JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Ajattelen ääneen: Minusta on pidetty huolta

Lahden seurakunnat

14.2.2022
Eija Tolonen

Olen tu­le­va­na su­ve­na jät­tä­mäs­sä työ­e­lä­män siir­ty­äk­se­ni van­huu­se­läk­keel­le. Tun­nen kii­tol­li­suut­ta, et­tä olen saa­nut teh­dä mer­ki­tyk­sel­lis­tä työ­tä. Tär­ke­ää ja mer­ki­tyk­sel­lis­tä työ­tä tein ai­koi­naan ko­ti­äi­ti­nä­kin tyt­tä­riem­me ol­les­sa pie­niä. Sen jäl­keen olen saa­nut ol­la 35 vuot­ta kir­kon vi­rois­sa Ka­jaa­nis­sa, Van­taal­la ja Lah­des­sa.

Kun nyt py­säh­dyn ajat­te­le­maan työs­sä­o­lo­ai­kaa­ni, alan lo­pul­ta­kin ym­mär­tää, mi­ten mo­nin ta­voin työ­nan­ta­ja on pi­tä­nyt mi­nus­ta huol­ta. Ihan yl­lä­tyin aja­tuk­ses­ta, et­tä vuo­sit­tain olen saa­nut sään­nöl­li­ses­ti 12 kuu­kau­den pal­kan ja et­tä pit­kien lo­ma­oi­keuk­sien myö­tä työ­tä on vuo­sit­tain tar­vin­nut teh­dä vain noin 10 kuu­kaut­ta.

Ei­kä sii­nä vie­lä kaik­ki. Ke­säi­sin olen saa­nut yli­mää­räi­sen puo­len kuu­kau­den pal­kan, lo­ma­ra­han. Lo­ma­ra­ha­han oli ai­koi­naan lo­mal­ta pa­luu­ra­haa, jol­la työ­nan­ta­ja hou­kut­te­li työn­te­ki­jän­sä pa­laa­maan lo­man jäl­keen en­ti­sel­le työ­nan­ta­jal­leen. On­ko niin, et­tä työ­nan­ta­jan on lä­hes mah­do­ton­ta ot­taa meil­tä pois saa­vu­tet­tu­ja etu­ja?

Olen kii­tol­li­nen hy­vis­tä työ­ti­lois­ta, työ­vä­li­neis­tä ja työs­ken­te­ly­o­lo­suh­teis­ta työ­er­go­no­mi­an huo­leh­ti­mi­ses­ta pu­hu­mat­ta­kaan. Työ­nan­ta­ja on hy­vin aut­ta­nut mi­nua huo­leh­ti­maan työ­ky­vys­tä­ni työ­ter­vey­den am­mat­ti­lais­ten avul­la.

Mää­rä­vuo­si­tar­kas­tuk­set, mo­ni­puo­li­set ve­ri­ko­keet ja tar­vit­ta­es­sa rönt­ge­nit sekä hy­vin­voin­ti­ky­se­lyt ja -kes­kus­te­lut työ­ter­vey­des­sä ovat aut­ta­neet löy­tä­mään pii­los­sa ole­via su­ku­ra­sit­tei­ta. Olen saa­nut oh­jeis­tus­ta ter­veel­li­siin elä­män­ta­poi­hin.

Ja kun olen kun­nol­la fluns­saan­tu­nut, olen saa­nut no­pe­as­ti ajan lää­kä­ril­le ja saa­nut sai­ras­taa täy­del­lä pal­kal­la.

Jo­kai­ses­sa työ­yh­tei­sös­sä­ni on sat­sat­tu työn­te­ki­jöi­den vir­kis­täy­ty­mi­seen vuo­sit­tain ai­na­kin yh­den päi­vän ver­ran. Se­hän on eri­tyis­tä huo­leh­ti­mis­ta ja huo­mi­oi­mis­ta. Olen saa­nut täy­del­lä pal­kal­la koko työ­päi­vän ajan yh­des­sä tii­min kans­sa teh­dä jo­ta­kin mu­ka­vaa ja syö­dä hy­vin. Ja kuin­ka näis­tä­kin päi­vis­tä on tul­lut it­ses­tään sel­vyyk­siä, ja oi­ke­as­ti­han ne ovat ra­hal­li­ses­ti ar­vok­kai­ta päi­viä työ­nan­ta­jal­le.

Eläk­keel­le jää­ty­ä­ni me­ne­tän luon­nol­li­ses­ti kaik­ki työ­nan­ta­jan etuu­det ja olen­kin sii­hen jo asen­noi­tu­nut. Uu­sia asi­oi­ta jou­dun var­maan opet­te­le­maan, muun mu­as­sa seu­raa­maan di­gi­suo­jauk­sia. Mut­ta jo nyt iloit­sen, et­tä uu­si elä­män­vai­he mah­dol­lis­taa pit­kät aa­mut sa­no­ma­leh­tien ää­res­sä ja ul­koi­lut päi­vä­nä­öl­lä. Elä­ke­kort­ti kuu­lem­ma tuo joi­ta­kin alen­nuk­sia mat­kus­ta­mi­seen ja kult­tuu­ri­rien­toi­hin.

Elä­män An­ta­jal­le olen kii­tol­li­nen, et­tä saan jää­dä työ­e­lä­mäs­tä suh­teel­li­sen ter­vee­nä. Nyt mie­tin, mil­lais­ta va­paa­eh­tois­toi­min­taa voi­sin al­kaa teh­dä.

Kir­joit­ta­ja on per­he­neu­vo­ja.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover