi­mak­kaas­ti. On­kin hyö­dyl­lis­tä yh­des­sä puo­li­son kans­sa tut­kia, mitä kaik­kia tun­tei­ta on­kaan omas­sa pa­ri­suh­tees­sa läs­nä ja mitä nii­den al­la on. Sa­mal­la voi tul­la tie­toi­sek­si omis­ta tun­teis­taan ja ke­hit­tää puo­li­soit­ten vä­lis­tä tun­neyh­teyt­tä ja näin li­sä­tä ym­mär­rys­tä omas­ta pa­ri­suh­tees­ta. Olen it­se­kin tes­tan­nut. Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti.

Kir­joit­ta­ja työs­ken­te­lee per­he­neu­vo­ja­na Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män per­he­a­si­ain­neu­vot­te­lu­kes­kuk­ses­sa, joka tar­jo­aa myös mak­su­ton­ta Pari tun­net­ta -net­ti­pa­ri­suh­de­kurs­sia.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover