JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Ajattelen ääneen: Näe uusin silmin

5.4.2022
Johanna Rantanen

Ke­vät­tal­ven au­rin­ko pais­toi, kun kaar­sin au­tol­la Jal­ma­rin sai­raa­lan park­kiin muu­ta­ma viik­ko sit­ten. Oli kau­nis­ta. Sai­raa­la näyt­ti en­ti­sel­tään. Tuli hymy huu­lil­le – oli ilo pa­la­ta tän­ne töi­hin yli seit­se­män kuu­kau­den va­paan jäl­keen. Ai­van kuin oli­si näkö kir­kas­tu­nut – mi­ten iha­nat työ­ka­ve­rit, hy­vät työ­o­lot ja mer­ki­tyk­sel­li­nen työ!

Jos­kus on hyvä ot­taa etäi­syyt­tä. Ar­jen re­a­lis­mi ei vält­tä­mät­tä sal­li sitä, mitä sy­dän toi­voi­si, ei ai­na­kaan heti. Vä­hän­kin tai hi­taas­ti on pa­rem­pi kuin ei ol­len­kaan. Mi­nul­le ja mie­hel­le­ni mah­dol­lis­tui sa­ma­nai­kai­nen vuo­rot­te­lu­va­paa, kun olim­me en­sin sääs­tä­neet su­kan­var­teen yli vuo­den. Mie­li kai­pa­si kun­non tau­koa, ai­ka­tau­lut­to­muut­ta, le­poa.

Kun ot­taa etäi­syyt­tä, en­sim­mäi­nen lah­ja on ai­ka. Ai­ka, jon­ka saa täyt­tää it­sel­le rak­kail­la asi­oil­la. Pik­ku hil­jaa ta­pah­tuu kir­kas­tu­mis­ta, asi­oi­ta al­kaa näh­dä uu­sin sil­min. Tätä ei voi pa­kot­taa, se vaa­tii oman ai­kan­sa. En­sin tar­vi­taan lepo ja läs­nä­o­lo. Sit­ten vain huo­maa, et­tä si­sim­mäs­sä on ta­pah­tu­nut lii­kah­duk­sia.

Etäi­syys ja ai­ka ava­si­vat mi­nut nä­ke­mään uu­den­lais­ta kau­neut­ta. Syk­syl­lä teh­ty mat­kai­lu­au­to­mat­ka poh­joi­seen ei unoh­du. La­pin rus­ka lois­ti upeim­mil­laan, ja Poh­jois-Nor­jan vuo­ret ja vuo­not sai­vat hauk­ko­maan hen­keä. Ne oli­vat kuin Ju­ma­lan luo­mis­työn kau­neu­den sin­fo­ni­aa. Oli vai­kea läh­teä pois sen luo­ta. On­ko se sit­ten­kin tot­ta, tuo Dos­to­jevs­kin tun­net­tu lau­sah­dus ”kau­neus pe­las­taa maa­il­man”?

Nau­tin su­kel­luk­sis­ta uu­siin maa­il­moi­hin myös sie­lu­ni sil­min. Kuun­te­lin ja luin lu­kui­sia kir­jo­ja. En unoh­da nuor­ta Alek­sei­ta An­ne-Mai­ja Aal­lon kir­jas­sa Mis­tä valo pää­see si­sään. Hy­vän ja pa­han vä­li­ses­sä kamp­pai­lus­sa on va­lit­ta­va puo­len­sa. On kas­vet­ta­va omaan mit­taan­sa, jot­ta tie­tää, ke­nen puo­lel­la sei­soo.

En­tä Da­vid! Her­kis­tyn edel­leen, kun ajat­te­len Da­vi­din kamp­pai­lua Juha It­ko­sen kir­jas­sa Myö­hem­pien ai­ko­jen py­hiä. Val­lan­käy­tön ra­ken­teet, us­kon­nol­li­set poh­din­nat ja rak­kau­den hil­jai­nen mut­ta vas­tus­ta­ma­ton voi­ma tu­li­vat ihol­le ja sen al­le.

Kii­tos kai­kil­le hie­noil­le kir­jai­li­joil­le, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat voi­mal­li­set sie­lun si­säi­set mat­kat!

Elä­mäs­sä sol­miu­tui myös uu­si lenk­ki su­ku­pol­vien vä­li­ses­sä ket­jus­sa. Kun mum­mi­na sain Stel­la-ty­tön en­sim­mäis­tä ker­taa sy­lii­ni, koin vas­tus­ta­mat­to­man sel­väs­ti, mik­si pon­nis­te­lu­ja hy­vän tu­le­vai­suu­den eteen tar­vi­taan. Tä­män lap­sen ja kaik­kien las­ten vuok­si. Vaik­ka toi­voa ko­e­tel­laan pa­huu­den voi­mien jyl­lä­tes­sä, sii­tä on en­tis­tä tär­ke­äm­pää pi­tää kiin­ni. Hy­vään tu­le­vai­suu­teen men­nään vain toi­von voi­mal­la ja ih­mi­sen ko­koi­sil­la te­oil­la.

Jos tun­net si­sim­mäs­sä­si kut­sua uu­teen, kuun­te­le sitä rau­has­sa. Et­si ih­mi­siä, joi­den kans­sa voit kes­kus­tel­la. Älä vä­hek­sy pie­niä va­lin­to­ja, jos suu­riin ei ole mah­dol­li­suut­ta. Uu­det tiet avau­tu­vat läs­nä­o­los­ta ja roh­keu­des­ta.

Kir­joit­ta­ja on joh­ta­va sai­raa­la­pas­to­ri.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover