JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Ajattelen ääneen: "Onneksi kaikkia matkoja ei tarvitse hiihtää yksin"

18.3.2021
Eija Tolonen

Kai­nuus­ta yh­dek­sän vuot­ta sit­ten muut­ta­nee­na olen suu­res­ti iloin­nut tä­män vuo­ti­ses­ta tal­ves­ta tääl­lä Lah­des­sa. Iloin­nut niin lu­mes­ta kuin pak­ka­ses­ta­kin. Mai­se­ma on säi­ly­nyt kau­niin val­koi­se­na pit­kään. Tä­mä­hän on ol­lut suo­ras­taan tai­vaan lah­ja Eu­roo­pan ym­pä­ris­tö­pää­kau­pun­gil­le. Kii­tän lah­jan an­ta­jaa! Ja hil­jaa sa­laa huo­kai­len, kun­pa kaik­ki tal­vet tääl­lä­kin oli­si­vat täl­lai­sia.

Tämä (ko­ro­na-)ai­ka on saa­nut mo­net liik­keel­le. Po­luil­le ja la­duil­le. Suk­sin ja suk­sit­ta. Sau­voin ja sau­voit­ta. Rin­teis­sä ja ta­san­goil­la. Met­sis­sä ja pel­loil­la. Maal­la ja kau­pun­geis­sa.

La­tu­ja ja pol­ku­ja on lu­ke­mat­to­mia. Elä­mäs­sä myös. On vain us­kal­let­ta­va löy­tää oman­sa. Us­kal­let­ta­va teh­dä va­lin­to­ja. Us­kal­let­ta­va si­tou­tua nii­hin. Us­kal­let­ta­va luot­taa. Us­kal­let­ta­va us­koa hy­vään, vaik­ka ai­na ei voi etu­kä­teen tie­tää, riit­tä­vät­kö voi­mat ylä­mä­es­sä tai säi­lyy­kö ta­sa­pai­no ala­mä­es­sä. Kun­pa oli­si roh­keut­ta py­säh­tyä ke­rää­mään voi­mia, kun mäki näyt­tää lii­an jyr­käl­tä. Roh­keut­ta py­säh­tyä sii­tä huo­li­mat­ta, vaik­ka mo­net näyt­tä­vät kii­tä­vän hel­pos­ti ohi. Kun­pa oli­si roh­keut­ta ky­syä neu­voa, sil­loin kun suun­ta al­kaa epäi­lyt­tää.

Jo­kai­sen on hiih­det­tä­vä oma la­tun­sa. Jos­kus lu­meen jää­nei­den jäl­kien toi­voi­si nä­ky­vän kau­an. Toi­si­naan toi­voi­si pi­kais­ta tuu­len puus­kaa tai lu­mi­py­ryä, joka peit­täi­si jäl­jet mah­dol­li­sim­man nä­ky­mät­tö­mik­si. On eh­kä hyvä kui­ten­kin muis­taa, et­tä suu­rin osa la­duis­ta hä­vi­ää ajan oloon joka ta­pauk­ses­sa. Lo­pul­ta har­vo­jen ja va­lit­tu­jen jäl­jet jää­vät his­to­ri­an leh­dil­le. Sii­tä huo­li­mat­ta jo­kai­sen jäl­jet ovat mer­kit­tä­vät ja ar­vok­kaat.

On­nek­si kaik­kia mat­ko­ja ei tar­vit­se hiih­tää yk­sin. Jo pelk­kä tie­to kans­sa­hiih­tä­jis­tä voi jos­kus ol­la hy­vin­kin suu­rek­si avuk­si. On en­si­ar­voi­sen tär­ke­ää, jos joku malt­taa hiih­tää pät­kän mat­kaa vie­rel­lä, hi­taam­man tah­dis­sa. Vä­lil­lä on hyvä saa­da ol­la myös pe­räs­sä­hiih­tä­jä. An­taa tois­ten hal­kais­ta il­man­vas­tus ja ol­la suo­jas­sa vas­ta­tuu­lil­ta. On­nek­si on nii­tä, jot­ka us­kal­ta­vat ol­la edel­lä­hiih­tä­jiä! Yk­si sel­lai­nen tai­si ol­la Hän, joka us­kal­si näh­dä mah­dol­li­suu­den mah­dot­to­mas­sa, ter­veen sai­raas­sa, an­teek­si­an­non ereh­dyk­ses­sä ja va­lon pi­mey­des­sä.

Kir­joit­ta­ja on per­he­neu­vo­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover