JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Ajattelen ääneen: Junasukkia ja mustekalan lonkeroita

Lahden seurakunnat

19.10.2021
Sirpa Kaukinen

Osas­to­vie­rai­lul­la as­tu­es­sa­ni oves­ta si­sään mi­nua ter­veh­ti­vät sei­näl­lä ju­na­su­kat ja mus­te­ka­lat lon­ke­roi­neen. Olen tul­lut kes­ko­laan.

Siir­ryn pe­se­mään kä­det ja kat­se­len vie­res­sä sei­näl­lä ole­via käm­me­nen ku­via ja käm­me­nis­sä ole­via ni­miä. Ot­si­kos­sa lu­kee: ”Me olem­me tääl­lä tei­tä var­ten.” Sy­dä­mes­sä läi­käh­tää läm­pi­mäs­ti. Am­mat­ti­tai­tois­ta ja hel­lää huo­len­pi­toa ja hoi­vaa.

Mut­ta ne mus­te­ka­lat ja ju­na­su­kat, ke­nen ide­oi­ta ne oli­vat­kaan? En­sim­mäi­sen mus­te­ka­lan teki An­nik­ki-äi­ti omal­le kes­ko­las­sa ol­leel­le pik­ku­rui­sel­leen vuo­sia sit­ten oma­hoi­ta­jan vin­kis­tä. Oma­hoi­ta­ja oli näh­nyt Tans­kas­sa mus­te­ka­lan kes­kos­kaa­pis­sa. Lon­ke­roi­hin on pik­kuis­ten tur­val­li­sem­paa tart­tua kuin elin­tär­kei­tä toi­min­to­ja yl­lä­pi­tä­vien lait­tei­den joh­toi­hin. An­nik­ki myös pe­rus­ti Fa­ce­book-ryh­män Tur­va­lon­ke­ro kes­ko­sil­le, ja nyt mus­te­ka­lo­ja teh­dään ym­pä­ri maa­ta. Se on vä­lit­tä­mis­tä suu­rel­la sy­dä­mel­lä.

En­sim­mäi­set ju­na­su­kat puo­les­taan sai kah­den kuu­kau­den ikäi­nen tyt­tö­vau­va ju­na­mat­kal­la Vaa­saan 1940. Rata oli poik­ki pom­mi­tus­ten ta­kia. Vau­val­la äi­tin­sä sy­lis­sä ei ol­lut tos­su­ja vaan vi­lui­set var­paat. Vas­ta­pää­tä is­tui eläk­keel­lä ole­va kä­si­työ­no­pet­ta­ja, jol­la oli pui­kot mu­ka­na mut­ta ei lan­kaa. Pik­kui­nen tar­vit­si su­kat.

Kä­si­työ­o­pet­ta­ja al­koi pur­kaa oman val­koi­sen vil­la­tak­kin­sa hel­maa ja teh­dä vau­van var­pail­le läm­mi­ket­tä. Tuo ju­na­suk­kien lah­joit­ta­mi­sen pe­rin­ne on jat­ku­nut ai­na tä­hän päi­vään as­ti. Ju­na­su­kis­ta ei edel­leen­kään ote­ta mak­sua, vaan ne lah­joi­te­taan. Kuin­ka sy­käh­dyt­tä­vä ta­ri­na elä­väs­tä elä­mäs­tä ja vä­lit­tä­mi­ses­tä.

Teh­des­sä­ni ha­vain­to­ja osas­tol­la muis­tan jo kym­me­niä vuo­sia sit­ten näh­nee­ni kes­kos­kaa­pin kyl­jes­sä laa­tan, jos­ta kävi il­mi, et­tä ky­sees­sä oli Lei­jo­nien lah­joi­tus. He oli­vat ke­rän­neet ra­haa pik­ku­po­ti­lai­den hy­väk­si ja hank­ki­neet mah­dol­li­suu­den pa­rem­paan al­kuun.

Ja ne iha­nat tilk­ku­pei­tot, joi­ta ah­ke­rat kä­det ovat om­mel­leet läm­mit­tä­mään pik­kui­sia. Näp­pä­rät om­pe­li­jat ovat lait­ta­neet tai­ton­sa käyt­töön pien­ten hy­väk­si. 

Pal­jon vä­lit­tä­mis­tä ja huo­len­pi­toa saa­vat osak­seen nämä pik­kui­set, en­kä ih­met­te­le sitä yh­tään. It­se­kin jäl­leen vau­van tuok­sua tuok­su­tel­lee­na ja ju­na­suk­kia ku­to­nee­na iso­van­hem­pa­na voin ym­mär­tää sen hy­vin.

Am­mat­ti­tai­tois­ta läm­min­tä koh­taa­mis­ta ja ar­jen vä­lit­tä­mis­tä tar­vit­see meis­tä jo­kai­nen mitä eri­lai­sim­mis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa, olim­me­pa sit­ten pie­niä tai suu­ria. Pie­ni teko tai ele voi ol­la lä­him­mäi­sen hy­vin­voin­nil­le ää­ret­tö­män tär­keä. Pi­de­tään toi­sis­tam­me huol­ta pie­nil­lä te­oil­la ja huo­maa­vai­suu­del­la. Teh­dään täs­tä maa­il­mas­ta pa­rem­pi paik­ka meil­le kai­kil­le.

Kir­joit­ta­ja on sai­raa­la­pas­to­ri.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover