JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Ajattelen ääneen: Nojatessani jykevään beto­ni­pi­la­riin säpsähdin, sillä jäin heti kiinni

7.4.2021
Riku Suokas

Muu­ta­ma vuo­si sit­ten osal­lis­tuin py­hiin­va­el­luk­sel­le. En kui­ten­kaan kier­tä­nyt kes­ki­ai­kai­sia kirk­ko­ja Suo­mes­sa, en­kä myös­kään ol­lut kuu­lui­sil­la py­hiin­va­el­lus­rei­teil­lä Es­pan­jas­sa tai Por­tu­ga­lis­sa.

Olin hy­vin­kin ar­ki­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä, Tam­pe­reen kes­kus­tas­sa. Sin­ne oli seu­ra­kun­ta vii­toit­ta­nut rei­tin, joka kul­ki ka­tu­jen ja ra­ken­nus­ten yli, ohi ja ali. Ja niin kuin py­hiin­va­el­luk­seen kuu­luu, rei­tin var­rel­la oli py­säh­dys­paik­ko­ja. Mat­ka­sau­van kor­va­si kän­nyk­kä, jon­ne oli la­dat­tu reit­ti.

Täy­tyy sa­noa, et­tä läh­ties­sä­ni tuol­le py­hiin­va­el­luk­sel­le, en en­sin mil­lään mei­nan­nut saa­da kiin­ni ide­as­ta. Mikä tämä jut­tu nyt oi­kein on? Mitä täs­sä pi­täi­si ko­kea, tun­tea ja ym­mär­tää? Muis­te­lin, et­tä ei­kö py­hiin­va­el­luk­sen idea ole men­nä py­hil­le pai­koil­le hil­jen­ty­mään. Olin kui­ten­kin kes­kel­lä Tam­pe­reen kau­pun­ki­vi­li­nää.

Kau­pun­ki­py­hiin­va­el­lus kui­ten­kin yl­lät­ti. Vaik­ka olen muu­ta­mia ker­to­ja käy­nyt eri­lai­sis­sa py­hiin­va­el­lus­koh­teis­sa maa­il­mal­la, niin tuo Tam­pe­reen va­el­lus on edel­leen mie­les­sä­ni. Ei se ol­lut­kaan mer­ki­tyk­se­tön kä­ve­ly. Ryh­mäl­läm­me oli tai­ta­va oh­jaa­ja ja meil­le oli an­net­tu teh­tä­vä. Kul­jim­me ja mie­tim­me ak­tii­vi­ses­ti sitä, mikä mer­ki­tys kris­til­li­sel­lä us­kol­la on tä­män päi­vän kau­pun­ki­lai­sil­le. Py­säh­dys­pai­koil­la kä­vim­me vil­kas­ta ja avoin­ta kes­kus­te­lua ai­hees­ta. Va­el­lus vi­rit­ti, ja se toi­mi.

Yl­lät­tä­vää va­el­luk­ses­sa oli myös se, et­tä ta­val­li­sis­ta ta­val­li­sim­mat pai­kat, kun nii­hin oli lii­tet­ty toi­mi­vat ky­sy­myk­set, sai­vat aja­tuk­set liik­keel­le. Sil­ta, van­ha ki­vi­ai­ta, ve­den ku­lut­ta­mat ki­vet lait­toi­vat miet­ti­mään oman elä­män kään­tei­tä. Ne oli­vat het­ken py­hiä paik­ko­ja.

Va­el­luk­sen lop­pu­puo­lel­la oh­jaa­ja vei mei­dät be­to­nin kes­kel­le ja ke­hot­ti mei­tä kat­so­maan rau­hal­li­ses­ti ja hil­jai­suu­des­sa ym­pä­ril­lem­me. Niin, olim­me pää­ty­neet suu­ren, vil­kas­lii­ken­tei­sen, maan­tie­sil­lan al­le. Ja sit­ten oh­jaa­ja ky­syi: ”Mikä kan­nat­te­lee elä­mään­ne?” Säp­säh­din. No­ja­sin jy­ke­vään be­to­ni­pi­la­riin. Var­maan olet­te ko­ke­neet sa­man. En­nal­ta ar­vaa­mat­ta jou­dut­te ti­lan­tee­seen, jol­la on­kin suu­rem­pi mer­ki­tys kuin olo­suh­teet an­tai­si­vat ym­mär­tää. Jäin heti kiin­ni. Mit­kä asi­at kan­nat­te­le­vat elä­mää­ni? Min­kä asi­oi­den va­ras­sa elä­mä­ni le­pää?

Tämä ai­ka ko­et­te­lee mei­dän it­se kun­kin tu­ki­pi­la­rei­ta. Nii­tä pe­rus­pi­la­rei­ta, nä­ky­viä ja nä­ky­mät­tö­miä, joi­den va­raan olem­me elä­mäm­me ra­ken­ta­neet. Mil­lä ne pi­la­rit py­sy­vät pys­tys­sä näi­nä ai­koi­na? Vas­tauk­sen löy­tä­mi­nen on vai­ke­aa, mut­ta voi­si­ko yk­si löy­tyä tuon kau­pun­ki­py­hiin­va­el­luk­sen ide­as­ta. Sii­tä, et­tä ar­jen kes­kel­lä on oi­ke­as­ti asi­oi­ta, jot­ka an­ta­vat us­koa, toi­voa ja oi­val­luk­sia. Ky­sy­mys on et­si­mi­ses­tä, py­säh­ty­mi­ses­tä ja löy­tä­mi­ses­tä. Ar­jen kes­kel­lä voi tör­mä­tä py­hiin paik­koi­hin ja het­kiin, jot­ka nos­ta­vat ja kan­ta­vat.

Kir­joit­ta­ja on Lah­den seu­ra­kun­tien di­a­ko­ni­an ja sai­raa­la­sie­lun­hoi­don vs. joh­ta­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover